Συντελεστές

Συντελεστές λ και λ'

Συντελεστές λ & λ'

Ενιαία τιμή αφετηρίας (για πολεοδομία και ΤΕΕ)

Ενιαία τιμή αφετηρίας (για πολεοδομία και ΤΕΕ)

Τιμές κόστους εκκίνησης (ΚΕ) για τον υπολογισμό Ε.Κ.Κ.Ο.

Τιμές κόστους εκκίνησης (ΚΕ) για τον υπολογισμό Ε.Κ.Κ.Ο.

Συντελεστές I.K.A. / Ελάχιστα ημερομίσθια I.K.A.

Συντελεστές I.K.A. / Ελάχιστα ημερομίσθια I.K.A.

Πίνακες τιμών ζωνών ανά περιφέρεια

Πίνακες τιμών ζωνών ανά περιφέρεια

Ιστορικό λ & λ'

Ιστορικό λ & λ'

Τιμές συντελεστή (τκ) για προεκτιμώμενες αμοιβές Δ.Ε.

Συντελεστές (τκ) για προεκτομώμενες αμοιβές