Εργασίες Μικρής Κλίμακας

Building Studio


Η εφαρμογή Building Εργασίες Μικρής Κλίμακας, αναλαμβάνει την εφαρμογή της Υ.Α. 55174 ''Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας'' και παράγει το έντυπο Έγγραφη ενημέρωση εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, εργασίες μικρής κλίμακας εκτελούνται έπειτα από σχετική Έγκριση Εργασιών που εκδίδει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον υποβληθούν κατά περίπτωση:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη.
 • Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ).
 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού και σκαριφήματα ή σχέδια.
 • Βεβαίωση κτηματολογίου.
 • Φωτογραφίες του ακινήτου.
 • Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας.
 • Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 • Στοιχεία νομιμοποίησης ή ρύθμισης ακινήτου.
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών. 

Στην πραγματικότητα η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) δεν υπολείπεται σε τίποτε από την κανονική έγκριση/ άδειας δόμησης, εκτός από το γεγονός ότι δεν προσκομίζονται μελέτες, και δεν υποβάλλονται νόμιμες αμοιβές στο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. Ο μηχανικός αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τις ευθύνες που του αναλογούν και καταγράφει την έγκριση στην ταυτότητα του κτηρίου.

Για καθεμία από τις εργασίες μικρής κλίμακας - όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) - καθορίζονται τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχέδια και μελέτες. Συγκεκριμένα προσδιορίζονται περίπου 30 είδη εργασιών, και για κάθε μια από αυτές απαιτείται η συγκέντρωση ενός (1) έως δέκα (10) δικαιολογητικών.

Τα έντυπα που πρέπει να συγκεντρωθούν αφορούν αιτήσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασαρχείο, αρχαιολογία κ.ά.), δηλώσεις ιδιοκτητών, βεβαιώσεις μηχανικών, σχέδια, μελέτες (η/μ εγκαταστάσεων, παθητικής πυροπροστασίας, μελέτη στατικής επάρκειας, μελέτη ικριωμάτων), σχέδιο ασφάλειας και υγείας κ.ά. Το σύνολο αυτών των στοιχείων (συνημμένα, εγκρίσεις και απαιτούμενα δικαιοληγητικά) αναφέρονται στο ειδικό έντυπο Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας μαζί με τα στοιχεία του έργου, των ιδιοκτητών, των μηχανικών, κ.ά.

Με την ίδια λογική αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή Building Εργασίες Μικρής Κλίμακας αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση των προαναφερομένων διαδικασιών. Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (έγγραφα, αιτήσεις, βεβαιώσεις, δηλώσεις, σχέδια, μελέτες) ενώ παράλληλα σας βοηθάει στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ανάλογα με τις εργασίες που έχετε επιλέξει, προετοιμάζεται ο κατάλογος των συννημένων εγγράφων (συνημμένα, εγκρίσεις και απαιτούμενα δικαιοληγητικά). Επιπλέον, η εφαρμογή σας βοηθάει στη σύνταξη των απαραίτητων εκθέσεων (τεχνική έκθεση, σχέδιο ασφάλειας και υγείας, ιδιωτικό συμφωνητικό, έντυπα ΙΚΑ κλπ), ενώ παρέχει εργαλεία για τη σύνταξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση εργασίας.

Χαρακτηριστικά

 • Έντυπο Έγκρισης εργασιών Μικρής κλίμακας (Α4, Α3).
 • Έντυπο έγγραφης ενημέρωσης εργασιών του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4067/12.
 • Τεχνική έκθεση.
 • Έντυπο Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ., όπου απαιτείται (π.χ. ικριώματα).
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό (υποχρεωτικό).
 • Διαχείριση δικαιολογητικών κατά περίπτωση. Η επιλογή των δικαιολογητικών γίνεται αυτόματα ανάλογα με την κατηγορία της εργασίας. Καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις (30 εργασίες).
 • Η εφαρμογή περιλαμβάνει περισσότερα από 100 τύπους εντύπων, έτοιμα προς υποβολή.
 • Παραγωγή αιτήσεων για εγκρίσεις σε αρμοδίους φορείς.
 • Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης.
 • Συναινέσεις συνιδιοκτητών.
 • Νέοι πίνακες 1, 2, 3 του ΙΚΑ (υποχρεωτικό εφόσον υπάρχουν οικοδομικές εργασίες).
 • Στοιχεία συμφωνηθείσας αμοιβής και συμπλήρωση των αντίστοιχων εντύπων (π.χ.ΤΣΜΕΔΕ)
 • Διαχείριση φωτογραφικού υλικού.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.