Το Fespa της LH Λογισμική αναγνωρίζεται ως το πλέον αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα στατικών μελετών της ελληνικής αγοράς.

Το Fespa είναι το πρότυπο ευκολίας χειρισμού και σαφήνειας. Διαθέτει την πιο εξελιγμένη και εύκολη εισαγωγή δεδομένων. Με πλήρη χρήση του mouse και παράθυρα με συμπυκνωμένες εντολές, δίνει την δυνατότητα για προσομοίωση οποιασδήποτε κατασκευής στο χώρο με σαφήνεια και πληρότητα. Αυτοματοποιημένες λειτουργίες προσφέρουν έλεγχο ορθότητας της συνδεσμολογίας και της ονοματολογίας π.χ. αυτόματος υπολογισμός του συνεργαζόμενου πλάτους των δοκών βάσει του κανονισμού. Υπάρχει ταυτόχρονη εποπτεία διαφορετικών ορόφων και ολόκληρου του φορέα σε τρεις διαστάσεις. Τα επεξηγηματικά εικονίδια (υποδείγματα) στα παράθυρα των παραμέτρων σας δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες (μορφολογία, διαστάσεις, σύμβολα) για το δομικό ή στατικό στοιχείο που χειρίζεστε. H εισαγωγή δοκών από άκρο σε άκρο (με αυτόματη αναγνώριση ενδιάμεσων στηρίξεων, ανοιγμάτων και ονοματολογίας) και η επιλογή διατομών στύλων Γ, Τ, Π, +, V, από βιβλιοθήκη, εξασφαλίζουν τη γρήγορη και ακριβή περιγραφή οποιουδήποτε ξυλοτύπου.

Το πρόγραμμα Fespa δίνει ακόμη τη δυνατότητα υπολογισμού μικτών πολυόροφων φορέων από μέταλλο και σκυρόδεμα (Δυναμική Ανάλυση και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Συνδέσεων). Στο γνωστό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, έχουν προστεθεί οι απαραίτητες εντολές και παράμετροι για την εύκολη περιγραφή, πλήρη αντισεισμικό υπολογισμό και λεπτομερή διαστασιολόγηση των μεταλλικών τμημάτων του φορέα.

Το Fespa επιλύει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΚΩΣ 2000 και ΕΑΚ 2003 για τα μέλη από σκυρόδεμα, τον Eυρωκώδlκα 3 (ENV 19931-1) και όλες τις πρόσθετες διατάξεις του ΕΑΚ 2000 (παράρτημα Γ) για τα μεταλλικά μέλη. Υπολογισμός αμιγώς μεταλλικών φορέων (π.χ. στέγαστρα) γίνεται κατά Ευρωκώδικα 3 και ΕΑΚ 2003.

Το νέο Fespa κυκλοφορεί με ενσωματωμένους τους Ευρωκώδικες 2,3,7,7,8 και τα εθνικά προσαρτήματα όπως κυκλοφόρησαν από τον ΕΛΟΤ την 04/03/2011 για Ελλάδα και Κύπρο. Το Fespa όχι μόνο προσαρμόστηκε, με την αξιοπιστία που το διέπει, στους νέους κανονισμούς αλλά επιπλέον εξασφάλισε νέες δυνατότητες όπως την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού μέσω της μη γραμμικής ανάλυσης Pushover, τους νέους αλγόριθμους όπλισης υποστυλωμάτων, τις νέες βελτιώσεις για τα μεταλλικά και τη δυνατότητα εκτύπωσης του τεύχους στα αγγλικά. Το νέο Fespa συμβάλει στο να γίνουν οι μελέτες σας πιο ανταγωνιστικές και συμφέρουσες και έχει σαν αποτέλεσμα κτίρια ασφαλέστερα, οικονομικότερα και λειτουργικότερα.

Χαρακτηριστικά

 • Εύκολη εισαγωγή - Διόρθωση δεδομένων
 • Έλεγχος αντοχής υπαρχόντων κατασκευών και ενισχύσεις
 • Τυποποίηση στην όπλιση όμοιων υποστυλωμάτων σε νέες οικοδομές
 • Υπολογισμός οπλισμού και έλεγχος; αντοχής τυχούσας διατομής
 • Δυνατότητα εκπόνησης μελέτης κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία.
 • Δυνατότητα εκπόνησης μελέτης σιλό.
 • Δυνατότητα εκπόνησης μελέτης πισίνας.
 • Εισαγωγή δεδομένων σε κατόψεις σχεδιασμένες με όλα τα σχεδιαστικά (CAD) και αρχιτεκτονικά προγράμματα.
 • Εύκολη περιγραφή ακόμα και των πιο δύσκολων ξυλοτύπων.
 • Δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας των τευχών και παραμετροποίησης της εκτύπωσης.

Νέες δυνατότητες

 • Έλεγχος συνάφειας κόμβου.
 • Έλεγχοι διαμόρφωσης λεπτομερειών για τοπική πλαστιμότητα στις δοκούς.
 • Έλεγχος διάτμησης κόμβου για ΚΠΥ.
 • Έλεγχος κριτηρίων κανονικότητας σε κάτοψη και όψη.
 • Έλεγχος τύπου στατικού συστήματος και στρεπτικής δυσκαμψίας.
 • Σκυρόδεμα: Πλήρης ενσωμάτωση των διατάξεων του EN1992-1-1: 2004 (EC2-1-1)
 • Δομικός χάλυβας: Πλήρης ενσωμάτωση των διατάξεων του EN1993-1-1: 2005 (EC3-1-1)
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός: Υποστηρίζεται πλήρως ο σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα ή χάλυβα βάσει και των τριών Κατηγοριών Πλαστιμότητας του EC8-1 (ΚΠΧ, ΚΠΜ & ΚΠΥ)
 • Δευτερεύοντα σεισμικά μέλη
 • Έλεγχος θεμελίωσης - Τοίχος αντιστήριξης: Γεωτεχνικοί έλεγχοι (EC7-1 & EC8-5)
 • Συνδέσεις μεταλλικών μελών: Πλήρης ενσωμάτωση των διατάξεων του EN1993-1-8: 2005
 • Αυτόματη παραγωγή συνδυασμών δράσεων για ελέγχους στην Οριακή Κατάσταση αστοχίας και Λειτουργικότητας (EC §6)
 • Βελτίωση εποπτείας και διαχείρισης των φορτίων δοκών και υποστυλωμάτων στην κάτοψη με δυνατότητα μαζικών αλλαγών
 • Δυσμενείς φορτίσεις μεταβλητών φορτίων δοκών ώστε να δυσμενοποιείται η θετική ροπή στο άνοιγμα (EC2-1-1 & EC3-1-1)
 • Πλήρης παρουσίαση και τεκμηρίωση των ελέγχων των Ευρωκωδίκων στο τεύχος,ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση των αποτελεσμάτων από τον μελετητή.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης τεύχους και στην αγγλική γλώσσα