Τέκτων - ΚΕΝΑΚ

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και ενεργειακή επιθεώρηση.

Το πρόγραμμα Τέκτων - ΚΕΝΑΚ επιτρέπει σε χρήστες του αρχιτεκτονικού προγράμματος Τέκτων να εκπονήσουν εύκολα και αξιόπιστα ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις, χρησιμοποιώντας ως υπολογιστικό εργαλείο το Energy Building/Certificate της Civiltech.

Περιγραφή

Ο αρχιτέκτονας γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το κτήριο που μελετά. Ο στόχος είναι στην ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη που έχει γίνει με τον Τέκτονα, να επισημανθούν τα στοιχεία που αφορούν το κέλυφος του κτηρίου (γεωμετρία, υλικά, συνοριακές συνθήκες, θερμικές ζώνες κοκ.) και οι βασικές ενεργειακές παράμετροι του έργου (χρήσεις κοκ).

Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει το Energy Building/Certificate που είναι επιφορτισμένο με το κυρίως αντικείμενο της ενεργειακής μελέτης, την εκτέλεση δηλαδή των αναγκαίων υπολογισμών και ελέγχων και την παραγωγή των παραδοτέων (τεύχη της ενεργειακής μελέτης, σχέδια σκιασμού και θερμογεφυρών κλπ.).

Επισημαίνεται ότι η ευκολία και η πληρότητα της διασύνδεσης επιτρέπει στον αρχιτέκτονα να διερευνήσει στο στάδιο της μελέτης την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου και να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η διασύνδεση επιτυγχάνεται με υποδειγματικό τρόπο και με σωστή προεπιλογή αρχικών τιμών, η ενεργειακή ταξινόμηση απέχει μόλις δύο κλικ.

Προαπαιτούμενα

Για τη λειτουργία της διασύνδεσης του Τέκτων με το Energy Building/Certificate απαιτούνται:

 • Το πρόγραμμα Τέκτων - ΚΕΝΑΚ
 • Το πρόγραμμα Τέκτων
 • Το πρόγραμμα Energy Building/Certificate

Δυνατότητες

 • Καθορισμός των θερμομονωτικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων του κτιρίου για τον έλεγχο της θερμομονωτικής του επάρκειας (είδη επιφανειών - συντελεστής θερμοπερατότητας U).
 • Καθορισμός στοιχείων σκίασης, θερμικού κελύφους και λοιπών επιπέδων που θέλουμε να συνυπολογισθούν στις θερμικές ζώνες (π.χ. όμορα κτίρια, στέγες, εξώστες, στηθαία κ.ά.).
 • Καθορισμός τύπου μελέτης (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – νέα κτίρια ή Ενεργειακή Επιθεώρηση – υφιστάμενα κτίρια), προσανατολισμού κτιρίου και κάποιων ακόμη γενικών χαρακτηριστικών του κτιρίου όπως χρήση κτιρίου (μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτλ.)
 • Καθορισμός θερμογεφυρών τοίχων, υποστυλωμάτων και ανοιγμάτων (συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ).
 • Εισαγωγή θερμικών ζωνών. Χαρακτηρισμός (θερμαινόμενος, μη θερμαινόμενος, ηλιακός χώρος) και χρήση (μονοκατοικία - πολυκατοικία, βιβλιοθήκες, γραφεία, κτλ.).
 • Καθορισμός επιφάνειας Δαπέδου και Οροφής. Τύπος επιφάνειας καθώς και είδος για προσδιορισμό συντελεστού θερμοπερατότητας.
 • Καθορισμός δοκών. Καθορίζουμε τους τοίχους πάνω από τους οποίους υπάρχει δοκός καθορίζουμε την κρέμαση της δοκού.
 • Καθορισμός θερμομονωτικών χαρακτηριστικών τοίχων και δοκών.
 • Καθορισμός είδους υποστυλωμάτων μέσω της καρτέλας "Θερμομόνωση υποστυλώματος" στην οντότητα "Τοίχος".
 • Καθορισμός είδους ανοίγματος μέσω της καρτέλας "Θερμομόνωση ανοίγματος" στην οντότητα "Άνοιγμα".

Τέκτων - ΚΕΝΑΚ. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και ενεργειακή επιθεώρηση.

Με το πρόγραμμα Τέκτων - ΚΕΝΑΚ δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή να περιγράψει τη θερμομονωτική κατάσταση του κτιρίου του. Τοίχοι, ανοίγματα, επίπεδα, στέγες, κτλ. εφοδιάζονται με κατάλληλες παραμέτρους που περιγράφουν τη θερμική συμπεριφορά του κάθε στοιχείου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Τέκτων - ΚΕΝΑΚ έγκειται στο ότι με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη μελέτη θερμομόνωσης είναι έτοιμα. Δεν απαιτείται καμία τροφοδότηση ή τροποποίηση δεδομένων μετά την εισαγωγή τους στο Energy Building/Certificate της Civiltech. Αρκεί να γίνει η επίλυση.

Το αρχείο με τα δεδομένα για την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου έχει εξαχθεί από το πρόγραμμα Τέκτων και έχει εισαχθεί στο πρόγραμμα Energy Building της Civiltech. Οι θερμικές ζώνες, τα όμορα κτίρια, οι θερμογέφυρες, κλπ έχουν όλα εισαχθεί στον Τέκτονα. Αρκεί να γίνει η επίλυση με το πρόγραμμα Energy Building της Civiltech, ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργειακή μελέτη.

Βίντεο παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κατοικία με το Τέκτων - ΚΕΝΑΚ.
Βίντεο παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κατοικία με το Τέκτων - ΚΕΝΑΚ.

 Εισαγωγή των δεδομένων από το Τέκτων - ΚΕΝΑΚ στο Energy Building.
Εισαγωγή των δεδομένων από το Τέκτων - ΚΕΝΑΚ στο Energy Building.

Η συνεργασία Τέκτων-ΚΕΝΑΚ & Energy Building

Το πρόγραμμα τροφοδοτεί τον επιλύτη του προγράμματος Energy Building/Certificate της Civiltech (συμβατότητα με την έκδοση 1.29 ή τις νεότερες κατά την εξαγωγή/αποθήκευση αρχείου TEK/XML) και του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Τέκτων-ΚΕΝΑΚ εντοπίζεται στο οτι με την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής λύσης ολά τα δεδομένα για τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι έτοιμα. Δεν απαιτείται καμία τροφοδότηση ή τροποποίηση δεδομένων μετά την εισαγωγή τους στο Energy Building της Civiltech.

Εισαγωγή δοκών.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτιρίου στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων γίνεται μέσω των οντοτήτων Τοίχος, Άνοιγμα, Επίπεδο, Στέγη, κλπ. Η εισαγωγή των δοκών γίνεται μέσω της οντότητας Τοίχος.

Καθορίζεται πάνω από ποιους τοίχους υπάρχει δοκός και για κάθε περίπτωση δίνεται το ύψος της δοκού.

Μέσω των παραμέτρων του Τοίχου καθορίζεται εάν πάνω από τον τοίχο υπάρχει δοκός.
Μέσω των παραμέτρων του Τοίχου καθορίζεται εάν πάνω από τον τοίχο υπάρχει δοκός.

Με την παράμετρο «Κρέμαση δοκού» προσδιορίζεται η κρέμαση της δοκού σε μέτρα.
Με την παράμετρο «Κρέμαση δοκού» προσδιορίζεται η κρέμαση της δοκού σε μέτρα.

Καθορισμός θερμικών ζωνών

Για την εκτίμηση της ενεργειακής του απόδοσης το κτίριο πρέπει να χωριστεί σε θερμικές ζώνες, δηλαδή σε χώρους με παρόμοια χρήση, ίδιο προφίλ λειτουργίας ή/και κοινά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Ο διαχωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες στο πρόγραμμα Τέκτων-ΚΕΝΑΚγίνεται μέσω των εντολών και των παραμέτρων της νέας οντότητας "Θερμική ζώνη".

Οι εντολές και παράμετροι της νέας οντότητας «Θερμική ζώνη» - Αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων.
Οι εντολές και παράμετροι της νέας οντότητας «Θερμική ζώνη» - Αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων.

Καθορισμός διαφορετικών θερμικών ζωνών με την εντολή «Προσθήκη θερμικής ζώνης». Κλιμακοστάσιο και μηχανοστάσιο - μη θερμαινόμενοι χώροι.
  Υπόλοιπα δωμάτια - θερμαινόμενο χώροι.
Καθορισμός διαφορετικών θερμικών ζωνών με την εντολή «Προσθήκη θερμικής ζώνης». Κλιμακοστάσιο και μηχανοστάσιο - μη θερμαινόμενοι χώροι. Υπόλοιπα δωμάτια - θερμαινόμενοι χώροι.

Καθορισμός θερμομονωτικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων του κτιρίου

Ο έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου αποτελεί το πρώτο βήμα της ενεργειακής μελέτης. Γίνεται με βάση το συντελεστή θερμοπερατότητας U, η τιμή του οποίου εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας του δομικού στοιχείου.

Είδος επιφάνειας αδιαφανών δομικών στοιχείων

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριo, επιλέγεται το είδος του δαπέδου/οροφής και το είδος του τοίχου/ υποστυλώματος.

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό μας, 
  επιλέγεται το είδος του τοίχου και το είδος της δοκού. Τα διάφορα είδη τοίχου και δοκού εμφανίζονται αναλυτικά στο manual, πατώντας το 
  «?» δίπλα από την αντίστοιχη παράμετρο.
Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό μας, επιλέγεται το είδος του τοίχου και το είδος της δοκού. Τα διάφορα είδη τοίχου και δοκού εμφανίζονται αναλυτικά στο manual, πατώντας το «?» δίπλα από την αντίστοιχη παράμετρο.

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό μας, 
  επιλέγεται το είδος του δαπέδου και το είδος οροφής μέσω της οντότητας «Θερμική ζώνη».
Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό μας, επιλέγεται το είδος του δαπέδου και το είδος οροφής μέσω της οντότητας «Θερμική ζώνη».

Είδος επιφάνειας διαφανών δομικών στοιχείων

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριό, επιλέγεται το είδος του ανοίγματος

Καθορισμός θερμογεφυρών

Ως θερμογέφυρες ορίζονται οι θέσεις στο κέλυφος ένος κτιρίου στις οποίες εμφανίζεται σε σχέση με τις γειτονικές τους διαφοροποίηση στη θερμική αντίσταση των δομικών στοιχείων είτε λόγω ασυνέχειας της στρώσης θερμομόνωσης, είτε λόγω διαφοροποίησης του υλικού κατά μήκος του δομικού στοιχείου, είτε λόγω αλλαγής της γεωμετρίας της διατομής.

Η επιλογή του τύπου θερμογέφυρας στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων γίνεται πολύ εύκολα, καθώς όλοι οι τύποι θερμογεφυρών εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου ταξινομημένοι ώς μικρογραφίες.

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου θερμογέφυρας γίνεται μέσω εικονιδίων - η διαδιακασία επιλογής επιταχύνεται.
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου θερμογέφυρας γίνεται μέσω εικονιδίων - η διαδιακασία επιλογής επιταχύνεται.

Θερμογέφυρες τοίχων, υποστυλωμάτων, ανοιγμάτων.
Θερμογέφυρες τοίχων, υποστυλωμάτων, ανοιγμάτων.

Όμορα κτίρια - Στοιχεία σκίασης

Όμορα κτίρια

Απαραίτητος, για την εκπόνηση της ενεργειακής μελέτης, είναι ο καθορισμός των όμορων κτιρίων. Στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων αρκεί η περιγραφή των γειτονικών κτιρίων ώς επιπέδων με τις εντολές της οντότητας "Επίπεδο". Με τη χρήση των εντολών και παραμέτρων του "Επιπέδου" εισάγετε εύκολα και γρήγορα τον όγκο (το ύψος, το πλάτος και το μήκος) του γειτονικού κτιρίου. Η απόστασή του γειτονικού κτιρίου από το κτίριο το οποίο μελετάτε μπορεί να οριστεί ταχύτατα με η βοήθεια των γραμμών του "Καννάβου". Για εποπτικό έλεγχο μπορείτε να μεταβείτε στην τρισδιάστατη στερεοσκοπική απεικόνιση (3D).

Στοιχεία σκίασης

Σκοπός είναι ο υπολογισμός της σκίασης από ορίζοντα, από οριζόντιους προβόλους και από πλευρικές προεξοχές.

 • Για την σκίαση από ορίζοντα αρκεί η περιγραφή των όμορων κτιρίων με επίπεδα στο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Τέκτων. Τα επίπεδα αυτά χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά στοιχεία μέσω της νέας παραμέτρου «Επίπεδο> Γεωμετρία> Θερμικό κέλυφος». Στη συνέχεια ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα υπολογίζεται αυτόματα απο το πρόγραμμα της Civiltech, Energy Building.
 • Για να ληφθεί υπόψιν η σκίαση από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές η οντότητα Τοίχος έχει εφοδιαστεί με τις κατάλληλες παραμέτρους.

Οι εντολές και παράμετροι της οντότητας «Επίπεδο» χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των όμορων κτιρίων.
  Οι γραμμές του καννάβου βοηθούν ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο χώρο τα όμορα κτίρια.
Οι εντολές και παράμετροι της οντότητας «Επίπεδο» χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των όμορων κτιρίων. Οι γραμμές του καννάβου βοηθούν ώστε να τοποθετηθούν σωστά στο χώρο τα όμορα κτίρια.

Η οντότητα τοίχος διαθέτει τις κατάλληλες παραμέτρους για τον ορισμό των στοιχείων που επηρεάζουν τη σκίαση του τοίχου.
Η οντότητα τοίχος διαθέτει τις κατάλληλες παραμέτρους για τον ορισμό των στοιχείων που επηρεάζουν τη σκίαση του τοίχου.

Στέγη

Οι στέγες εισάγονται και τροποποιούνται μέσω των εντολών και παραμέτρων της οντότητας Στέγη. Διαβάζονται αυτόματα κατά την εισαγωγή του αρχείου *.tek στο πρόγραμμα Energy Building/Certificate.