Τι είναι νέο στο Energy Building/Certificate 1.31

Ενδεικτικός κατάλογος με τις αλλαγές στις εκδόσεις Energy Building / Certificate CAD 1.31

Γενικά στοιχεία

 • Συμβατότητα με ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31, για κάθε τύπο μελέτης και επιθεώρησης.
 • Υποστήριξη νέων τύπων κτηρίου: παλιά, ριζικά ανακαινιζόμενα (ΚΕΝΑΚ), ριζικά ανακαινιζόμενα (αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ), Νέο (ΚΕΝΑΚ), Νέο (αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ).
 • Ενημέρωση όλων των υπολογισμών με τον μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων, ανά κλιματική ζώνη, για νέα κτίρια και ριζικώς ανακαινιζόμενα κτήρια. Ενημέρωση δομικών στοιχείων βιβλιοθηκών.
 • Εφαρμογή του νέου τρόπου θεώρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας και της τιμής των θερμογεφυρών στα επί μέρους δομικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδομικής άδειας και επίπεδο εφαρμογής της θερμομονωτικής προστασίας  (24 περιπτώσεις). Αυτόματη επιλογή ορίων. Ενημέρωση όλων των βιβλιοθηκών.
 • Νέος τρόπος διαχείρισης ιστορικού κατασκευής.

3D Σχεδίαση

 • Νέα μηχανή σχεδίασης με καλύτερη διαχείριση μνήμης και αισθητά βελτιωμένη ταχύτητα.
 • Απεικόνιση στο 3D μοντέλο επικαθήμενων ρολών εξωφύλλων με δυνατότητα αλλαγής.
 • Νέες εντολές ανάθεσης θερμογεφυρών σε δομικά στοιχεία. Δυνατότητα επιλογής και απεικόνισης θέσης θερμογεφυρών ανά δομικό στοιχείο (πάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά) και συνοριακής συνθήκης (θερμικά περιβάλλοντα) στο 3D μοντέλο.
 • Απεικόνιση φυτεμένων στεγών και θερμομονωμένης κλειστής στέγης.
 • Νέες εντολές ταχύτατης μοντελοποίησης κτηρίου με ανισοσταθμίες.

2D σχεδίαση

 • Όλοι οι παραπάνω αυτοματισμοί είναι διαθέσιμοι και στη 2D σχεδίαση.

Δομικά στοιχεία

 • Νέα βιβλιοθήκη πρότυπων δομικών στοιχείων, με μέγιστες τιμές θερμοπερατότητας προσαρμοσμένες ανά κλιματική ζώνη, για κάθε μια περίοδο εφαρμογής.
 • Έξυπνα φίλτρα επιλογής δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη και χρονολογική περίοδο (παλιά κτήρια, ΚΘΚ, αρχικός ΚΕΝΑΚ, αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ, ριζική ανακαίνιση). 
 • Νέοι αναλυτικοί υπολογισμοί κουφωμάτων με εξώφυλλα και επικαθήμενα ρολά. Διορθωμένος συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων για χρήση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων (ρολών / εξώφυλλων).
 • Νέοι υπολογισμοί για την κλειστή στέγη.
 • Υποστήριξη για διάκενο αέρα με αυτόματο υπολογισμό των θερμοφυσικών μεγεθών για κλειστό, ελαφρώς ή πλήρως αεριζόμενο διάκενο.
 • Αναθεωρημένος τρόπος επιλογής ισοδύναμου U.
 • Νέες συνοριακές συνθήκες διπλής και τριπλής μεταβίβασης θερμότητας, με σχηματική απεικόνισή τους σε όλους τους πίνακες για καλύτερη εποπτεία.
 • Νέος wizard κουφωμάτων με ρολά.
 • Νέος τρόπος υπολογισμού διείσδυσης αέρα. Προσθήκη αεροπερατότητας με βάση τη κλάση για τα κουφώματα με πιστοποίηση.
 • Συμπλήρωση περιπτώσεων ανηγμένης θερμοχωρητικότητας τυπικών κατασκευών
 • Νέος τρόπος υπολογισμού φερόντων στοιχείων με ποσοστό.

Θερμογέφυρες

 • Νέα βιβλιοθήκη θερμογεφυρών (πλέον 345 θερμογέφυρες!).
 • Δυνατότητα καθορισμού θερμογέφυρας στο χώρο ανά δομικό στοιχείο και ανά συνοριακή συνθήκη (ΕΑ, ΘΖ, ΜΘΧ, ΕΔ), με νέα εντολή ορισμού θέσης (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά).
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμογεφυρών τύπου και στοιχείου (για δομικά στοιχεία & ανοίγματα) σε 3D και πίνακες.

Θερμομόνωση

 • Νέα ταξινόμηση κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων σύμφωνα με τα νέα επιτρεπόμενα όρια.

Επιθεώρηση

 • Νέος πίνακας κουφωμάτων για επιθεώρηση, με ή χωρίς ρολό και εξώφυλλο

Σκίαση

 • Φυτεμένα δώματα και φυτεμένες όψεις
 • Πέργκολα

Συστήματα

 • Νέα θεωρητικά συστήματα για θέρμανση, ψύξη, ΖΝΧ και μηχανικό αερισμό.
 • Εισαγωγή του εποχιακού βαθμού απόδοσης στις μονάδες παραγωγής λέβητα – καυστήρα. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της υπερδιαστασιολόγησης της μονάδας παραγωγής θέρμανσης.
 • Συνυπολογισμός υπερδιαστασιολόγησης λέβητα στα συστήματα ΖΝΧ.
 • Για τις αντλίες θερμότητας γίνεται εισαγωγή του εποχιακού συντελεστή απόδοσης (SCOP). Έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης αντλιών θερμότητας.
 • Έλεγχος υπερδιαστασιολόγησης για ψυκτικές εγκαταστάσεις άνω των 100kW
 • Νέα διαχείριση του συστήματος φωτισμού.

Αφήστε το μήνυμά σας.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.