Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό μας τόπο «www.civiltech.gr», εφεξής ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ιδιοκτησίας της ανωνύμου εταιρείας «Civiltech Α.Ε.». Στόχος της ιστοσελίδας μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών, κυρίως μηχανικών και στελεχών τεχνικών υπηρεσιών, σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και σχετικών εφαρμογών τεχνικού λογισμικού.

Η Civiltech έχει επικαιροποίησει την πολιτική απορρήτου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού GDPR.

Ορισμοί:

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Ως συνδρομητές ορίζονται οι χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από την Civiltech ΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με το συμβαλλόμενο.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ως επισκέπτες ορίζονται οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας ή/και κάποιες από τις δωρεάν δυνατότητες όπως εγγραφή σε newsletter, συμμετοχή σε webinars κλπ.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η εταιρεία Civiltech A.E. και από πού, εάν είστε συνδρομητής μας.

Α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

Β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Γ) Πληροφορίες των συναλλαγών σας  με την εταιρεία (π.χ. πληρωμές, παραγγελίες, επιστροφές κ.λπ.) που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας ή από την επικοινωνία σας (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) με την εταιρεία.

Δ) Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των εφαρμογών της εταιρείας.

Ε) Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια υποστήριξης των εφαρμογών της εταιρείας (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών), σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η εταιρεία Civiltech A.E. και από πού, εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας.

Α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο και  επάγγελμα ή ειδικότητα. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

Β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Γ) Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των εφαρμογών της εταιρείας.

Δ) Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας (π.χ. σεμινάρια), σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων από εσάς περιλαμβάνεται και η συλλογή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό σας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Γιατί συλλέγει η εταιρεία Civiltech A.E. τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται.

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να:

Α) Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μετά από σύναψη της σχετικής σύμβασης. Για τον παραπάνω σκοπό, απαιτείται η ταυτοποίηση του χρήστη των εφαρμογών και η επικοινωνία με αυτόν για την κατάρτιση της σύμβασης και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς αυτόν.

Β) Ολοκληρώνει με επιτυχία τη διαδικασία αγοράς ή μίσθωσης των εφαρμογών. Για τον παραπάνω σκοπό, απαιτείται η συλλογή των πληροφοριών των συναλλαγών σας  με την εταιρεία και η επιβεβαίωση της πληρωμής σας.

Γ) Υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών της εταιρείας. Για τον παραπάνω σκοπό, απαιτείται η ταυτοποίηση του χρήστη των εφαρμογών π.χ. για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής άδειας χρήσης.

Δ) Επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις ενημερώσεις των εφαρμογών της εταιρείας και τις αλλαγές στη νομοθεσία (ηλεκτρονική ή τηλεφωνικά).

Ε) Επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας.

Για την εκπλήρωση των συμβατικών /νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της εταιρείας καθώς και την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι ακόλουθοι:

Α) Οι υπάλληλοι της εταιρείας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης υποστήριξης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Β) Φορείς στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών cloud, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η εταιρεία Civiltech A.E. τα δεδομένα σας.

Σε περίπτωση που αγοράσετε εφαρμογές λογισμικού από την εταιρεία, τα προσωπικά και οικονομικά σας δεδομένα θα τηρούνται πρακτικά για πάντα σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει εμπορικές πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας (π.χ. αν έχετε εγγραφεί μέλος στην ιστοσελίδα μας για να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο), μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας από την ιστοσελίδα μας.

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Να γνωρίζετε το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

Β)  Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

Γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

Δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

Ε)  Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). Σε περίπτωση που είστε συνδρομητής της Civiltech, διατηρούνται τα στοιχεία που αφορούν τη σύμβαση.

ΣΤ)  Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη διεύθυνση Μεσογείων 452,15342, Αγία Παρασκευή Αττικής  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@civiltech.gr.

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει στο χρήστη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

Πώς προστατεύει η εταιρεία Civiltech A.E. τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω Internet.

Οι πληρωμές των αγορών σας εκτελούνται με απόλυτη ασφάλεια μέσω της υπηρεσίας συναλλαγών της WinBank, με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας. Ο web server που φιλοξενεί την υπηρεσία eCommerce της WinBank λειτουργεί με 128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται από αυτή τη σελίδα στον server (winbank PayCenter) είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά σας, θα οδηγηθείτε στο secure site του winbank PayCenter, όπου και θα πληκτρολογήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποστέλλονται ποτέ πίσω στον έμπορο (Civiltech Α.Ε.).

Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω της ιστοσελίδας μας ή ενδέχεται να σας αποστείλουμε ακόμη και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν η εν λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή λειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να εισαγάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετε πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες για τα  cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες συσκευές για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδας μας, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies και παρόμοιες συσκευές που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε πως η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram, Vimeo και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας με τον λογαριασμό χρήστη.

Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, πρέπει πριν την είσοδο σας να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο καθώς διαθέτουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες συνιστούμε θερμά να διαβάσετε.