Ασφάλεια ΣΑΥ/ΦΑΥ

Building Studio


Η εφαρμογή Building Ασφάλεια ΣΑΥ - ΦΑΥ σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε τα έντυπα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). Τα έντυπα αυτά προσκομίζονται υποχρεωτικά στον ελεγκτή δόμησης και υποβάλλονται στις Υ.ΔΟΜ.

Η εφαρμογή Building Ασφάλεια ΣΑΥ - ΦΑΥ υλοποιεί το Π.Δ. 305/96, με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη και συνυποβολή με τη μελέτη κάθε έργου του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.). Επιπρόσθετα, ακολουθεί κατά γράμμα τα πρότυπα υποδείγματα του Τ.Ε.Ε. και περιέχει βιβλιοθήκη με όλη τη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε νέες εργασίες, να ορίσετε τη χρονική τους διάρκεια και να αναθέσετε κινδύνους και μέτρα ασφάλειας σε συγκεκριμένες εργασίες με σκοπό τη σύνταξη του εντύπου Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Τέλος, σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσετε οδηγίες και σχέδια, που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι χρήστες του κτιρίου, ώστε να αποφύγουν κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν, όταν αυτό αρχίσει να λειτουργεί με σκοπό τη σύνταξη του εντύπου Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Σ.Α.Υ.

 • Δυνατότητα καταχώρησης εργασιών και ορισμού της χρονικής διάρκειας αυτών.
 • Αυτόματη διαχείριση φάσεων εκτέλεσης εργασιών.
 • Δυνατότητα ανάθεσης κινδύνων και μέτρων ασφάλειας σε συγκεκριμένες εργασίες.
 • Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της έναρξης και της λήξης των εργασιών.
 • Βιβλιοθήκη εργασιών, προσώπων και νομοθετικών κειμένων για την ασφάλεια και την υγεία σε χώρους εργασίας.
 • Βιβλιοθήκη κινδύνων και μέτρων ασφάλειας για τον προγραμματισμό του έργου, βασισμένη στο Παράδειγμα του ΤΕΕ.
 • Βιβλιοθήκη νομοθετικών κειμένων για την σωστή τεκμηρίωση των μέτρων.

Φ.Α.Υ.

 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Βιβλιοθήκη παραδοχών μελέτης.
 • Δυνατότητα καταχώρησης επισημάνσεων, οδηγιών και προγράμματος επιθεωρήσεων για τη σύνταξη του εντύπου Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 • Βιβλιοθήκη επισημάνσεων, οδηγιών και προγράμματος επιθεωρήσεων για  την εκτέλεση του έργου, βασισμένη στο Παράδειγμα του ΤΕΕ.

Έντυπα

 • Αυτόματη παραγωγή του εντύπου Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, με αυτόματη δημιουργία του πίνακα εργασιών, κινδύνων ανά φάση εργασίας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (υπόδειγμα ΤΕΕ).
 • Αυτόματη παραγωγή του εντύπου Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, με τη τεχνική έκθεση και τις παραδοχές, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (υπόδειγμα ΤΕΕ).
 • Δυνατότητα επεξεργασίας των παραγομένων κειμένων.

Άλλες δυνατότητες

 • Δυνατότητα επεξεργασίας της χρονικής διάρκειας των εργασιών στο Διάγραμμα Gantt.
 • Δυνατότητα επιλογής Ημερολογιακής ή Χρονικής Προβολής στο Διάγραμμα Gantt.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Πρότυπη μελέτη.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.