Ασφάλεια ΣΑΥ/ΦΑΥ

Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.


Η εφαρμογή Building Ασφάλεια ΣΑΥ - ΦΑΥ σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε τα έντυπα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) τα οποία προσκομίζονται υποχρεωτικά στον ελεγκτή δόμησης και υποβάλλονται στις Υ.ΔΟΜ.

Η εφαρμογή Building Ασφάλεια ΣΑΥ - ΦΑΥ υλοποιεί το Π.Δ. 305/96 και ακολουθεί κατά γράμμα τα πρότυπα υποδείγματα του Τ.Ε.Ε., δίνοντας σας τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τις εργασίες του έργου και να αναθέσετε κινδύνους και μέτρα ασφάλειας σε αυτές. 

Σ.Α.Υ.

 • Δυνατότητα καταχώρησης εργασιών και ορισμού της χρονικής διάρκειας αυτών.
 • Αυτόματη διαχείριση φάσεων εκτέλεσης εργασιών.
 • Δυνατότητα ανάθεσης κινδύνων και μέτρων ασφάλειας σε συγκεκριμένες εργασίες.
 • Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της έναρξης και της λήξης των εργασιών.
 • Βιβλιοθήκη νομοθετικών κειμένων για την ασφάλεια και την υγεία σε χώρους εργασίας.
 • Βιβλιοθήκη κινδύνων και μέτρων ασφάλειας, βασισμένη στο υπόδειγμα του ΤΕΕ.

Φ.Α.Υ.

 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Βιβλιοθήκη παραδοχών μελέτης.
 • Δυνατότητα καταχώρησης επισημάνσεων, οδηγιών και προγράμματος επιθεωρήσεων για τη σύνταξη του εντύπου Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
 • Βιβλιοθήκη επισημάνσεων, οδηγιών και προγράμματος επιθεωρήσεων για  την εκτέλεση του έργου, βασισμένη στο υπόδειγμα του ΤΕΕ.

Έντυπα

 • Αυτόματη παραγωγή του εντύπου Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, με αυτόματη δημιουργία του πίνακα εργασιών, κινδύνων ανά φάση εργασίας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (υπόδειγμα ΤΕΕ).
 • Αυτόματη παραγωγή του εντύπου Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, με τη τεχνική έκθεση και τις παραδοχές, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (υπόδειγμα ΤΕΕ).