e-Building

Η ψηφιακή εικόνα στη Δόμηση


Ξεκίνησε η αυτόματη υποβολή αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, μέσω αρχείου τύπου .xml, χωρίς πληκτρολόγηση στοιχείων!

Η νέα εφαρμογή e-Building αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Παράγει το αρχείο τύπου .xml που αντικαθιστά την πληκτρολόγηση των στοιχείων καθώς και τις δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης εργασιών για το διαχειριστή και την ομάδα έργου. 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής e-Building αποτελεί επιστέγασμα της πολυετούς έρευνας της Civiltech στις νέες απαιτήσεις για τη δόμηση και την ψηφιακή διαχείριση αρχείων.

Η εφαρμογή λειτουργεί αυτόνομα, αλλά γνωρίζει πολύ καλά και να «συνεργάζεται» . Σε περιβάλλον Building 2020, ανακτά το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται από πλούσιες σε πληροφορίες εφαρμογές όπως είναι οι εφαρμογές Αμοιβές Building 2020 και Μικρή Κλίμακα 2020, παράγοντας με ένα κλικ το αρχείο τύπου .xml. Επίσης, αντλεί δεδομένα από πολλές άλλες πηγές, όπως π.χ. από το φάκελο του έργου.

Δυνατότητες 

Αναλυτικότερα, από τις συνεργαζόμενες εφαρμογές αναγνωρίζονται τα εξής στοιχεία:

 • Ο τύπος της πράξης.
 • Ο Δήμος (επιλογή βάσει συστήματος Καλλικράτη) και η Υ.ΔΟΜ.
 • Τα βασικά στοιχεία της αίτησης: θέση έργου, εντός-εκτός σχεδίου.
 • Ο γεωχωρικός εντοπισμός (συντεταγμένες γωτεμαχίου).
 • Οι κατά περίπτωση απαιτούμενοι έλεγχοι. Όλοι οι έλεγχοι και τα έγγραφα σωστά ταιριασμένα ανά τύπο πράξης, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση λάθους.
 • Οι απαιτούμενες εγκρίσεις φορέων.
 • Οι προηγούμενες ολοκληρωμένες πράξεις για το ακίνητο, έντυπες ή ηλεκτρονικές.
 • Τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης.
 • Οι χρήσεις ανά όροφο.
 • Τα στοιχεία δέσμευσης/εξαγοράς θέσεων στάθμευσης.
 • Η ομάδα έργου και οι εργασίες της ομάδας έργου.
 • Τα στοιχεία των κυρίων έργου και τα έγγραφα κυριότητας.

Η εφαρμογή e-Building έχει γενικές λειτουργίες που δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές του e-Άδειες, αλλά και εξειδικευμένες λειτουργίες - όπως είναι η παραγωγή xml - που εξαρτώνται άμεσα από την παραμετροποίηση του συστήματος e-Άδειες. Προκειμένου να μην υπάρξουν λάθη και παραλείψεις, λαμβάνουμε καθημερινά μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του  e-Άδειες και ενημερώνουμε κατάλληλα τους πίνακες που έχουν τροποποιήσεις!

Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης

Η παραδοσιακή Δήλωση ανάθεσης – ανάληψης εργασιών έχει αλλαγές τόσο στη μορφή, όσο και στο περιεχόμενο. Υποβάλλεται ως ξεχωριστό έντυπο για την μελέτη και την επίβλεψη, ενώ πρέπει να καλύπτεται ουσιαστικά και η ρητή ανάθεση στον διαχειριστή της αίτησης. Η εφαρμογή e-Building παράγει κατά περίπτωση τα απαιτούμενα έντυπα αναθέσεων - αναλήψεων για κάθε πράξη για την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική υποβολή του σχετικού εγγράφου, είτε για την περίπτωση της μελέτης, είτε για την επίβλεψη, σε ξεχωριστά έντυπα.

Χαρακτηριστικά

 • Οδηγός (wizard) δημιουργίας νέας μελέτης.
 • Παραγωγή xml. Παράγει το xml που είναι αποδεκτό από το σύστημα e-Άδειες, έτοιμο προς υποβολή. Εκτελεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους ορθότητας και πληρότητας.
 • Διαδραστική υποβολή του xml στο e-Άδειες μέσα από την εφαρμογή.
 • Φάκελος έργου. Τα στοιχεία έργου, κυριών έργου, μηχανικών, τα στοιχεία υφισταμένου και τα έγγραφα κυριότητας λαμβάνονται αυτόματα από το φάκελο έργου.
 • Γεωχωρικός εντοπισμός. Οι συντεταγμένες μπορούν να ληφθούν με την κλασική γραφική μέθοδο γεωχ. εντοπισμού του Κτηματολογίου, από αρχεία τύπου .dxf στη μορφή που υποβάλλονται στο e-Κτηματολόγιο ή από οποιοδήποτε άλλο αρχείο dwg/dxf υποστηρίζει layers! Οι συντεταγμένες αποστέλλονται με το xml.
 • Στοιχεία δόμησης. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας στοιχείων διαγράμματος δόμησης και χρήσεων ανά όροφο, για νέες ή υφιστάμενες κατασκευές. Υποστήριξη ειδικών συνθηκών για κατεδάφιση, προσθήκη κατ’ επέκταση, αλλαγή χρήσης, αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.
 • Έλεγχοι. Αυτόματη συσχέτιση υποχρεωτικών και προαιρετικών ελέγχων (εκατοντάδες έτοιμοι συνδυασμοί).
 • Μελέτες. Αυτόματη συσχέτιση μελετών ανά μηχανικό.
 • Αυτόματη παραγωγή των δηλώσεων αναθέσεων / αναλήψεων. 
 • Αυτόματη παραγωγή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτουμένων εγκρίσεων.

Διασυνδέσεις

 • Αμοιβές Building 2020 Οι κάτοχοι της εφαρμογής απολαμβάνουν μια απαράμιλλη εμπειρία διαδραστικότητας, καθώς αναγνωρίζονται αυτόματα πλήθος στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υποβολή του αρχείου τύπου .xml, όπως όλα τα γενικά στοιχεία, οι απαιτούμενοι έλεγχοι ανά τύπο αίτησης οι εργασίες ανά μηχανικό, τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης κ.ά. Επιπλέον, παράγονται αυτόματα οι δηλώσεις ανάθεσης μελέτης για τον διαχειριστή της αίτησης και την ομάδα έργου και η ανάθεση των επιβλέψεων.
 • Μικρή Κλίμακα 2020 Μεταφέρονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται και στην εφαρμογή Αμοιβές Building. 
 • Building Διάγραμμα Δόμησης 2020 Μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία που αφορούν το διάγραμμα κάλυψης: επιτρεπόμενα, νομίμως υφιστάμενα, ρυθμισμένα, προς νομιμοποίηση, νέοι χώροι για όλες τις κατηγορίες χώρων!
 • Building Κτηματολόγιο 2020 Μεταφέρονται αυτόματα οι συντεταγμένες του γεωτεμαχίου.
 • Αρχεία Κτηματολογίου (dxf/dwg) Μεταφέρονται αυτόματα οι συντεταγμένες του γεωτεμαχίου.