Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων

Αυθαίρετη δόμησηΗ εφαρμογή e-Διάγραμμα Κάλυψης αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ως αρχικό υπόβαθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα σχέδια ( .jpeg, .bmp, .tiff, .png, .gif) ή διανυσματικά αρχεία (.dwg/.dxf). Παράγεται πλήρες σχέδιο με τα περιγράμματα των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων και με αναλυτικό υπόμνημα των παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακα. 

Δυνατότητες

 • Εισαγωγή πολλαπλών σχεδίων ανά μελέτη.
 • Αυτόματη ονομασία και διαγράμμιση των δηλωμένων επιφανειών.
 • Υπολογισμός επιφανείας και αυτόματη παραγωγή τεκμηρίωσης της εμβαδομέτρησης.
 • Αυτόματη διάταξη στοιχείων διαγράμματος κάλυψης, υπομνήματος και πινακίδας.
 • Δυνατότητα επέμβασης στη τελική διάταξη των τμημάτων του σχεδίου.
 • Δυνατότητα αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.

Τύποι σχεδίου

Οι τύποι σχεδίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχικό υπόβαθρο είναι:

 • Διάγραμμα κάλυψης.
 • Κάτοψη.
 • Τομή.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα.

Σχεδίαση χώρων

Η κύρια λειτουργία της εφαρμογής είναι η επισήμανση χώρων (πολυγώνων) των παραβάσεων. Περιγράφονται οι εξής τύποι χώρων:

 • Υπέρβαση δόμησης κυρίων χώρων.
 • Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων.
 • Υπέρβαση κάλυψης.
 • Υπέρβαση ύψους.
 • Κολυμβητική δεξαμενή.

Ένας χώρος μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός πολύγωνα. Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης ενός χώρου με τον αύξοντα αριθμό του φύλλου καταγραφής.

Υπόμνημα

Η εφαρμογή παράγει αυτόματα το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακα. Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι εξής πληροφορίες:

 • Κωδικός.
 • Περιγραφή.
 • Τύπος χώρου.
 • Επιφάνεια.
 • Επιφάνεια τεκμηρίωση.
 • Αλλαγή χρήσης.
 • Υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων.
 • Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων.
 • Υπέρβαση κάλυψης.
 • Υπέρβαση ύψους.
 • Κολυμβητική δεξαμενή.
 • Α/Α φύλλου καταγραφής (προαιρετικά).

Εργαλεία σχεδίασης

 • Δεν απαιτείται η ύπαρξη άλλου σχεδιαστικού προγράμματος.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση .xrefs σχεδίων και εικόνων (.dwg, .dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδίασης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης.