Εργατικά

Βάση Έργων


Η εφαρμογή ΕΡΓΑΤΙΚΑ της CivilTech είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εργασίας για τα τεχνικά έργα. Η εφαρμογή απευθύνεται σε κατασκευαστές, μηχανικούς και εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων, προσφέροντας ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εφαρμογών, αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο τέσσερα «στάδια» στη διαδικασία εξέλιξης ενός έργου: η Απογραφή του έργου, το Ημερολόγιο εργασίας, η σύνταξη των Α.Π.Δ. και η σύνταξη των Δηλώσεων Δ.Ο.Υ.. Συνδετικός κρίκος των τεσσάρων διαδικασιών είναι η Βάση Έργων. Η Βάση Έργων παρέχει ένα κεντρικό σημείο για την πρόσβαση, τη διαχείριση, την κοινή χρήση και την αλληλεπίδραση όλων των σχετικών πληροφοριών για τους συντελεστές ενός έργου.

Η εφαρμογή ΕΡΓΑΤΙΚΑ αποτελείται από τα εξής ανεξάρτητα υποσυστήματα (modules):

 • Απογραφή
 • Ημερολόγιο
 • ΑΠΔ (Οικοδομοτεχνικών έργων)
 • Δηλώσεις

Η εφαρμογή ΕΡΓΑΤΙΚΑ λειτουργεί σε multi-user περιβάλλον και περιλαμβάνει μια έκδοση του Microsoft SQL Server 2012 που διανέμεται δωρεάν με το πρόγραμμα. Η βάση δεδομένων μπορεί να εγκατασταθεί, είτε στον ίδιο υπολογιστή με το πρόγραμμα ή σε ένα ξεχωριστό διακομιστή, για χρήση σε περιβάλλον πολλών χρηστών.
 

Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων

 • Η διαχείριση και επεξεργασία των Α.Π.Δ. γίνεται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον.
 • Τα στοιχεία Εργοδοτών, Έργων και Εργαζομένων αντλούνται από τη Βάση Έργων.
 • Η επόμενη δήλωση παράγεται αυτόματα µε «ένα κλικ» από τα υπάρχοντα δεδομένα.
 • Παρακολούθηση των κατασκευαστικών φάσεων ιδιωτικών και δημοσίων έργων με προειδοποίηση, σε περίπτωση υπέρβασης των ημερομισθίων.
 • Εφαρμογή των ελάχιστων ημερομισθίων που γίνονται αποδεκτά για κάθε ειδικότητα.
 • Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών συλλογικής σύμβασης.
 • Υπολογισμός ανάλωσης ενσήμων (φάσεις Α+Β), έλεγχος αναλογίας τεχνικών/εργατικών ενσήμων.
 • Έκδοση των Α.Π.Δ. έτοιμων για κατάθεση στο αρμόδιο υποκατάστημα Ι.Κ.Α. και δημιουργία των κατάλληλων αρχείων για υποβολή με δισκέτα ή για αποστολή μέσω Internet.
 • Ενημέρωση τρεχουσών τιμών συντελεστών και ημερομισθίων αυτόματα από το Internet.
 • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας όλων των δεδομένων.
 • Υπολογισμός κωδικού πακέτου κάλυψης.
 • Εκτύπωση αποδεικτικού απασχόλησης.
 • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.
 • Νομοθεσία

Δηλώσεις

 • Αυτόματη διαχείριση των έργων που εκτελεί μια επιχείρηση.
 • Η τροφοδότηση των δεδομένων γίνεται αυτόματα από τις ΑΠΔ ή χειροκίνητα.
 • Προσωρινές και οριστικές (Ε7) δηλώσεις Φ.Μ.Υ..
 • Βεβαιώσεις αποδοχών.
 • Συγχρονισμός με Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί.

Ημερολόγιο

 • Παρακολούθηση εργαζομένων σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
 • Καταχώρηση ειδικοτήτων, δεξιοτήτων, συμφωνιών και άλλων ποιοτικών/οικονομικών πληροφοριών.
 • Εκκαθάριση Α.Π.Δ. (ειδικές συμφωνίες, μεταφορά ενσήμων σε άλλα έργα κ.λ.π.).
 • Εκκαθάριση υπεργολάβου (ημερομίσθια, όφελος, απόδοση).
 • Μισθολογικές καταστάσεις, στατιστική παρακολούθηση.

Απογραφή οικοδομοτεχνικών έργων

 • Τα στοιχεία Έργου, Κυρίου ή Αναδόχου/Εργολάβου αντλούνται από τη Βάση Έργων.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Φυσικών ή Νομικών προσώπων, Κοινοπραξιών.
 • Υπεύθυνοι και Νόμιμοι εκπρόσωποι (Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).
 • Έλεγχος ακρίβειας και πληρότητας δεδομένων.
 • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.
 • Νομοθεσία.

Βάση Έργων

 • Έργα
  • Φάκελος έργου
 • Συναλλασσόμενοι
  • Επιχειρήσεις
  • Προμηθευτές
  • Υπεργολάβοι
  • Πιστωτές
  • Πελάτες
  • Χρεώστες
  • Εργαζόμενοι
  • Μηχανικοί
  • Λογιστές
 • Είδη
  • Προϊόντα/υλικά
   • Προμηθευτές/τιμές
  • Υπηρεσίες/Εργασίες
  • Δαπάνες

Άλλες δυνατότητες & χαρακτηριστικά

 • Απλούστατο στη χρήση, χωρίς περιορισμούς στις δυνατότητές του.
 • Στατιστική παρακολούθηση των κινήσεων όλων των συντελεστών ενός έργου.
 • Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών με πολλαπλά κριτήρια.
 • Αποθήκευση κριτηρίων αναζήτησης για επαναλαμβανόμενη χρήση.
 • Ευέλικτη διαχείριση εντύπων/αναφορών.
 • Περιβάλλον πολλών χρηστών (δίκτυο).
 • Αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων (SQL Server).

Διασυνδεσιμότητα

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.