Εργατικά

Βάση Έργων


Η εφαρμογή ΕΡΓΑΤΙΚΑ της CivilTech απευθύνεται σε κατασκευαστές, μηχανικούς και εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων, προσφέροντας ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εφαρμογών, αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο τα «στάδια» στη διαδικασία εξέλιξης ενός έργου: η Απογραφή του έργου, η σύνταξη των Α.Π.Δ. και η σύνταξη των Δηλώσεων Δ.Ο.Υ.. Συνδετικός κρίκος των τεσσάρων διαδικασιών είναι η Βάση Έργων. Η Βάση Έργων παρέχει ένα κεντρικό σημείο για την πρόσβαση, τη διαχείριση, την κοινή χρήση και την αλληλεπίδραση όλων των σχετικών πληροφοριών για τους συντελεστές ενός έργου.

Η εφαρμογή ΕΡΓΑΤΙΚΑ αποτελείται από τα εξής ανεξάρτητα υποσυστήματα (modules):

 • Απογραφή
 • ΑΠΔ (Οικοδομοτεχνικών έργων)
 • Δηλώσεις

Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων

 • Η διαχείριση και επεξεργασία των Α.Π.Δ. γίνεται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον.
 • Τα στοιχεία Εργοδοτών, Έργων και Εργαζομένων αντλούνται από τη Βάση Έργων.
 • Η επόμενη δήλωση παράγεται αυτόματα µε «ένα κλικ» από τα υπάρχοντα δεδομένα.
 • Παρακολούθηση των κατασκευαστικών φάσεων ιδιωτικών και δημοσίων έργων με προειδοποίηση, σε περίπτωση υπέρβασης των ημερομισθίων.
 • Εφαρμογή των ελάχιστων ημερομισθίων που γίνονται αποδεκτά για κάθε ειδικότητα.
 • Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών συλλογικής σύμβασης.
 • Υπολογισμός ανάλωσης ενσήμων (φάσεις Α+Β), έλεγχος αναλογίας τεχνικών/εργατικών ενσήμων.
 • Έκδοση των Α.Π.Δ. έτοιμων για κατάθεση στο αρμόδιο υποκατάστημα Ι.Κ.Α. και δημιουργία των κατάλληλων αρχείων για υποβολή με δισκέτα ή για αποστολή μέσω Internet.
 • Ενημέρωση τρεχουσών τιμών συντελεστών και ημερομισθίων αυτόματα από το Internet.
 • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας όλων των δεδομένων.
 • Υπολογισμός κωδικού πακέτου κάλυψης.
 • Εκτύπωση αποδεικτικού απασχόλησης.
 • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.

Δηλώσεις

 • Αυτόματη διαχείριση των έργων που εκτελεί μια επιχείρηση.
 • Η τροφοδότηση των δεδομένων γίνεται αυτόματα από τις ΑΠΔ ή χειροκίνητα.
 • Προσωρινές και οριστικές (Ε7) δηλώσεις Φ.Μ.Υ..
 • Βεβαιώσεις αποδοχών.
 • Συγχρονισμός με Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί.

Απογραφή οικοδομοτεχνικών έργων

 • Τα στοιχεία Έργου, Κυρίου ή Αναδόχου/Εργολάβου αντλούνται από τη Βάση Έργων.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση Φυσικών ή Νομικών προσώπων, Κοινοπραξιών.
 • Υπεύθυνοι και Νόμιμοι εκπρόσωποι (Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).
 • Έλεγχος ακρίβειας και πληρότητας δεδομένων.
 • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.