Κοστολόγηση έργων

Βάση Έργων

Η εφαρμογή ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα της εφαρμογής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Με τις προηγμένες δυνατότητες που υποστηρίζει η εφαρμογή, προσδιορίζονται οι εργασίες του προϋπολογισμού και αναλύονται ανά κατηγορία κόστους (υλικά, εργασίας, προμηθευτές κλπ).

Έτοιμοι προϋπολογισμοί εργασιών απλοποιούν το γρήγορο στήσιμο των έργων σας.

Με βάση τον αρχικό προϋπολογισμό, απεικονίζεται η οικονομική εξέλιξη των μεγεθών του έργου και η πρόοδος των εργασιών (χρονοδιάγραμμα).

Ο προϋπολογισμός εργασιών του έργου συνδέεται τόσο με τον χρονικό προγραμματισμό, όσο και με τις συμφωνίες με προμηθευτές και υπεργολάβους του έργου, ώστε να διευκολύνεται η πιστοποίηση των εργασιών.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

 • Άρθρα εργασιών έργου
  • Ανάλυση άρθρου ανά κατηγορία κόστους
  • Σύνδεση εργασίας με είδη (υλικά, εργασίες κλπ)
  • Σύνθετα άρθρα
  • Τεχνικές προδιαγραφές εργασίας
  • Κατηγοριοποίηση Ε.Κ.Κ.Ο., Β.Κ.Ο., Ι.Κ.Α.
  • Φύλλα προμετρήσεων, επιμετρήσεων
  • Πόροι εκτέλεσης της εργασίας
  • Σύνδεση με συμφωνίες προμηθευτών/υπεργολάβων
  • Πρότυπα άρθρα με έτοιμες αναλύσεις
  • Δημιουργία πρότυπων άρθρων από απολογιστικές κινήσεις
 • Προϋπολογισμός εργασιών
  • Ιεραρχία εργασιών
  • Ομάδες εργασιών
  • Έτοιμοι προϋπολογισμοί κτηριακών έργων
 • Κοστολόγηση έργων
  • Απολογιστικές κινήσεις συσσώρευσης κόστους
  • Προοδευτική απεικόνιση εκτελεσμένων ποσοτήτων και αξιών
  • Ανάλυση ανά κατηγορία κόστους
  • Σύγκριση εκτελεσμένων με αρχικό προϋπολογισμό
  • Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασιών
 • Χρονικός προγραμματισμός
  • Χρονοδιάγραμμα Gantt
  • Σύνδεση με προϋπολογισμό έργου
  • Παρακολούθηση εξέλιξης έργου
  • Σύνδεση με MS Project (εργασίες, πόροι)
 • Καταστάσεις
  • Προϋπολογισμού
  • Απολογιστικές κινήσεις έργου
  • Κινήσεις ειδών προϋπολογισμού

Διασυνδεσιμότητα

 • Σύνδεση με ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ για παρακολούθηση δαπανών έργου
 • Σύνδεση με ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ για παρακολούθηση του ΦΠΑ οικοδομής & βιβλίου κοστολογίου.
 • Σύνδεση με ΕΡΓΑΤΙΚΑ για παρακολούθηση εργασίας οικοδομοτεχνικών έργων (ΑΠΔ).