Κοστολόγηση έργων

Βάση Έργων

Με την εφαρμογή Κοστολόγηση έργου προσδιορίζονται οι εργασίες του προϋπολογισμού και αναλύονται ανά κατηγορία κόστους.

Έτοιμοι προϋπολογισμοί εργασιών απλοποιούν το γρήγορο στήσιμο των έργων σας.

Με βάση τον αρχικό προϋπολογισμό, απεικονίζεται η οικονομική εξέλιξη των μεγεθών του έργου και η πρόοδος των εργασιών (χρονοδιάγραμμα).

Ο προϋπολογισμός εργασιών του έργου συνδέεται τόσο με τον χρονικό προγραμματισμό, όσο και με τις συμφωνίες με προμηθευτές και υπεργολάβους του έργου, ώστε να διευκολύνεται η πιστοποίηση των εργασιών.

Κοστολόγηση έργου

 • Άρθρα εργασιών έργου
  • Ανάλυση άρθρου ανά κατηγορία κόστους
  • Σύνδεση εργασίας με είδη (υλικά, εργασίες κλπ)
  • Σύνθετα άρθρα
  • Τεχνικές προδιαγραφές εργασίας
  • Κατηγοριοποίηση Ε.Κ.Κ.Ο., Β.Κ.Ο., Ι.Κ.Α.
  • Φύλλα προμετρήσεων, επιμετρήσεων
  • Πόροι εκτέλεσης της εργασίας
  • Σύνδεση με συμφωνίες προμηθευτών/υπεργολάβων
  • Πρότυπα άρθρα με έτοιμες αναλύσεις
  • Δημιουργία πρότυπων άρθρων από απολογιστικές κινήσεις
 • Προϋπολογισμός εργασιών
  • Ιεραρχία εργασιών
  • Ομάδες εργασιών
  • Έτοιμοι προϋπολογισμοί κτηριακών έργων
 • Κοστολόγηση έργων
  • Απολογιστικές κινήσεις συσσώρευσης κόστους
  • Προοδευτική απεικόνιση εκτελεσμένων ποσοτήτων και αξιών
  • Ανάλυση ανά κατηγορία κόστους
  • Σύγκριση εκτελεσμένων με αρχικό προϋπολογισμό
  • Ποσοστό ολοκλήρωσης εργασιών
 • Χρονικός προγραμματισμός
  • Χρονοδιάγραμμα Gantt
  • Σύνδεση με προϋπολογισμό έργου
  • Παρακολούθηση εξέλιξης έργου
  • Σύνδεση με MS Project (εργασίες, πόροι)
 • Καταστάσεις
  • Προϋπολογισμού
  • Απολογιστικές κινήσεις έργου
  • Κινήσεις ειδών προϋπολογισμού

Διασυνδέσεις

 • Σύνδεση με Οικονομικά για παρακολούθηση δαπανών έργου