Πυροπροστασία δασικών ακινήτων

Σύνταξη μελέτης


Η νέα εφαρμογή Building Δασικά Ακίνητα μόλις κυκλοφόρησε και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (Φ.Ε.Κ. 3475/Β/24.5.2023), τόσο για υφιστάμενα όσο και για νεόδμητα κτίρια.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων εφαρμόζεται σε ακίνητα που βρίσκονται ή πρόκειται να ανεγερθούν:

  • σε δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις,
  • εντός ακτίνας 300 µέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων, 
  • σε περιαστικό πράσινο ή σε κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις,
  • μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Για τα προαναφερόμενα ακίνητα προβλέπονται επιπρόσθετα μέτρα προληπτικής, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ανάλογα με την επικινδυνότητα αυτών για πυρκαγιά και απαιτείται η σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού που περιλαμβάνει:

  • περιγραφή του κτιρίου, των εγκαταστάσεών του και του περιβάλλοντος χώρου, με αναφορά στην επιλογή των κριτηρίων κατάταξης της επικινδυνότητας του ακινήτου,
  • απαιτούμενα μέτρα προληπτικής, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας,
  • σχέδιο κάτοψης όπου αποτυπώνονται οι θέσεις των κτιρίων, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όμορων κ.λ.π.

Η εφαρμογή σας βοηθά να κατηγοριοποιήσετε τα ακίνητα ως προς την επικινδυνότητά τους, να παράγετε το Έντυπο Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας, και να συντάξετε την Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και τη Δήλωση Εφαρμογής των Μέτρων Πυρασφάλειας.

Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, η Τεχνική Έκθεση Μηχανικού υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση Μηχανικού, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή στον οικείο Δήμο έως την 31η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη Δήλωση Εφαρμογής των Μέτρων Πυρασφάλειας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024