Το INSTANT της CCES είναι ένα πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατά Ευρωκώδικα 3 τριδιάστατων μεταλλικών κατασκευών, εξοπλισμένο με πλήρες γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, φιλικότατο προς τον χρήστη.

Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών κατασκευών, τεχνικά γραφεία και κατασκευαστές.

Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της μελέτης για ανάλυση (στατική, φασματική και δυναμική) και διαστασιολόγηση οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής κατασκευάζεται από ραβδωτά στοιχεία : βιομηχανικά κτήρια, πυλώνες, ικριώματα, πολυώροφα μεταλλικά, pipe racks, γέφυρες, δικτυώματα, στέγαστρα, σκάλες.

Χαρακτηριστικά

Αξιοπιστία και ακρίβεια

Το INSTANT αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό και έξυπνο τρόπο το πρόβλημα ανάλυσης και διαστασιολόγησης όλων των τύπων των μεταλλικών κατασκευών. Όλοι οι έλεγχοι των συνδέσεων και των μελών των μεταλλικών στοιχείων γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 3. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων έχει ελεγχθεί με βάση τις αρχές του Γαλλικού οργανισμού τυποποίησης AFNOR και με παράλληλη επίλυση χαρακτηριστικών κατασκευών από το πρόγραμμα και από άλλα διεθνώς καταξιωμένα προγράμματα, όπως το ANSYS.

Ευκολία χρήσης

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο σχεδιασμό ενός φιλικού περιβάλλοντος εργασίας (user interface), που έχει σαν αποτέλεσμα την ταχεία και αξιόπιστη εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη. Παρέχεται μια πληθώρα επιλογών για την εποπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που παράγονται από το πρόγραμμα.

Αύξηση της παραγωγικότητας

Οι αλγόριθμοι επίλυσης είναι ταχύτατοι και βελτιστοποιημένοι. Επιπλέον, τα αποτελέσματα παράγονται αυτόματα σε αρχεία μορφής *.DOC, με πλήρεις πίνακες αποτελεσμάτων, σχέδια, διαγράμματα και σελιδοποίηση. Οι δυνατότητες αυτές ελαχιστοποιούν το συνολικό χρόνο που απαιτείται μέχρι την τελική παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Εγγυημένη τεχνολογία

Η ομάδα παραγωγής του INSTANT αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς πληροφορικής και πολιτικούς μηχανικούς εξειδικευμένους στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών και εγγυάται υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη καθώς και τη διαρκή εξέλιξή του. Το ΙΝSTANT διακρίνεται για την εξειδίκευσή του σε ειδικά δομικά στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών όπως συνδέσεις

Αποδεδειγμένη υπεροχή

Το INSTANT αποτελεί την κορυφαία επιλογή στον τομέα της μελέτης των μεταλλικών κατασκευών καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες μελέτες έργων όλων των τύπων.

Εισαγωγή μοντέλου και ανάλυση

 • Πλήρες, ενιαίο και φιλικό γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με ελάχιστες απαιτήσεις σε υποδομή H/Y.

 • Εύκολο στην εκμάθηση και απλό στη χρήση.

 • Ταχύτατη εισαγωγή του μοντέλου οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής.

 • Αλλαγή μονάδων μεγεθών σε οποιοδήποτε φάση του προγράμματος.

 • Δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης παραμετροποιημένων κατασκευών στις 2 διαστάσεις.

 • Ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για τον ορισμό κατασκευών στις 3 διαστάσεις.

 • Δυνατότητα δημιουργίας κατασκευών στο χώρο με σύνθεση παραμετροποιημένων 2D κατασκευών.

 • Δυνατότητα ομαδοποίησης των ράβδων με σκοπό την μαζική απόδοση ιδιοτήτων.

 • Βιβλιοθήκες υλικών.

 • Πλήρεις βιβλιοθήκες πρότυπων διατομών ΙPE, HEA, HEB, HEM, UPN, ισοσκελή και ανισοσκελή, απλά και διπλά γωνιακά, κυκλικές, ορθογωνικές και τετραγωνικές κοιλοδοκοί, διατομές ψυχρής ελάσεως τύπου Ζ, C, Σ (ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ, ΚΟΝΤΙ)

 • Συγκολλητές διατομές χρήστη (μορφής Ι ή Η, συμμετρικές & ασύμμετρες).

 • Κυψελωτές διατομές (διατομές μορφής Ι ή Η με εξαγωνικές ή κυκλικές οπές στο κορμό),

 • Δυνατότητα μελέτης διατομών μορφής Ι ή Η μεταβλητής ροπής αδρανείας.

 • Προμέτρηση βάρους ανά διατομή και συνολικό.

 • Σταθερές ελατηρίων στις στηρίξεις και στις αρθρώσεις.

 • Στατικά φορτία : ίδιο βάρος, κατανεμημένα (ομοιόμορφα, τραπεζοειδή) ή συγκεντρωμένα σε ράβδους, επικόμβια, συγκεντρωμένα, θερμοκρασιακά, μετατοπίσεις στηρίξεων, ίδιο βάρος.

 • Αυτόματη παραγωγή μαζών και συνδυασμών φορτίσεων.

 • Φασματική ανάλυση με φάσματα αποκρίσεων που λαμβάνονται από ΕΑΚ ή από βιβλιοθήκη που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ο χρήστης.

 • Δυνατότητα δημιουργίας συνδυασμών και περιβαλλουσών.

 • Ειδικό πρόγραμμα παραγωγής εκτυπώσεων δεδομένων και αποτελεσμάτων (τεύχος μελέτης) και αυτόματη παραγωγή αρχείου *.DOC για Word.

 • Πλήρες περιβάλλον γραφικής και αριθμητικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (ιδιομορφές, διαγράμματα εντατικών μεγεθών του φορέα και των μελών).

EC3 - Διαστασιολόγηση μελών

 • Αυτόματη επιλογή των ράβδων της κατασκευής και μετατροπή τους σε μέλη για έλεγχο.

 • Γραφική επιλογή των ράβδων της κατασκευής που αποτελούν κατασκευαστικό μέλος.

 • Γραφική περιγραφή περιορισμών μετακινήσεων και αυτόματος υπολογισμός μήκους λυγισμού στις δύο διευθύνσεις.

 • Δυνατότητα υπολογισμού του μήκους λυγισμού με το συντελεστή «η» (Παράρτημα Ε, ΕC3).

 • Κατάταξη διατομής (καλύπτονται διατομές τάξης 1,2,3,4).

 • Έλεγχος σε τοπικό λυγισμό του κορμού λόγω διάτμησης.

 • Έλεγχος αντοχής διατομής σε κάμψη, κάμψη και αξονική, τέμνουσα, κάμψη και τέμνουσα, κάμψη, αξονική και τέμνουσα.

 • Έλεγχος σε καμπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους.

 • Έλεγχος σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό του κατασκευαστικού μέλους.

 • Δυνατότητα επιλογής ή επεξεργασίας των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας.

 • Αναλυτική και περιληπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ανά μέλος και φόρτιση, αυτόματη παραγωγή κειμένου σε μορφή Word, με παραπομπές στον Ευρωκώδικα 3.

 • Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, ανεξάρτητα από μοντέλο (εισαγωγή δεδομένων & έλεγχος μέλους που δεν ανήκει σε κατασκευή του INSTANT).

EC3 - Διαστασιολόγηση συνδέσεων

 • Γραφική επιλογή των συνδέσεων από το νηματικό μοντέλο της κατασκευής.

 • Σχεδιασμός λεπτομερειών της σύνδεσης στην οθόνη υπό κλίμακα. Οι λεπτομέρειες αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε περίπτωση αλλαγής των γεωμετρικών δεδομένων των στοιχείων που συνθέτουν τη σύνδεση (διατομές, πλάκες, τοπολογία κοχλιών).

 • Έλεγχοι ορθότητας για τη διαμόρφωση των λεπτομερειών στα παράθυρα περιγραφής των συνδέσεων και αναλυτικός πρωταρχικός έλεγχος των γεωμετρικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3.

 • Σχηματική παρουσίαση της σύμβασης των προσήμων στα παράθυρα εισαγωγής μελών και εντατικών μεγεθών.

 • Δυνατότητα επιλογής ή επεξεργασίας των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας.

 • Αναλυτική και περιληπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ανά σύνδεση και φόρτιση, αυτόματη παραγωγή κειμένου σε μορφή Word, με παραπομπές στον Ευρωκώδικα 3.

 • Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, ανεξάρτητα από μοντέλο (εισαγωγή δεδομένων & έλεγχος σύνδεσης που δεν ανήκει σε κατασκευή προερχόμενη από το INSTANT).