Το ExtrAXION της ALCONSOFT αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο μετρήσεων από σχέδια που επιταχύνει σημαντικά την κοστολόγηση των τεχνικών έργων.

Για να δείτε μία σύντομη παρουσίαση του προγράμματος, μεταβείτε εδώ.

Απευθύνεται σε κατασκευαστές και μελετητές δημοσίων ή ιδιωτικών έργων καθώς και σε τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου για τη σύνταξη προμέτρησης, άρα και ορθής κοστολόγησης κατά τη συμπλήρωση προσφορών, καθώς και για τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων στα δημόσια ή ιδιωτικά έργα, όπου απαιτείται τεκμηρίωση των ποσοτήτων.

Υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό τύπων αρχείων και δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης μέτρησης, με μεγάλη ακρίβεια μήκους, επιφάνειας, όγκου και τεμαχίων από διανυσματικά αρχεία - CAD (dwg, dxf κ.ά.), αρχεία pdf, αλλά και από αρχεία εικόνων – «σκαναρισμένα» σχέδια (bmp, gif, jpg κ.ά.).

Για την ολοκλήρωση της κοστολόγησης τα αποτελέσματα των προμετρήσεων καταχωρούνται στον προϋπολογισμό του έργου και μπορούν να εξαχθούν σε πίνακες τύπου Excel.

Το ExtrAXION μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με το ConstrAXION, οπότε τα στοιχεία των επιμετρήσεων να εντάσσονται άμεσα στον προϋπολογισμό μελέτης, σε συνοπτικές επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΑΠΕ, ΠΠΑΕ κλπ.

Οφέλη

Με το πρόγραμμα ExtrAXION επιτυγχάνεται:

 • Άριστη μεθόδευση της διαδικασίας προμετρήσεων από τεχνικά σχέδια μέσω πολλών εναλλακτικών τρόπων μέτρησης.
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση και τον έλεγχο προμετρήσεων και επιμετρήσεων.
 • Πλήρης τεκμηρίωση των επιμετρήσεων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με έτοιμα πρότυπα φύλλα τεκμηρίωσης, στα οποία φαίνεται η ανάλυση πχ. των εμβαδών σε επί μέρους σχήματα με τις διαστάσεις τους πάνω στο σχέδιο, οι αναλυτικοί υπολογισμοί, οι εργασίες του προϋπολογισμού που συσχετίζονται με τις μετρήσεις κλπ.
 • Μεγάλη ακρίβεια, με τη χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων ζουμ, μεγεθυντικού φακού, έλξης στα αντικείμενα κλπ.
 • Καταχώριση των μετρήσεων κάθε σχεδίου σε ξεχωριστά layers, ώστε να είναι σαφείς και εμφανείς και να μη λησμονούνται ή επαναλαμβάνονται στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί.
 • Σύνδεση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με μία ή και περισσότερες εργασίες του προϋπολογισμού του έργου και άμεση εποπτεία των ποσοτήτων κάθε εργασίας συνολικά και ανά σχέδιο. Ο εντοπισμός, η μετάβαση και η επεξεργασία μιας μέτρησης γίνεται άμεσα από τον προϋπολογισμό, με ένα κλικ.
 • Συγκέντρωση όλων των επιμετρητικών δεδομένων του έργου. Με τον τρόπο αυτό τα διάφορα αρχεία σχεδίων, επιμετρήσεων, τα φωτοαντίγραφα των κατόψεων, όψεων κλπ. αντικαθίστανται από ένα «ηλεκτρονικό» αρχείο εύχρηστο και άμεσα προσπελάσιμο.
 • Δημιουργία σεναρίων κοστολόγησης. Με απλή αλλαγή της τιμής πχ. μίας μόνο παραμέτρου της βιβλιοθήκης -όπως το ύψος ορόφου- τα αποτελέσματα των προμετρήσεων προσαρμόζονται ανάλογα.
 • Κάλυψη ειδικών αναγκών που δεν αντιμετωπίζονται από τους τέσσερις βασικούς τύπους μετρήσεων με τη χρήση προσαρμοσμένων τύπων μετρήσεων, που καταχωρούνται στη βιβλιοθήκη του προγράμματος και καθορίζονται ελεύθερα από τον χρήστη. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ειδικών παραμέτρων για κάθε προσαρμοσμένη μέτρηση. Οι τιμές τους μπορούν είτε να πληκτρολογούνται είτε να προκύπτουν από επισήμανση πάνω στο σχέδιο.
 • Εξοικονόμηση χαρτιού και μελάνης, καθώς αποφεύγεται η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή πλήθους σχεδίων, που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τη φάση της προμέτρησης.

Μετρήστε με ένα 'κλικ':

 • Μήκη ευθυγράμμων τμημάτων, ενιαίων (polyline) ή μεμονωμένων με επισήμανση επί του σχεδίου ή με επιλογή αντικειμένων (αυτόνομων «οντοτήτων» CAD).
 • Μήκη καμπύλων γραμμών με επισήμανση επί του σχεδίου ή με επιλογή αντικειμένων (αυτόνομων «οντοτήτων» CAD).
 • Επιφάνειες στο επίπεδο του σχεδίου αλλά και επιφάνειες κάθετα στο σχέδιο ορίζοντας ελεύθερα το ύψος (ενιαίο ή μεταβαλλόμενο ανά σημείο πχ μέτρηση σε κάτοψη επιφάνειας τοίχου που «κλείνει» στο πάνω μέρος του με κεκλιμένη στέγη).
 • Επιφάνειες στο επίπεδο του σχεδίου με επισήμανση τεμαχίων επί του σχεδίου, κοινής ή και διαφορετικής επιφάνειας, καθώς και με αυτόματη μέτρηση των όμοιων μπλοκ.
 • Όγκο από επιφάνειες που βρίσκονται πάνω στο σχέδιο (με ενιαίο ή μεταβλητό ύψος).
 • Όγκο από γραμμικά στοιχεία, επισημαίνοντας επί του σχεδίου το μήκος τους και ορίζοντας ελεύθερα τις άλλες δύο διαστάσεις (πλάτος, ύψος- πχ μέτρηση όγκου σκάμματος τοποθέτησης σωλήνα σε κάτοψη).
 • Όγκο με επισήμανση τεμαχίων επί του σχεδίου κοινού ή και διαφορετικού όγκου, καθώς και με αυτόματη μέτρηση των όμοιων μπλοκ.
 • Τεμάχια με ελεύθερη επισήμανση πάνω στο σχέδιο ή με επιλογή αντικειμένων (αυτόνομων «οντοτήτων» CAD).
 • Τεμάχια με αυτόματη μέτρηση όμοιων μπλοκ.