Συντελεστές

Συντελεστές λ και λ'

Συντελεστές λ & λ'

Ενιαία τιμή αφετηρίας (για πολεοδομία και ΤΕΕ)

Ενιαία τιμή αφετηρίας (για πολεοδομία και ΤΕΕ)

Συντελεστές I.K.A. / Ελάχιστα ημερομίσθια I.K.A.

Συντελεστές I.K.A. / Ελάχιστα ημερομίσθια I.K.A.

Ιστορικό λ & λ'

Ιστορικό λ & λ'

Τιμές συντελεστή (τκ) για προεκτιμώμενες αμοιβές Δ.Ε.

Συντελεστές (τκ) για προεκτομώμενες αμοιβές