Ψηφιακή Υπογραφή

Έγγραφα και διανυσματικά αρχεία


To Building Sign, ένα καινοτόμο εργαλείο λογισμικού κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων και διανυσματικών αρχείων.

Kαλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις τόσο του ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018 για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο, όσο και του ΦΕΚ 3136/Β΄/31-7-2018 για την ηλεκτρονική υποβολή των αδειών στο e-Άδειες.

Δυνατότητες

Κοινές λειτουργίες

 • Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB token ταυτόχρονα.
 • Δυνατότητα υπογραφής με εικόνα της επιλογής σας (πχ σκαναρισμένη υπογραφή).
 • Δυνατότητα χρήσης σφραγίδας μηχανικού και εταιρείας.
 • Ευελιξία στην επιλογή θέσης της ψηφιακής υπογραφής και της σφραγίδας.

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

 • Μαζική υπογραφή αρχείων τύπου .pdf. ανά ψηφιακή υπογραφή/token.
 • Δυνατότητα επιλογής token ανά αρχείο με έλεγχο ορθότητας.
 • Έλεγχος ψηφιακών υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.
 • Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών.
 • Μαζική εξαγωγή αρχείων τύπου .pdf.

Ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων

 • Γρήγορη ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf.
 • Προβολή αρχείου τύπου .dxf με σκοπό την εύκολη προ-επισκόπηση των layers.
 • Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και .zip file προς υποβολή στο e-Κτηματολόγιο.
 • Εξαγωγή αρχείων προς υποβολή στο e-Κτηματολόγιο.
 • Γρήγορη ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf.
  Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και zip file προς υποβολή στο e-κτηματολόγιο.
  Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB token ταυτόχρονα.
  Δυνατότητα επιλογής token ανά αρχείο με έλεγχο ορθότητας.
  Δυνατότητα χρήσης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο.
  Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή.
  Εξαγωγή αρχείων προς υποβολή.
  Προβολή αρχείου τύπου .dxf μέσα από την εφαρμογή με προ-επισκόπηση των layers.
  Υποβολή αρχείων στο e-κτηματολόγιο μέσα από την εφαρμογή με έτοιμα link.
  Συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα της ελληνικής αγοράς που παράγουν .dxf σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές.