Χρονοδιάγραμμα

Building Studio


Η εφαρμογή Building Χρονικός Προγραμματισμός σας δίνει τη δυνατότητα να συντάσσετε το χρονοδιάγραμμα Gantt καθώς και τα απαραίτητα έντυπα για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η εφαρμογή Building Χρονικός Προγραμματισμός σας δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής ιεραρχίας εργασιών από την εφαρμογή Building Προϋπολογισμός, από την εφαρμογή Βάση Έργων και από την εφαρμογή MS Project.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε νέες εργασίες, να ορίσετε τη χρονική τους διάρκεια, να αναθέσετε πόρους και να ορίσετε τις μεταξύ τους εξαρτήσεις.

Χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα καταχώρησης προγραμματισμένων εργασιών και εργασιών απολογισμού.
 • Δυνατότητα εισαγωγής πόρων,
 • Δυνατότητα περιγραφής και απεικόνισης εξαρτήσεων εργασιών.
 • Δυνατότητα εισαγωγής ορόσημων.
 • Ενέργειες προσαρμογής χρόνου εργασιών, ισομερισμού χρόνου εργασιών, επανακαθορισμού αρχής-τέλους κ.ο.κ.
 • Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης του διαγράμματος Gantt (εργασίες, εξαρήσεις, ορόσημα) με δυνατότητα επεξεργασίας.

Άλλες δυνατότητες

 • Δυνατότητα επεξεργασίας της χρονικής διάρκειας των εργασιών, των πόρων και των εξαρτήσεων αυτών στο Διάγραμμα Gantt
 • Δυνατότητα επιλογής Ημερολογιακής (π.χ. 1/1/2012) ή Χρονικής Προβολής (π.χ. 1ος μήνας) στο Διάγραμμα Gantt.
 • Δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης διαγράμματος Gantt.
 • Προβολές ανά εβδομάδα/μήνα/τρίμηνο/έτος.
 • Περιλαμβάνει βιβλιοθήκη έτοιμων εργασιών.
 • Βιβλιοθήκη εργασιών, προσώπων κλπ.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με τα προγράμματα Building Άδεια Δόμησης, Building Προϋπολογισμός εργασιών και Building Ασφάλεια ΣΑΥ/ΦΑΥ.

 Εκτυπώσεις

 • Εκτύπωση διαγράμματος Gantt σε πολλά μεγέθη χαρτιού (Α4, Α3, Α1, Α0) ή σε plotter.
 • Αυτόματη σελιδοποίηση διαγράμματος.
 • Εξαγωγή σε Microsoft Excel
 • Εσαξωγή σε Microsoft Project.
 • Πλήθος αναφορών με πίνακες εργασιών, πόρους ανά εργασία κλπ με ή χωρίς το διάγραμμα Gantt.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.