Χρονοδιάγραμμα

Σύνταξη διαγράμματος Gantt


Η εφαρμογή Building Χρονικός Προγραμματισμός σας δίνει τη δυνατότητα να συντάσσετε το διάγραμμα Gantt.

Μπορείτε να καταχωρήσετε νέες εργασίες, να ορίσετε τη χρονική τους διάρκεια, να αναθέσετε πόρους και να ορίσετε τις μεταξύ τους εξαρτήσεις.

Δυνατότητες

  • Καταχώρηση προγραμματισμένων εργασιών και εργασιών απολογισμού.
  • Εισαγωγή πόρων και απεικόνισης εξαρτήσεων μεταξύ πόρων και εργασιών.
  • Εισαγωγή ορόσημων.
  • Ενέργειες προσαρμογής χρόνου εργασιών, ισομερισμού χρόνου εργασιών, επανακαθορισμού αρχής-τέλους.
  • Γραφική απεικόνιση του διαγράμματος Gantt (εργασίες, εξαρτήσεις, ορόσημα) με δυνατότητα επεξεργασίας.
  • Δυνατότητα επιλογής Ημερολογιακής ή Χρονικής προβολής στο Διάγραμμα Gantt.
  • Δυνατότητα μεγέθυνσης/σμίκρυνσης διαγράμματος Gantt.
  • Βιβλιοθήκη εργασιών, προσώπων κλπ.

Διασυνδέσεις