Επιλεγμένες παρουσιάσεις

Τι είναι νέο στις εκδόσεις 2024

Νέες δυνατότητες και εφαρμογές
Αμοιβές, e-Μικρή Κλίμακα & e-Building Άδειες / Ταυτότητα

Μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ
Building Προσβασιμότητα

Αιτήσεις στο e-Άδειες

Οικοδομική άδεια προσθήκης
Αμοιβές, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
e-Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Βεβαίωση του άρθρου 30 ν.4495/2017
e-Building Άδειες

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας
e-Building Άδειες, e-Building Ταυτότητα 

Δηλώσεις αυθαίρετων κτισμάτων

Υπολογισμός προστίμου
e-Αυθαίρετα

Σύνταξη δικαιολογητικών
e-Αυθαίρετα 

Μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετα κτίσματα
e-Αυθαίρετα, e-Building Ταυτότητα

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων

Διώροφη οικοδομή με κεκλιμένη στέγη 
Energy Certificate CAD

Πρότυπες λύσεις εξωτερικής θερμομόνωσης 
Energy Certificate CAD

Υποβολή διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο

Αντιστοίχιση layers και υποβολή
Building Κτηματολόγιο

Έλεγχοι και υποβολή
Building Κτηματολόγιο

Ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα

Έγγραφα τύπου .pdf
Building Sign

Διανυσματικά αρχεία .dxf
Building Sign