Η σειρά προγραμμάτων ConstrAXION της ALCONSOFT αποτελεί σήμερα την πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μελέτη και την κατασκευή δημοσίων έργων. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κατασκευαστές, εργολάβους, μελετητικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κοστολόγους, προμετρητές, και τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου.

Το ConstrAXION εξελίσσεται συνεχώς από την ομάδα ανάπτυξης και σχεδιασμού της Alconsoft - την ίδια ομάδα που πρωτοκαθιέρωσε το λογισμικό δημοσίων έργων στην Ελλάδα – και διαθέτει εξ’αντικειμένου τεράστια εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα.

Περιλαμβάνει επιμέρους υποσυστήματα που συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου. Τα υποσυστήματα αυτά είναι:

 • ConstrAXION Κοστολόγηση
 • ConstrAXION Πιστοποιήσεις
 • ConstrAXION Προμέτρηση
 • ConstrAXION Επιμετρήσεις

Στο ConstrAXION προστίθενται συνεχώς και νέα υποσυστήματα, παράλληλα δε κυκλοφορούν αναβαθμίσεις για τα ήδη υπάρχοντα. Ταυτόχρονα όλες οι αλλαγές της νομοθεσίας (πχ.δημοσίων έργων) ενσωματώνονται άμεσα στο πρόγραμμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Περιβάλλον πολλών χρηστών 

 • Ταυτόχρονη εργασία σε πολλά έργα από τον ίδιο χρήστη.
 • Ταυτόχρονη επεξεργασία ενός έργου από πολλούς χρήστες.
 • Ταυτόχρονη επεξεργασία στοιχείων της βιβλιοθήκης από πολλούς χρήστες.
 • Ένταξη των χρηστών σε ρόλους για τον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης καθενός από αυτούς στα μενού και τις λειτουργίες του ConstrAXION.

Διαχείριση βάσης δεδομένων

 • Το ConstrAXION χρησιμοποιεί, για την αποθήκευση των δεδομένων, τον SQL Server της Microsoft. Δίνεται η δυνατότητα, είτε αυτόνομης (stand alone) λειτουργίας (σε έναν δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή), είτε σε δίκτυο, με αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).
 • Αποθήκευση και ανάκτηση (back-up και restore) της βάσης δεδομένων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Αποθήκευση ως: Αποθήκευση έργου με άλλο όνομα για την δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων ή απλά τη δημιουργία νέου, παρόμοιου έργου.
 • Εξαγωγή και εισαγωγή έργου για την μεταφορά του σε άλλο Η/Υ πχ. φορητό για εργασία στο εργοτάξιο ή γενικότερα εκτός γραφείου με επιλογή αν θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία της μελέτης ή/και της υλοποίησης καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες αναλύσεις τιμών.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης (back-up και restore) της βάσης δεδομένων μέσα από το πρόγραμμα.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής έργων και στοιχείων της βιβλιοθήκης (σχήματα-τύποι, πρότυποι πίνακες, εργασίες, στοιχεία κόστους κλπ) μεταξύ χρηστών, που χρησιμοποιούν το ConstrAXION.