ConstrAXION Πιστοποιήσεις

Το ConstrAXION Πιστοποιήσεις αποτελεί το απλούστερο και πλέον ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύνταξης λογαριασμών, αναθεωρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων (ΑΠ), συνοπτικών και τελικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ), πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής κλπ. για κάθε είδους τεχνικό έργο.

Είναι πλήρως συμβατό με την ελληνική νομοθεσία των δημοσίων έργων. Στη βιβλιοθήκη του προγράμματος περιλαμβάνονται οι συντελεστές αναθεώρησης που εκδίδονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ σε συνδυασμό με το υποσύστημα ConstrAXION Κοστολόγηση υποστηρίζεται και η έκδοση Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).

Το ConstrAXION Πιστοποιήσεις αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για: κατασκευαστές, εργολάβους και τεχνικές εταιρίες που εκτελούν δημόσια ή μεγάλα ιδιωτικά έργα καθώς και Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ.

Οφέλη

Με το ConstrAXION Πιστοποιήσεις οργανώνεται με τον απλούστερο τρόπο η διαδικασία σύνταξης λογαριασμών, αναθεωρήσεων, Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ), Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και επιτυγχάνεται:

 • Ταχύτατη, άμεση, με άψογη εμφάνιση και χωρίς λάθη έκδοση λογαριασμών, αναθεωρήσεων, ΠΠΑΕ και ΑΠ, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων συνοδευτικών τευχών και εγγράφων, με  αποτέλεσμα την ταχεία έγκριση των πιστοποιήσεων, που έχουν υποβληθεί.
 • Σύνδεση λογαριασμών, αναθεωρήσεων και ΑΠ με τις επιμετρήσεις για να μην λησμονούνται εργασίες, που έχουν επιμετρηθεί.
 • Ακριβής υπολογισμός εγγυήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία (αυτόματη προσαύξηση σε περιπτώσεις μεγάλης έκπτωσης) και πλήρης εποπτεία των εγγυητικών επιστολών για έγκαιρη επιστροφή και μείωση της απαιτούμενης προμήθειας.
 • Απλούστατη έκδοση πινακίων αναθεώρησης, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή τους ακόμη και με κάθε λογαριασμό.
 • Άμεση ενημέρωση από την ALCONSOFT της βιβλιοθήκης με τους συντελεστές αναθεώρησης κάθε τριμήνου. Δυνατότητα ενημέρωσης και με εισαγωγή από αρχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή με απ’ ευθείας πληκτρολόγηση.
 • Εποπτική διαχείριση των απροβλέπτων κατά τη σύνταξη των ΑΠ, ώστε αυτή να είναι σύννομη (φύλλο ελέγχου των επί έλλατον δαπανών).

Πως υλοποιούνται τα παραπάνω

 • Αυτόματη περικοπή των ποσοτήτων λογαριασμού ή πινακίου αναθεώρησης στα όρια των εγκεκριμένων ή των προτεινόμενων με βάση υπογεγραμμένο ΑΠ.
 • Η εισαγωγή των ποσοτήτων γίνεται με: πληκτρολόγηση, ενημέρωση από τις επιμετρήσεις ή τα ΠΠΑΕ ή ως συνάρτηση άλλων ποσοτήτων (προσαύξηση, μείωση, άθροιση επιμέρους επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ κλπ.)
 • Δυνατότητα καθορισμού -ανά έργο- των επιμέρους εκτυπώσεων που αποτελούν το τεύχος του λογαριασμού για την προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε Υπηρεσίας.
 • Δυνατότητα πρόχειρης διόρθωσης των εκτυπώσεων την τελευταία στιγμή (προσομοίωση λειτουργίας διορθωτικού) χωρίς να αλλοιώνονται τα δεδομένα.
 • Οn-line έλεγχος για την υπέρβαση του ΑΠ, σε σχέση με τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης, με ταυτόχρονη εποπτεία για το ύψος της δαπάνης του ΑΠ καθώς και για τις υπερβάσεις κάθε εργασίας χωριστά.

Πλεονεκτήματα

 • Υπολογίζεται το κόστος για: εργασίες, υλικά επί τόπου ή σε εγκεκριμένη αποθήκη, εργασίες με μειωμένη τιμή, εργασίες κατ’ αποκοπήν και εκδίδονται λογαριασμοί: εργασιών, προκαταβολής, «80%» (με βάση υπογεγραμμένο-προτεινόμενο ΑΠ) κλπ.
 • Το «κλείσιμο» λογαριασμών, πινακίων αναθεώρησης και ΑΠ, υλοποιείται με πίνακες τύπου Excel, είναι ελεύθερα τροποποιήσιμο από το χρήστη και μπορεί να διαφέρει από έργο σε έργο. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να περιληφθούν ειδικές δαπάνες, όπως άσφαλτος απολογιστικά, αμοιβές μελετών κλπ.
 • Δίνεται η δυνατότητα πρόσθεσης νέων στηλών με στοιχεία των πεδίων του αρχείου των άρθρων ή με δημιουργία νέων, υπολογιζόμενων.
 • Σύνδεση με το υποσύστημα Κοστολόγηση για την σύνταξη των ΠΚΝΤΜΕ για τους ΑΠ.
 • Μεγάλη ποικιλία εκτυπώσεων: Εντολή πληρωμής, πιστοποίηση, πίνακας κρατήσεων, συνοπτική επιμέτρηση, επιστολή υποβολής, πινάκιο αναθεώρησης, ΠΠΑΕ, ΑΠ, προμέτρηση ή τελική επιμέτρηση κλπ.
 • Δυνατότητα τροποποίησης ή δημιουργίας και νέων εκτυπώσεων με ταχύτατη εισαγωγή πεδίων ή συμβόλων όπως πχ. εθνόσημο.
 • Απλό και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Αμφίδρομη επικοινωνία με το Excel πχ. για την άμεση εισαγωγή προϋπολογισμού.
 • Αποθήκευση δεδομένων στον Microsoft SQL Server. Δυνατότητα είτε αυτόνομης λειτουργίας, σε έναν υπολογιστή είτε σε δίκτυο.