Η σειρά προγραμμάτων ConstrAXION της ALCONSOFT αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κατασκευαστές, εργολάβους, μελετητικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες δημοσίων έργων και τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου.

Περιλαμβάνει επιμέρους υποσυστήματα που συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός έργου. Τα υποσυστήματα αυτά είναι:

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Περιβάλλον πολλών χρηστών 

  • Ταυτόχρονη εργασία σε πολλά έργα από τον ίδιο χρήστη.
  • Ταυτόχρονη επεξεργασία ενός έργου από πολλούς χρήστες.
  • Ταυτόχρονη επεξεργασία στοιχείων της βιβλιοθήκης από πολλούς χρήστες.
  • Ένταξη των χρηστών σε ρόλους για τον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης καθενός από αυτούς στα μενού και τις λειτουργίες του ConstrAXION.

Διαχείριση βάσης δεδομένων

  • Το ConstrAXION χρησιμοποιεί, για την αποθήκευση των δεδομένων, τον SQL Server της Microsoft. Δίνεται η δυνατότητα, είτε αυτόνομης (stand alone) λειτουργίας (σε έναν δηλαδή ηλεκτρονικό υπολογιστή), είτε σε δίκτυο, με αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).
  • Αποθήκευση και ανάκτηση (back-up και restore) της βάσης δεδομένων μέσα από το πρόγραμμα.
  • Αποθήκευση ως: Αποθήκευση έργου με άλλο όνομα για την δοκιμή εναλλακτικών σεναρίων ή απλά τη δημιουργία νέου, παρόμοιου έργου.
  • Εξαγωγή και εισαγωγή έργου για την μεταφορά του σε άλλο Η/Υ πχ. φορητό για εργασία στο εργοτάξιο ή γενικότερα εκτός γραφείου με επιλογή αν θα συμπεριληφθούν τα στοιχεία της μελέτης ή/και της υλοποίησης καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες αναλύσεις τιμών.
  • Δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης (back-up και restore) της βάσης δεδομένων μέσα από το πρόγραμμα.
  • Δυνατότητα ανταλλαγής έργων και στοιχείων της βιβλιοθήκης (σχήματα-τύποι, πρότυποι πίνακες, εργασίες, στοιχεία κόστους κλπ) μεταξύ χρηστών, που χρησιμοποιούν το ConstrAXION.