Αμοιβές Building

Building Studio


Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση της ελληνικής αγοράς για τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών μηχανικών και των φορολογικών της αδείας. 

H εφαρμογή Αμοιβές Building υπολογίζει τις νόμιμες αμοιβές και τα φορολογικά αδείας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ 56Β, 25-1-2012), τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ.129/2019 και την κανονιστική πράξη του ΥΠΕΝ με Α.Π.: 21533 /870/29-03-21. 

Επιπλέον, παράγει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, ταξινομημένα ανά κωδικό εγγράφου, ώστε να διευκολύνεται το ανέβασμα τους στο σύστημα. 

Δυνατότητες

Αμοιβές μηχανικών

Φορολογικά Αδείας

Κείμενα

Διασυνδέσεις