Αμοιβές Building

Ερωτήσεις & Απαντήσεις - FAQ

Κατάλογος συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων για την εφαρμογή Αμοιβές Building.


Συνηθισμένες Ερωτήσεις

 ΣΕ 1 Ποια στοιχεία του φακέλου του έργου απαιτείται να συμπληρώσουμε ;
 ΣΕ 2 Πώς αναθέτω μια μελέτη σε 2 ή και περισσότερους μηχανικούς;
 ΣΕ 3 Πώς επιλέγουμε ένα τεχνολόγο ή μια εταιρεία;
 ΣΕ 4 Πώς αλλάζουμε ένα μηχανικό μελέτης;
 ΣΕ 5 Πώς τροποποιείται ο συντελεστής μελέτης χρονικού προγραμματισμού;
 ΣΕ 6 Πώς υπολογίζουμε μόνο αμοιβές μελέτης;
 ΣΕ 7 Πώς υπολογίζουμε μόνο αμοιβές επίβλεψης;
 ΣΕ 8 Πόσους προϋπολογισμούς εισάγω σε κάθε μελέτη;
 ΣΕ 9 Πού συμπληρώνουμε τον αριθμό ομοίων κτηρίων;
 ΣΕ 10 Πώς αλλάζουμε το είδος έργου που έχει ανατεθεί σε ένα προϋπολογισμό;
 ΣΕ 11 Πώς αναθέτουμε μελέτες σε συμβατικό προϋπολογισμό;
 ΣΕ 12 Πώς αναθέτουμε μελέτες σε αναλυτικό προϋπολογισμό;
 ΣΕ 13 Πώς υπολογίζουμε το συμβατικό προϋπολογισμό περιβάλλοντος χώρου;
 ΣΕ 14 Πώς αναθέτουμε / διαγράφουμε μηχανικούς στις εργασίες ;
 ΣΕ 15 Πως προσθέτουμε απρόβλεπτα;
 ΣΕ 16 Πότε χρησιμοποιούμε τις πρόσθετες εργασίες;
 ΣΕ 17 Πώς προσθέτω μια πρόσθετη εργασία; Ποια στοιχεία συμπληρώνουμε;
 ΣΕ 18 Πώς εισάγουμε συμφωνηθείσα αμοιβή;
 ΣΕ 19 Πώς εκτυπώνουμε τα έντυπα; Πώς τα αποθηκεύουμε στα έγγραφα μελέτης;

Φορολογικά Αδείας και Ι.Κ.Α.

 ΦΟΡ 1 Πώς υπολογίζεται η Ε.Τ.Α. για την καταβολή των εισφορών επί του προϋπολογισμού των έργων ;
 ΦΟΡ 2 Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές στους νέους πίνακες του ΙΚΑ ;
 ΦΟΡ 3 Ποιες είναι οι ειδικές περιπτώσεις μειώσεων στους νέους πίνακες του ΙΚΑ;
 ΦΟΡ 4 Πώς υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας λαμβανομένου υπόψη του Μ.Σ.Ζ.Μ.

Ειδικές Περιπτώσεις Αμοιβών

 ΑΜ 1 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή μηχανικού για ¨εκτός έδρας¨;
 ΑΜ 2 Πώς υπολογίζουμε αμοιβές για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου;
 ΑΜ 3 Πώς επιλέγουμε να μη γίνει υπολογισμός αμοιβών για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου;
 ΑΜ 4 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένου από ΕΓΣΑ;
 ΑΜ 5 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή νομιμοποίησης αυθαιρέτου ;
 ΑΜ 6 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή για αντικατάσταση στέγης ;
 ΑΜ 7 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή αναθεώρησης ;

Υποβολή Αμοιβών στο ΤΕΕ

 ΣΤ 1 Πώς υποβάλλουμε αρχείο XML στο ΤΕΕ;
 ΣΤ 2 Πώς πληκτρολογούμε συμφωνηθείσα αμοιβή στο ΤΕΕ;
 ΣΤ 3 Γιατί ο έλεγχος εμφανίζεται με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα;

Ιδιωτικά Συμφωνητικά

 ΣΥΜ 1 Ποιος μας υποχρεώνει να συντάσσουμε ιδιωτικά συμφωνητικά;
 ΣΥΜ 2 Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε τα ιδιωτικά συμφωνητικά στο Τ.Ε.Ε;
 ΣΥΜ 3 Πότε υποβάλλεται το ιδιωτικό συμφωνητικό;
 ΣΥΜ 4 Μπορεί να καταργηθεί - αντικατασταθεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει ήδη υποβληθεί στο Τ.Ε.Ε.;
 ΣΥΜ 5 Ποιες θεματικές ενότητες περιλαμβάνει το υποσύστημα των ιδιωτικών συμφωνητικών της εφαρμογής Αμοιβές Building;
 ΣΥΜ 6 Πώς τροποποιούμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό;

Διασυνδέσεις

 ΔΙΑΣ 1 Πως μεταφέρουμε τα στοιχεία του έργου στο φάκελο;
 ΔΙΑΣ 2 Πώς μεταφέρουμε την κτηριολογική δομή του έργου ;
 ΔΙΑΣ 3 Σύνδεση με την εφαρμογή Building Χρονικός Προγραμματισμός.
 ΔΙΑΣ 4 Σύνδεση με την εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης.
 ΔΙΑΣ 5 Σύνδεση με την εφαρμογή Civil.