Αμοιβές Building

Ερωτήσεις & Απαντήσεις - FAQ

Κατάλογος συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων για την εφαρμογή Αμοιβές Building.


Αμοιβές & Φορολογικά Αδείας

 ΣΕ 1 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή για εκτός έδρας;
 ΣΕ 2 Πώς αναθέτουμε μια εργασία σε 2 ή και περισσότερους μηχανικούς;
 ΣΕ 3 Πώς αλλάζουμε ένα μηχανικό στον οποίο έχουν ανατεθεί εργασίες;
 ΣΕ 4 Πώς τροποποιείται ο συντελεστής μελέτης χρονικού προγραμματισμού;
 ΣΕ 5 Πώς αλλάζουμε το είδος έργου που έχει ανατεθεί σε ένα προϋπολογισμό;
 ΣΕ 6 Πώς υπολογίζεται η Ε.Τ.Α. για τις εισφορές του ιδιοκτήτη;
 ΣΕ 7 Πώς αναθέτουμε μελέτες σε συμβατικό προϋπολογισμό;
 ΣΕ 8 Πώς αναθέτουμε μελέτες σε αναλυτικό προϋπολογισμό;
 ΣΕ 9 Ποια στοιχεία ορίζουμε στις γενικές ρυθμίσεις του προϋπολογισμού;
 ΣΕ 10 Πώς υπολογίζουμε αμοιβή τοπογραφικού διαγράμματος;
 ΣΕ 11 Ποια στοιχεία ορίζουμε στη ρύθμιση π/υ;
 ΣΕ 12 Ποια στοιχεία ορίζουμε στις παραμέτρους αμοιβών;
 ΣΕ 13 Πώς αναθέτουμε / διαγράφουμε μηχανικούς στις εργασίες ;
 ΣΕ 14 Πότε χρησιμοποιούμε τις πρόσθετες εργασίες; Ποια στοιχεία συμπληρώνουμε;
 ΣΕ 15 Πώς εισάγουμε συμφωνηθείσα αμοιβή;
 ΣΕ 16 Πώς εκτυπώνουμε τα έντυπα; Πώς τα αποθηκεύουμε στα έγγραφα μελέτης;

Πίνακες Ι.Κ.Α.

 ΦΟΡ 1 Ποιες είναι οι ειδικές περιπτώσεις μειώσεων στους πίνακες του ΙΚΑ;
 ΦΟΡ 2 Πώς υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας λαμβανομένου υπόψη του Μ.Σ.Ζ.Μ.

Υποβολή Αμοιβών στο ΤΕΕ

 ΣΤ 1 Πώς υποβάλλουμε αρχείο XML στο ΤΕΕ;
 ΣΤ 2 Πώς πληκτρολογούμε συμφωνηθείσα αμοιβή στο ΤΕΕ;
 ΣΤ 3 Γιατί ο έλεγχος εμφανίζεται με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα;

Ιδιωτικά Συμφωνητικά

 ΣΥΜ 1 Ποιος μας υποχρεώνει να συντάσσουμε ιδιωτικά συμφωνητικά;
 ΣΥΜ 2 Γιατί χρειάζεται να υποβάλλουμε τα ιδιωτικά συμφωνητικά στο Τ.Ε.Ε;
 ΣΥΜ 3 Μπορεί να αντικατασταθεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει ήδη υποβληθεί στο Τ.Ε.Ε.;
 ΣΥΜ 4 Ποιες θεματικές ενότητες περιλαμβάνει το υποσύστημα των ιδιωτικών συμφωνητικών της εφαρμογής Αμοιβές Building;
 ΣΥΜ 5 Πώς τροποποιούμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό στην εφαρμογή Αμοιβές Building;

Διασυνδέσεις

 ΔΙΑΣ 1 Πως μεταφέρουμε τα στοιχεία του έργου στο φάκελο;
 ΔΙΑΣ 2 Πώς μεταφέρουμε την κτηριολογική δομή του έργου στο e-Άδειες;
 ΔΙΑΣ 3 Σύνδεση με την εφαρμογή Building Χρονικός Προγραμματισμός.
 ΔΙΑΣ 4 Σύνδεση με την εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης.