Κατάσταση Συμφωνητικών

Building Studio


Η εφαρμογή Building Συμφωνητικά αναλαμβάνει τη διαχείριση ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή τους στο TAXISnet των τριμηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών της παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90.

Με την εφαρμογή Building Συμφωνητικά  καλύπτονται συνολικά όλες οι ανάγκες διαχείρισης (σύνταξη, υποβολή) των επιτηδευματιών μηχανικών (φυσικών και νομικών προσώπων) που καταρτίζουν συμφωνητικά με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή τρίτο και για οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι συμβάσεις μηχανικών για εκπόνηση μελετών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακών επιθεωρήσεων, διενέργειας πραγματογνωμοσυνών, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας και επιβλέψεις έργων (ενώ δεν υπάγονται τα συμφωνητικά εργολάβων). Διευκρινίζεται επίσης ότι στο σύστημα του TAXISnet υποβάλλεται η κατάσταση συμφωνητικών με στοιχεία της σύμβασης, ενώ τα στελέχη των συμφωνητικών υποβάλλονται στο σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υποβολή των συμφωνητικών γίνεται ανά τρίμηνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Δυνατότητες

Διαχείριση καταλόγου συμφωνητικών

Κατάσταση συμφωνητικών

Αυτόματη υποβολή

Άλλες δυνατότητες 

Εκτυπώσεις/Αναφορές