Αμοιβές Building

Παρουσιάσεις - Μαθήματα

Κατάλογος μαθημάτων

Περιγραφή 
Προβολή 
Νέα οικοδομή με πισίνα
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Αναθεώρηση μελέτης και επίβλεψης
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Ρύθμιση Αυθαιρέτου
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Προσθήκη και αποτύπωση
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Aλλαγή χρήσης - Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Υπολογισμός ημερομίσθιων πισίνας με συμβατικό προϋπολογισμό.
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Στρογγυλοποίηση προϋπολογισμών προς υποβολή στο Τ.Ε.Ε.
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Ιδιωτικό συμφωνητικό
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Υποβολή Φ.Ε.Μ. και Συμφωνητικών στο TAXISnet
Εφαρμογές: Αμοιβές Building, Building Συμφωνητικά
Συμπληρωματικά τεχνικά κείμενα (ΣΑΥ-ΦΑΥ, Χρονοδιάγραμμα, κ.ο.κ.)
Εφαρμογές: Αμοιβές Building, Χρονικός Προγραμματισμός