Αμοιβές Building

Παρουσιάσεις - Μαθήματα

Κατάλογος μαθημάτων

Περιγραφή 
Προβολή 
Νέα οικοδομή με πισίνα
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής νέας οικοδομής με πισίνα
Αναθεώρηση μελέτης και επίβλεψης
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για αναθεώρηση μελέτης και επίβλεψης.
Ρύθμιση Αυθαιρέτου
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για ρύθμιση αυθαιρέτου.
Προσθήκη και αποτύπωση
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για προσθήκη και αποτύπωση.
Aλλαγή χρήσης - Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
Αμοιβές Building - Ιδιωτικό συμφωνητικό
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Αμοιβές Building και Συμφωνητικά - Υποβολή Φ.Ε.Μ. και Συμφωνητικών στο TAXISnet
Εφαρμογές: Αμοιβές Building, Building Συμφωνητικά
Αμοιβές Building και Χρονοδιάγραμμα - Συμπληρωματικά τεχνικά κείμενα
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Αμοιβές Building - Στρογγυλοποίηση προϋπολογισμών προς υποβολή στο Τ.Ε.Ε.
Εφαρμογές: Αμοιβές Building
Αμοιβές Building - Υπολογισμός ημερομίσθιων πισίνας με συμβατικό προϋπολογισμό.
Εφαρμογές: Αμοιβές Building