Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης

Η Civiltech παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών υποστήριξης, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες των εφαρμογών που έχετε στην κατοχή σας. Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά σε συνδρομητές με ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών σε ισχύ ή σε όσους μισθώνουν λογισμικό.

Συμβόλαια συντήρησης

Με την αγορά ενός συμβολαίου συντήρησης για το έτος 2020 λαμβάνετε τις Ενημερώσεις των εφαρμογών ως τις 31/12/2020 και ηλεκτρονική υποστήριξη επιπέδου Professional. Επιπρόσθετα, με επιπλέον χρέωση παρέχονται Premium υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης σε ετήσια βάση. Η υπηρεσία παρέχεται ως επέκταση της υποστήριξης Professional. 

Ενημερώσεις 

Οι νέες εκδόσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις λογισμικού, τεχνολογικές αναβαθμίσεις, μεταβολές που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, μεταβολές ή προσθήκες που προτείνουν οι χρήστες και γενικά μεταβολές που κρίνει ο παραγωγός του προγράμματος ως αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του. Επιπλέον, παρέχει διασφάλιση συνέχειας σε περιπτώσεις αλλαγών του  λειτουργικού συστήματος, ασυμβατοτήτων μεταξύ εφαρμογών που οφείλονται σε νέα λειτουργικά ή συστήματα που εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας.

Υποστήριξη Professional

Η υποστήριξη επιπέδου Professional περιλαμβάνει:

Υποστήριξη Premium

Με μια επιπλέον μικρή χρέωση παρέχονται premium υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε πακέτα των δύο (2), των τεσσάρων (4), των δέκα (10) και των είκοσι πέντε (25) περιστατικών, με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης σε ετήσια βάση. Η υπηρεσία παρέχεται ως επέκταση της υποστήριξης Professional, εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Ως περιστατικό υποστήριξης λογίζεται ένα ερώτημα που μπορεί να αφορά είτε ένα τεχνικό ή ένα συμβουλευτικό θέμα (π.χ. χρήση εφαρμογής). Ανοίγει κάθε φορά που ο συνδρομητής ζητά γραπτά ή τηλεφωνικά από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Civiltech να χειριστεί ένα τεχνικό θέμα. Εννοείται ότι ο χειριστής θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος, δεν είναι όμως δυνατόν να υπάρξει εγγύηση, ούτε ως προς το χρόνο επίλυσης του ζητήματος, ούτε για τη δυνατότητα επί τόπου τελικής επίλυσης.