Οικονομικά

Βάση Έργων

Η εφαρμογή Οικονομικά της CivilTech βοηθάει την κατασκευαστική επιχείρηση στην οικονομική διαχείριση τεχνικών έργων.

Η οικονομική παρακολούθηση αφορά πληροφορίες για τις συμφωνίες, τις αγορές, τις πωλήσεις, τις πληρωμές και τις εισπράξεις της κατασκευαστικής επιχείρησης. Παρακολουθούνται ταμεία, τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, λογαριασμοί χορηγήσεων, εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα. Παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα υλικά, υπηρεσίες και δαπάνες που ενσωματώνονται στα έργα σας.

Οι παραγόμενες οικονομικές καταστάσεις - ανά επιχείρηση, ή έργο – σας παρέχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις οικονομικές σας σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους (συνεργεία) και εργαζόμενους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Έργα
  • Φάκελος έργου
 • Συναλλασσόμενοι
  • Επιχειρήσεις
  • Προμηθευτές
  • Υπεργολάβοι
  • Πιστωτές
  • Πελάτες
  • Χρεώστες
  • Εργαζόμενοι
  • Μηχανικοί
  • Λογιστές
 • Είδη
  • Προϊόντα/υλικά
   • Προμηθευτές/τιμές
  • Υπηρεσίες/Εργασίες
  • Δαπάνες
 • Αγορές / Έξοδα
  • Αναλυτικές αγορές (αγαθών, υπηρεσιών)
  • Συνοπτικές αγορές (αγαθών, υπηρεσιών)
  • Δαπάνες έργου
  • Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
 • Πωλήσεις / Έσοδα
 • Πληρωμές
  • Πληρωμές εργαζομένων
 • Εισπράξεις
 • Παραγγελίες - Παραλαβές
 • Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις
 • Αποδείξεις εισπράξεων – πληρωμών
 • Κρατήσεις υπεργολάβων, βεβαιώσεις
 • Ειδικές συναλλαγές
  • Μεταβίβασης ιδιοκτησιών
  • Παράδοσης κτισμάτων αντιπαροχής
 • Συμφωνίες/Προσφορές
  • Πελατών
   • Συμφωνητικό
   • Όροι πληρωμής (μετρητά, δάνεια κλπ)
  • Προμηθευτών/Υπεργολάβων
   • Σύγκριση προσφορών
   • Έλεγχος τιμών, προσφορών
   • Όροι πληρωμής
  • Εργαζομένων
 • Παραστατικά
  • Παραστατικά εμπορικής διαχείρισης
   • Διαχείριση δελτίων αποστολής
  • Παραστατικά εισπράξεων –πληρωμών
  • Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης
  • Διαχείριση δελτίων αποστολής
 • Χαρτοφυλάκιο
  • Διαχειριστές
  • Ταμεία
  • Τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Αξιόγραφα πληρωτέα
  • Πιστωτικές κάρτες
  • Λογαριασμοί χορηγήσεων
  • Αξιόγραφα εισπρακτέα
 • Υπενθυμίσεις
  • Υποχρεώσεων
  • Απαιτήσεων
 • Παρακολούθηση πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων (καρτέλες)
 • Παρακολούθηση ειδών (υλικά, υπηρεσίες)
 • Εικόνα επιχείρησης/έργου.
 • Καταστάσεις
  • Αγορές - πωλήσεις επιχείρησης
  • Αγορές - πωλήσεις έργου
  • Αγορές - πωλήσεις έργου ανά πελάτη, προμηθευτή, έργο, είδος παραστατικού κλπ
  • Κινήσεις ειδών ανά προμηθευτή, έργο κλπ
  • Κινήσεις ταμείων
  • Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών
  • Κινήσεις πιστωτικών καρτών
  • Κατάλογος πληρωτέων και εισπρακτέων αξιόγραφων
  • Συγκεντρωτικά στοιχεία αγορών και πληρωμών
  • Συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων και εισπράξεων

Διασυνδεσιμότητα

 • Σύνδεση με ΦΠΑ Ακινήτων για παρακολούθηση του ΦΠΑ οικοδομής & βιβλίου κοστολογίου.
 • Σύνδεση με Εργατικά για παρακολούθηση εργασίας οικοδομοτεχνικών έργων (ΑΠΔ).