Βάση Έργων: ΦΠΑ Ακινήτων

Η εφαρμογή ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με επιτυχία στις υποχρεώσεις που δημιουργεί η επιβολή του Φ.Π.Α. στην οικοδομή.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται άμεσα στις νέες διαδικασίες και σας βοηθάει να λαμβάνετε έξυπνες και αποτελεσματικές αποφάσεις, για όλα τα ζητήματα που αφορούν το κόστος κατασκευής και το Φ.Π.Α. ακινήτων

Φάκελος έργου

 • Ταυτότητα έργου
 • Στοιχεία εργολαβίας
 • Στοιχεία αντιπαροχής
  • Σύσταση
  • Εργολαβικό
  • Οικοπεδούχοι
 • Κατανομή ιδιοκτησιών (κάθετες/οριζόντιες ιδιοκτησίες)
 • Αξία οικοπέδου

Μητρώο ιδιοκτησιών

 • Παρακολούθηση ιδιοκτησίας από τη σύσταση μέχρι την πώληση.
 • Προϋπολογιστικό, απολογιστικό κόστος ανά ιδιοκτησία.
 • Εργαλείο υπολογισμού αξιών οικοδομής. Αυτόματος υπολογισμός (προσεγγιστικός ή ακριβής) αντικειμενικής αξίας όλων των ιδιοκτησιών.

Προϋπολογιστικό κόστος

 • Έντυπο προϋπολογιστικού κόστους
 • Υπολογισμός προϋπολογιστικού κόστους
  • Με βάση την αντικειμενική αξία
  • Με βάση το Ε.Κ.Κ.Ο.
 • Κατανομή δαπανών

Βιβλίο κοστολογίου οικοδομής

 • Παραστατικά αγορών
 • Παραστατικά λήψης υπηρεσιών
 • Παραστατικά δαπανών
 • Διαχείριση τιμολογίων και δελτίων αποστολής
 • Επιμερισμός δαπανών σε πολλά έργα
 • Επιμερισμός αποσβέσεων
 • Παραγωγή λογιστικών σημειωμάτων (1.1.α, 1.1β,1.1.γ, 2, 3)
 • Προεκτύπωση βιβλίου κοστολογίου
 • Θεωρημένη εκτύπωση βιβλίου κοστολογίου

Μεταβιβάσεις - παραδόσεις

 • Θεωρημένο στοιχείο παράδοσης κτισμάτων
 • Ειδική δήλωση ΦΠΑ
 • Δηλώσεις ΦΜΑ - Πρώτη κατοικία
 • Αυτοπαραδόσεις
 • Μητρώο αγοραστών/οικοπεδούχων

Διαχείριση Φ.Π.Α.

 • Φόρος εισροών-εκροών
 • Αυτόματος υπολογισμός αναλογίας έκπτωσης prorata
 • Περιοδικές - εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Κεντρική διαχείριση prorata
 • Βιβλίο εσόδων-εξόδων - Ε3

Απολογιστικό κόστος

 • Έντυπο απολογιστικού κόστους
 • Αυτόματος υπολογισμός συνολικού κόστους οικοδομής
 • Έλεγχος σύνθεσης κόστους κατασκευής
 • Έλεγχος προοδευτικού κόστους οικοδομής

Βάση Έργων

 • Έργα
  • Φάκελος έργου
 • Συναλλασσόμενοι
  • Επιχειρήσεις
  • Προμηθευτές
  • Υπεργολάβοι
  • Πιστωτές
  • Πελάτες
  • Χρεώστες
  • Εργαζόμενοι
  • Μηχανικοί
  • Λογιστές
 • Είδη
  • Προϊόντα/υλικά
   • Προμηθευτές/τιμές
  • Υπηρεσίες/Εργασίες
  • Δαπάνες