Post

Κανονισμός Πυροπροστασίας Δασικών Ακινήτων (Φ.Ε.Κ. 3475/Β/24.5.2023) - Συχνές ερωτήσεις

Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού;

Ο «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» αποσκοπεί στην ενίσχυση του βαθμού πυρασφαλείας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. 

Στόχος είναι η προστασία της ζωής και της υγείας του κοινού, του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και των ακινήτων με περιορισμό της συμβολής τους στην μετάδοση της φωτιάς.

Ποια ακίνητα αφορά ο κανονισμός πυροπροστασίας;

Ο κανονισμός αφορά σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται:

 • Σε δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 • Εντός ακτίνας 300 μ. από τα όρια δασικών εκτάσεων.
 • Σε περιαστικό πράσινο ή σε κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις. 

Ποια είναι η διαδικασία μελέτης για υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού;

Η διαδικασία μελέτης κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, περιλαμβάνει τρία στάδια:

 • Την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου.
 • Τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών.
 • Τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Τι ισχύει για την αξιολόγηση επικινδυνότητας του ακινήτου;

H κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας του ακινήτου έναντι πυρκαγιάς (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή) γίνεται μετά από αξιολόγηση των χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες και τους πίνακες που αναφέρονται στα παραρτήματα του κανονισμού. 

Τα κριτήρια - παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση είναι δεκατέσσερα και ομαδοποιούνται σε έξι ισοδύναμες ομάδες, ως εξής:

 • Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (τοπογραφικά χαρακτηριστικά και προσανατολισμός).
 • Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του ακινήτου, όπως δίνονται στα παραρτήματα Α΄ και Β΄.
 • Η μέση κλίση του οικοπέδου / γηπέδου.
 • Η ζώνη της βλάστησης, όπως δίνεται στο παράρτημα Γ΄ και το κυρίαρχο είδος φυτών του οικοπέδου.
 • Οι υποδομές της περιοχής η ύπαρξη κοντινών σημείων υδροληψίας, όπως περιγράφεται στο σχέδιο Ιόλαος του οικείου Δήμου. 
 • Η πυροπληκτότητα της περιοχής, όπως δίνεται στο παράρτημα Δ΄ και η συχνότητα συμβάντων, όπως δίνεται στο παράρτημα Ε΄. 

H κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας του ακινήτου αποτυπώνεται στο έντυπο αξιολόγησης το οποίο μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς, δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.

Τι περιλαμβάνει το έντυπο της τεχνικής έκθεσης; 

Το έντυπο της τεχνικής έκθεσης περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή της θέσης ακινήτου, με ιδιαίτερη αναφορά στην απόσταση από δασική ή αναδασωτέα έκταση.
 • Περιγραφή των κτισμάτων εντός του ακινήτου, με αναφορά στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά και τα δομικά τους υλικά.
 • Περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου, τυχόν κατασκευών και εγκαταστάσεών εντός αυτού, καθώς και του είδους και της θέσης των φυτών.
 • Περιγραφή της απόστασης των γειτονικών ακινήτων κατά τα ανωτέρω.
 • Καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων προληπτικής, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και τυχόν συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες για το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας του ακινήτου έναντι πυρκαγιάς.
 • Σε περίπτωση ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων, προσδιορισμό των εργασιών και ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την τήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η τεχνική έκθεση μπορεί να συνταχθεί από μηχανικούς που έχουν δικαίωμα υπογραφής μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το  π.δ.99/2018 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση δύναται να συνταχθούν από τον ίδιο τεχνικό επιστήμονα ή από διαφορετικούς.

Ποια στοιχεία συνοδεύουν το έντυπο της τεχνικής έκθεσης;

Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από σχέδιο κάτοψης του ακινήτου όπου αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ενδεικτικά, οι θέσεις των κτισμάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι περιμετρικές ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων και των όμορων κτιρίων, κ.λ.π

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας μπορεί να εφαρμοστεί είτε για κάθε μεμονωμένο κτίριο, είτε για συγκροτήματα κτιρίων της ιδίας η άλλης ιδιοκτησίας εφόσον απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων, με ενσωμάτωση του συνόλου αυτών στο «περίγραμμα» βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι ζώνες προστασίας.

Για ποιες εργασίες εκδίδεται διοικητική πράξη;

Εκδίδεται μόνο για τις εργασίες εκείνες που είναι οικοδομικής φύσεως (κατ' εφαρμογή των απαιτήσεων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας) και δεν εμπίπτουν στις εργασίες του άρθρου 30 του ν.4495/17.  

Όσον αφορά στη τυχόν απαίτηση κοπής δέντρων εντός ιδιωτικών ακινήτων, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, όπου αντί του στοιχείου αα) της περίπτωσης ζ της υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (Β’ 1843) Απόφασης, υποβάλλεται η τεχνική έκθεση του παρόντος κανονισμού.

Ποιες είναι οι προθεσμίες συμμόρφωσης για τα υφιστάμενα κτίρια;

Για τα υφιστάμενα κτίρια, η τεχνική έκθεση και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας πρέπει να υποβληθούν από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή στον οικείο Δήμο, έως την 31η Μαΐου 2024 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/01-05-2024). 

Το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση συντάσσονται μια φορά και η επανασύνταξής του απαιτείται μόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη τους, όπως για παράδειγμα αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, δόμηση νέων κτιρίων κ.λπ.

Πώς βοηθά το μηχανικό η εφαρμογή Building Δασικά Ακίνητα της Civiltech;

Η εφαρμογή σας βοηθά να κατηγοριοποιήσετε ταχύτατα τα ακίνητα ως προς την επικινδυνότητά τους, να παράγετε το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας, και να συντάξετε πλήρως τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση μηχανικού και δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας.

VIDEO Building Δασικά Ακίνητα 2024 - Πρώτη παρουσίαση!

Επειδή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, μεταβείτε τώρα εδώ για να αποκτήσετε την εφαρμογή Building Δασικά Ακίνητα στην ειδική τιμή των 160 € + ΦΠΑ, έως την Παρασκευή, 31 Μαΐου.  

Αφήστε το μήνυμά σας.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.