Ολοκληρωμένες λύσεις από τη Civiltech

Οι εφαρμογές της Civiltech αποτελούν σημείο αναφοράς για κάθε μηχανικό, καθώς διαθέτουν καινοτόμα σχεδίαση και επιστημονική αρτιότητα. Καλύπτουν με επάρκεια όλους τους τομείς στους οποίους ειδικεύεται η Civiltech διατηρώντας την ηγετική θέση για 25 χρόνια:

 • Δόμηση - Φορολογικά αδείας - Μικρή κλίμακα
 • Αυθαίρετη δόμηση - Κτηματολόγιο
 • Εξοικονόμηση ενέργειας - Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 • Ψηφιακή υπογραφή

Η Civiltech δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των μηχανικών σε θέματα δομικής νομοθεσίας και χρήσης των νέων πληροφοριακών συστημάτων.

Εβδομαδιαία webinars εκπαιδεύουν - νέους και μη - μηχανικούς, ενώ παράλληλα η σειρά παρουσιάσεων Building secrets αναδεικνύει πρακτικές λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς σε καθημερινή βάση. 

Building 2022

Η οικογένεια Building 2022 ενορχηστρώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα, όλες τις εφαρμογές  που χρειάζεται ο σύγχρονος μηχανικός για τη δόμηση, την αυθαίρετη δόμηση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ταυτότητα κτιρίου και την ψηφιακή υπογραφή.

Οι εκδόσεις Building 2022 που περιέχουν σημαντικές αλλαγές στο φάκελο του έργου, ώστε να είναι συμβατός με τις νέες ψηφιακές απαιτήσεις της ταυτότητας του κτηρίου.

Επιπλέον, οι νέες εκδόσεις είναι συμβατές με το αναβαθμισμένο σύστημα e-Άδειες (έντυπα πυροσβεστικής, τύποι αιτήσεων), αλλά και με τα ψηφιακά πιστοποιητικά της νέας ΑΠΕΔ!

Οι προσθήκες που εντάχθηκαν στις εκδόσεις 2022 διασφαλίζουν ότι έχετε την καλύτερη εμπειρία χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες, e-Κτηματολόγιο και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων. 

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και e-Άδειες

e-Building Άδειες

e-Building Άδειες

Η εφαρμογή e-Building Άδειες αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους ανά τύπο πράξης & παράγει αυτόματα το αρχείο τύπου .xml προς υποβολή στο e-Άδειες, αντικαθιστώντας την πληκτρολόγηση των στοιχείων. 

Συνεργάζεται άριστα με τις εφαρμογές Αμοιβές Building και e- Μικρή Κλίμακα, αναγνωρίζοντας τα στοιχεία του φακέλου του έργου, τις εργασίες, τον τύπο της αίτησης & της πράξης, παράγοντας το αρχείο .xml με ένα « κλικ»!

Επιπλέον, παρέχει μία σειρά από καινοτόμες δυνατότητες, όπως την εισαγωγή των συντεταγμένων του γεωτεμαχίου από οποιοδήποτε αρχείο .dwg/.dxf που υποστηρίζει layers & την  εισαγωγή των στοιχείων του διαγράμματος κάλυψης και των χρήσεων από την κτηριολογική διάρθρωση των χώρων.

Building Permission

Αμοιβές και φορολογικά

Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό αμοιβών και φορολογικών αδείας!

Η εφαρμογή Αμοιβές Building προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του e-Άδειες, κατηγοριοποιώντας τα παραγόμενα έγγραφα με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α. και υπολογίζεται το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής. 

Σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, μελέτες και επιβλέψεις - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα « κλικ»!

e-Μικρή Κλίμακα

e-Μικρή Κλίμακα

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα εφαρμόζει το άρθρο 89 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) και την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ1843Β/13-05-2020).

Αναλαμβάνει τη διαχείριση των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Περιλαμβάνει εκατοντάδες τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις & δηλώσεις μηχανικού, αιτήσεις προς υπηρεσίες, κατηγοριοποιημένες ανά εργασία με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε.

Σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, επιμέρους έλεγχοι, εγκρίσεις φορέων - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα «κλικ»!

Building και Απόβλητα

Building και Απόβλητα

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παράγει το σύνολο των παραδοτέων για το σύστημα e-Άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παρέχει μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων - κατά περίπτωση - και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό, καθώς και εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα από τις εφαρμογές Αμοιβές Βuilding και  e-Μικρή Κλίμακα.

Building Sign

Building Sign

Η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων (μελέτες και σχέδια) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος e-Άδειες, καθώς διασφαλίζει τόσο την ακεραιότητα του περιεχομένου του εγγράφου, όσο και την αυθεντικότητα της υπογραφής του μηχανικού. 

Το σύστημα του e-Άδειες απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο υποβολής των εγγράφων προκειμένου να μπορεί το ίδιο - στη συνέχεια - να υπογράφει τα εγκεκριμένα έγγραφα ψηφιακά. Η εφαρμογή Building Sign εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου τα έντυπα που υποβάλλετε να μην απορρίπτονται.

Η εφαρμογή Building Sign είναι η πρώτη στο είδος της εξειδικευμένη εφαρμογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες του μηχανικού για το e-Άδειες. Χιλιάδες έγγραφα και σχέδια έχουν ήδη υπογραφεί ψηφιακά με τους καινοτόμους αυτοματισμούς της εφαρμογής Building Sign:

 • Αυτόματη ή γραφική επιλογή θέσης υπογραφής και σφραγίδας.
 • Κατασκευή και χρήση αυτόματη σφραγίδας μηχανικού.
 • Διαχείριση πολλών token συγχρόνως. Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών.
 • Αυτόματη αναγνώριση οποιουδήποτε μεγέθους χαρτιού (ανεξάρτητα από την περιστροφή ή το crop που χρησιμοποιείται).
 • Αυτόματη υπογραφή πολλών εγγράφων συγχρόνως.
 • Αυτόματη υπογραφή σειράς σχεδίων (1, 10, 100, 900 σχέδια…) με τυποποιημένη πινακίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χαρτιού. 
 • Επανάληψη ψηφιακής υπογραφής με τα ίδια χαρακτηριστικά σε περίπτωση αλλαγής πρωτοτύπου.
 • Ιστορικό υπογραφών, έλεγχος υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η εφαρμογή Building Sign λειτουργεί με όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη ψηφιακό πιστοποιητικό, η Civiltech παρέχει τη μοναδική ολοκληρωμένη λύση για την ψηφιακή υπογραφή μηχανικού: συσκευή USB token, έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού και ανάρτησή του στο Τ.Ε.Ε., εξειδικευμένο λογισμικό ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας. 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.