Ολοκληρωμένες λύσεις από τη Civiltech

Με τις εφαρμογές Building 2023 μπορείτε να υποβάλλετε ταχύτατα αίτηση στα συστήματα του Τ.Ε.Ε. για α) χορήγηση οικοδομικής άδειας, β) έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, γ) σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δ) έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου, χωρίς να απαιτείται επανα-πληκτρολόγηση των κοινών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία του έργου (θέση, κύριοι έργου, μηχανικοί) και η ιστορικότητα του κτίσματος (πράξεις, εργασίες, χώροι, ιδιοκτησίες) μεταφέρονται αυτόματα μεταξύ των εφαρμογών και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα συστήματα του Τ.Ε.Ε. και του e-ΕΦΚΑ. 

Επιπρόσθετα, η Civiltech είναι η μόνη εταιρεία που παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στους τομείς της δόμησης και της ενέργειας χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπως: webinars, ιστολόγιο και ομάδα μηχανικών στο Facebook.

Για τους παραπάνω λόγους, η Civiltech παραμένει εδώ και 25 χρόνια πρώτη στις προτιμήσεις των μηχανικών στον τομέα της δόμησης!

Building e-ΕΦΚΑ

Σε λειτουργία τέθηκε από τον e-ΕΦΚΑ την Τετάρτη 31/05/2023 η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων που παρέχει τη δυνατότητα στον κύριο του έργου ή εργολάβο με αντιπαροχή, να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου και να καταχωρήσει τα τεχνικά στοιχεία του έργου (Πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).

Η Civiltech έρχεται πρώτη να καλύψει την νέα ανάγκη, παρέχοντας τη μοναδική στο είδος της, ολοκληρωμένη λύση για την ηλεκτρονική υποβολή των τεχνικών στοιχείων του έργου στο e-ΕΦΚΑ!

To νέο υποσύστημα Building e-ΕΦΚΑ έχει ενσωματωθεί στις δημοφιλείς εφαρμογές Αμοιβές Building και e-Μικρή Κλίμακα.

Η θέση, οι χώροι και οι εργασίες του έργου αντλούνται αυτόματα από τους συμβατικούς και αναλυτικούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία της δήλωσης απογραφής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-ΕΦΚΑ με ένα κλικ!

Παρουσίαση

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και e-Άδειες

Building Permission

Αμοιβές και φορολογικά

Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό αμοιβών και φορολογικών αδείας!

Η εφαρμογή Αμοιβές Building προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του e-Άδειες, κατηγοριοποιώντας τα παραγόμενα έγγραφα με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α. και υπολογίζεται το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής. 

Σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, μελέτες και επιβλέψεις - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα « κλικ»!

e-Μικρή Κλίμακα

e-Μικρή Κλίμακα

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα εφαρμόζει το άρθρο 89 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) και την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683 (Φ.Ε.Κ. 1028/Β/4-3-2022). 

Παράγει εκατοντάδες τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις μηχανικού, αιτήσεις προς υπηρεσίες, κατηγοριοποιημένες ανά εργασία με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α.

Σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, επιμέρους έλεγχοι, εγκρίσεις φορέων - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα «κλικ»!

e-Building Άδειες

e-Building Άδειες

Η εφαρμογή e-Building Άδειες αναλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεων στο σύστημα e-Άδειες, μέσω αρχείου τύπου .xml.

Αναγνωρίζει από το σύστημα Αμοιβών του Τ.Ε.Ε. και από τις εφαρμογές Αμοιβές Building και e- Μικρή Κλίμακα, τα στοιχεία του φακέλου του έργου, τις εργασίες & τον τύπο της πράξης.

Aναγνωρίζει τις συντεταγμένες του γεωτεμαχίου από οποιοδήποτε αρχείο .dwg/.dxf που υποστηρίζει layers και τις  αποστέλλει ηλεκτρονικά στο e-Άδειες.  

Επίσης, συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης και των χρησεων από την κτηριολογική διάρθρωση των χώρων και εκτελεί χρήσιμους ελέγχους πληρότητας.

Τέλος, παράγει τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων για μηχανικούς και εταιρείες.

Building Ταυτότητα

e-Building Ταυτότητα

Η εφαρμογή e-Building Ταυτότητα είναι το μοναδικό λογισμικό που αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το θέμα της ταυτότητας κτιρίου, καθώς διαθέτει προηγμένες λειτουργίες, όπως:  

Building Sign

Building Sign

Η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος e-Άδειες, καθώς διασφαλίζει την ακεραιότητα του περιεχομένου του εγγράφου και την αυθεντικότητα της υπογραφής του μηχανικού. 

Η εφαρμογή Building Sign καλύπτει όλες τις ανάγκες ψηφιακής υπογραφής για το e-Άδειες και το e-Κτηματολόγιο, προσφέροντας μοναδικές λειτουργίες και δυνατότητες, όπως:

  • Αυτόνομη υπογραφή πολλών αρχείων .pdf συγχρόνως.
  • Αυτόματη ή γραφική επιλογή θέσης ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας μηχανικού.
  • Διαχείριση πολλών usb token συγχρόνως. Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών.
  • Αυτόματη υπογραφή σειράς σχεδίων με τυποποιημένη πινακίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χαρτιού. 
Building και Απόβλητα

Building και Απόβλητα

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παράγει το σύνολο των παραδοτέων για το σύστημα e-Άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παρέχει μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων - κατά περίπτωση - και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό, καθώς και εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα από τις εφαρμογές Αμοιβές Βuilding και  e-Μικρή Κλίμακα.