Ολοκληρωμένες λύσεις από τη Civiltech

Με τις εφαρμογές Building 2024 μπορείτε να υποβάλλετε ταχύτατα αίτηση στα συστήματα του Τ.Ε.Ε. για α) χορήγηση οικοδομικής άδειας, β) έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, γ) σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δ) έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου, χωρίς να απαιτείται επανα-πληκτρολόγηση των κοινών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία του έργου και η ιστορικότητα του κτίσματος μεταφέρονται αυτόματα μεταξύ των εφαρμογών Building 2024 και αποστέλλονται στα πολλαπλά συστήματα του Τ.Ε.Ε. και του e-ΕΦΚΑ. 

Επιπρόσθετα, στη Civiltech παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα όπως webinars, ιστολόγιο και ομάδα μηχανικών στο Facebook.

Για τους παραπάνω λόγους, παραμένουμε πρώτοι στις προτιμήσεις των μηχανικών στον τομέα της δόμησης!

Νέες δυνατότητες

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων του e-ΕΦΚΑ παρέχει τη δυνατότητα στον κύριο του έργου ή στον εργολάβο με αντιπαροχή, να καταχωρήσει τα στοιχεία του έργου και να λάβει Α.Μ.Ο.Ε.

Η Civiltech κάλυψε πρώτη τη νέα ανάγκη, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη λύση για την ταυτόχρονη υποβολή των στοιχείων του έργου στο e-ΕΦΚΑ και στις Αμοιβές Τ.Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα, η θέση, οι χώροι και οι εργασίες του έργου αντλούνται αυτόματα από τους συμβατικούς και αναλυτικούς προϋπολογισμούς και υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ένα κλικ!

Επιπρόσθετα, στις εκδόσεις Building 2024 περιλαμβάνεται η δυνατότητα μαζικής εξαγωγής και ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων σας και η νέα εφαρμογή Building Προσβασιμότητα

Παρουσίαση

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και e-Άδειες

Building Permission

Αμοιβές και φορολογικά

Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό αμοιβών και φορολογικών αδείας!

Η εφαρμογή Αμοιβές Building προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του e-Άδειες, κατηγοριοποιώντας τα παραγόμενα έγγραφα με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α. και υπολογίζεται το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής. 

Σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, μελέτες και επιβλέψεις - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα « κλικ»!

e-Μικρή Κλίμακα

e-Μικρή Κλίμακα

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα εφαρμόζει το άρθρο 89 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) και την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683 (Φ.Ε.Κ. 1028/Β/4-3-2022). 

Παράγει εκατοντάδες τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις μηχανικού, αιτήσεις προς υπηρεσίες, κατηγοριοποιημένες ανά εργασία με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α.

Σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, επιμέρους έλεγχοι, εγκρίσεις φορέων - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα «κλικ»!

e-Building Άδειες

e-Building Άδειες

Η εφαρμογή e-Building Άδειες αναλαμβάνει την υποβολή των αιτήσεων στο σύστημα e-Άδειες, μέσω αρχείου τύπου .xml.

Αναγνωρίζει από το σύστημα Αμοιβών του Τ.Ε.Ε. και από τις εφαρμογές Αμοιβές Building και e- Μικρή Κλίμακα, τα στοιχεία του φακέλου του έργου, τις εργασίες & τον τύπο της πράξης.

Aναγνωρίζει τις συντεταγμένες του γεωτεμαχίου από οποιοδήποτε αρχείο .dwg/.dxf που υποστηρίζει layers και τις  αποστέλλει ηλεκτρονικά στο e-Άδειες.  

Επίσης, συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης και των χρησεων από την κτηριολογική διάρθρωση των χώρων και εκτελεί χρήσιμους ελέγχους πληρότητας.

Τέλος, παράγει τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων μελετών και επιβλέψεων για μηχανικούς και εταιρείες.

Building Ταυτότητα

e-Building Ταυτότητα

Η εφαρμογή e-Building Ταυτότητα είναι το μοναδικό λογισμικό που αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το θέμα της ταυτότητας κτιρίου, καθώς διαθέτει προηγμένες λειτουργίες, όπως:  

Building Sign

Building Sign

Η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος e-Άδειες, καθώς διασφαλίζει την ακεραιότητα του περιεχομένου του εγγράφου και την αυθεντικότητα της υπογραφής του μηχανικού. 

Η εφαρμογή Building Sign καλύπτει όλες τις ανάγκες ψηφιακής υπογραφής για το e-Άδειες και το e-Κτηματολόγιο, προσφέροντας μοναδικές λειτουργίες και δυνατότητες, όπως:

  • Αυτόνομη υπογραφή πολλών αρχείων .pdf συγχρόνως.
  • Αυτόματη ή γραφική επιλογή θέσης ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας μηχανικού.
  • Διαχείριση πολλών usb token συγχρόνως. Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών.
  • Αυτόματη υπογραφή σειράς σχεδίων με τυποποιημένη πινακίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χαρτιού. 
Building και Απόβλητα

Building και Απόβλητα

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παράγει το σύνολο των παραδοτέων για το σύστημα e-Άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παρέχει μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων - κατά περίπτωση - και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό, καθώς και εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα από τις εφαρμογές Αμοιβές Βuilding και  e-Μικρή Κλίμακα.