Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων

Building StudioΗ εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων της Civiltech αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη σχεδίαση του διαγράμματος κάλυψης ως αρχικό υπόβαθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα σχέδια ( .jpeg, .bmp, .tiff, .png, .gif) ή διανυσματικά αρχεία (.dwg/.dxf).

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων  παράγει πλήρες σχέδιο με τα περιγράμματα των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακας και την πινακίδα.

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις προβλέπεται ότι στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν σε δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επισυνάπτονται επιπλέον, επί ποινή ακυρότητας, αντίγραφα των σχεδίων που τις απεικονίζουν.
 • Παράλληλα, κάθε δήλωση ρύθμισης αυθαίρετης κατασκευής συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων είναι το διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς.

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων  συνεργάζεται με την εφαρμογή Building Αυθαίρετα ν.4495, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συσχέτιση των παραβάσεων που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης, με τα μεγέθη που υποβλήθηκαν στο αρχικό στάδιο ρύθμισης αυθαιρέτων.

Τύποι σχεδίου

Οι τύποι σχεδίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχικό υπόβαθρο είναι:

 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη
 • Τομή
 • Τοπογραφικό διάγραμμα

Σχεδίαση χώρων

Η κύρια λειτουργία της εφαρμογής είναι η επισήμανση χώρων (πολυγώνων) των παραβάσεων. Περιγράφονται οι εξής τύποι χώρων:

 • Υπέρβαση δόμησης κυρίων χώρων
 • Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων
 • Υπέρβαση κάλυψης
 • Υπέρβαση ύψους
 • Κολυμβητική δεξαμενή

Ένας χώρος μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός πολύγωνα. Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης ενός χώρου με τον αύξοντα αριθμό του φύλλου καταγραφής.

Υπόμνημα

Η εφαρμογή παράγει αυτόματα το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακα. Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι εξής πληροφορίες:

 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Τύπος χώρου
 • Επιφάνεια
 • Επιφάνεια τεκμηρίωση
 • Αλλαγή χρήσης
 • Υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων
 • Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων
 • Υπέρβαση κάλυψης
 • Υπέρβαση ύψους
 • Κολυμβητική δεξαμενή
 •  Α/Α φύλλου καταγραφής (προαιρετικά)

Δυνατότητες

 • Κάθε μελέτη μπορεί να περιέχει πολλά σχέδια.
 • Αυτόματη ονομασία και διαγράμμιση των δηλωμένων επιφανειών.
 • Υπολογισμός επιφανείας και αυτόματη παραγωγή τεκμηρίωσης της εμβαδομέτρησης.
 • Αυτόματη διάταξη στοιχείων διαγράμματος κάλυψης, υπομνήματος και πινακίδας.
 • Βελτιστοποίηση διάταξης για οικονομία χαρτιού, αλλά και ορθή διάταξη έπειτα από το δίπλωμα (πολλαπλάσια Α4).
 • Δυνατότητα επέμβασης στη τελική διάταξη των τμημάτων του σχεδίου.
 • Δυνατότητα αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.

Εργαλεία σχεδίασης

 • Δεν απαιτείται η ύπαρξη άλλου αρχιτεκτονικού και επομένως δεν εξαρτάται η λειτουργία του προγράμματος από την τρέχουσα έκδοση οποιουδήποτε άλλου αρχιτεκτονικού προγράμματος.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση xrefs σχεδίων και εικόνων (dwg, dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδιάσης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης.
 • Pan, zoom, snap, ortho κλπ.