Διάγραμμα Κάλυψης Ν.4178/13

Building StudioΗ εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Ν.4178/13 της Civiltech αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, σύμφωνα με τον Ν. 4178/13.

Για τη σχεδίαση του διαγράμματος κάλυψης ως αρχικό υπόβαθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα σχέδια τύπου .png, /.jpeg ή διανυσματικά αρχεία τύπου .dwg/.dxf.

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Ν.4178/13 παράγει πλήρες σχέδιο με τα περιγράμματα των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακας και την πινακίδα.

 • Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 προβλέπει ότι στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν σε δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επισυνάπτονται επιπλέον, επί ποινή ακυρότητας, αντίγραφα των σχεδίων που τις απεικονίζουν.
 • Παράλληλα, η παρ.6 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013 προβλέπει ότι κάθε δήλωση ρύθμισης αυθαίρετης κατασκευής συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων είναι το διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς.

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Ν.4178/13  συνεργάζεται με την εφαρμογή Αυθαίρετη Δόμηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συσχέτιση των παραβάσεων που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης, με τα μεγέθη που υποβλήθηκαν στο αρχικό στάδιο ρύθμισης αυθαιρέτων. Ειδικότερα, μπορείτε να καλέσετε μια συγκεκριμένη μελέτη της εφαρμογής Αυθαίρετη Δόμηση και να εισάγετε τα στοιχεία του φακέλου του έργου (διεύθυνση, κύριοι έργου, μηχανικοί) και τις παραβάσεις ανά φύλλο καταγραφής. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσδιορίσετε την ακριβή θέση των παραβάσεων επί του αρχικού σχεδίου (εικόνα ή σχέδιο) και να παράγετε το τελικό διάγραμμα κάλυψης σε μορφή .pdf.

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Ν.4178 υποστηρίζει αρχεία εικόνας τύπου .jpeg, .bmp, .tiff, .png, .gif κ.ά. Επίσης είναι συμβατή με αρχεία τύπου .dwg και .dxf που παράγουν οι εφαρμογές AutoCAD, ArchiCAD, Τέκτων, CADware, AllPlan, Revit κ.ά.

Τύποι σχεδίου

Οι τύποι σχεδίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχικό υπόβαθρο είναι:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα - Διάγραμμα κάλυψης
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη
 • Τομή
 • Τοπογραφικό διάγραμμα

Σχεδίαση χώρων

Η κύρια λειτουργία της εφαρμογής είναι η επισήμανση χώρων (πολυγώνων) των παραβάσεων. Περιγράφονται οι εξής τύποι χώρων:

 • Υπέρβαση δόμησης κυρίων χώρων
 • Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων
 • Υπέρβαση κάλυψης
 • Υπέρβαση ύψους
 • Κολυμβητική δεξαμενή

Ένας χώρος μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός πολύγωνα. Υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης ενός χώρου με τον αύξοντα αριθμό του φύλλου καταγραφής.

Υπόμνημα

Η εφαρμογή παράγει αυτόματα το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακα. Συγκεκριμένα απεικονίζονται οι εξής πληροφορίες:

 • Κωδικός
 • Περιγραφή
 • Τύπος χώρου
 • Επιφάνεια
 • Επιφάνεια τεκμηρίωση
 • Αλλαγή χρήσης
 • Υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων
 • Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων
 • Υπέρβαση κάλυψης
 • Υπέρβαση ύψους
 • Κολυμβητική δεξαμενή
 •  Α/Α φύλλου καταγραφής (προαιρετικά)

Χαρακτηριστικά

 • Κάθε μελέτη μπορεί να περιέχει πολλά σχέδια.
 • Αυτόματη ονομασία και διαγράμμιση των δηλωμένων επιφανειών.
 • Υπολογισμός επιφανείας και αυτόματη παραγωγή τεκμηρίωσης της εμβαδομέτρησης.
 • Αυτόματη διάταξη στοιχείων διαγράμματος κάλυψης, υπομνήματος και πινακίδας.
 • Βελτιστοποίηση διάταξης για οικονομία χαρτιού, αλλά και ορθή διάταξη έπειτα από το δίπλωμα (πολλαπλάσια Α4).
 • Δυνατότητα επέμβασης στη τελική διάταξη των τμημάτων του σχεδίου.
 • Δυνατότητα αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.

Εργαλεία σχεδίασης

 • Δεν απαιτείται η ύπαρξη άλλου αρχιτεκτονικού και επομένως δεν εξαρτάται η λειτουργία του προγράμματος από την τρέχουσα έκδοση οποιουδήποτε άλλου αρχιτεκτονικού προγράμματος.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση xrefs σχεδίων και εικόνων (dwg, dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδιάσης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης.
 • Pan, zoom, snap, ortho κλπ.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.