Η εφαρμογή Building Συμψηφισμός αναλαμβάνει τις διαδικασίες για τον συμψηφισμό των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική ενίσχυση κτιρίων, με τα ποσά του ειδικού προστίμου του Ν.4178/13.

Για την εφαρμογή της ΚΥΑ Συμψηφισμού 42554/42555, χρησιμοποιούνται προηγούμενες διατάξεις που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και στις επισκευές σεισμοπλήκτων. Η Civiltech είναι εξ αντικειμένου η μόνη εταιρεία τεχνικού λογισμικού που έχει τη τεχνογνωσία για το τρόπο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, έτσι ώστε να σας βοηθήσει να συντάξετε με ακρίβεια την πρόταση συμψηφισμού που θα υποβάλλετε στο σύστημα του ΤΕΕ, για λογαριασμό του πελάτη σας.

Η εφαρμογή Building Συμψηφισμός έχει την υποδομή ώστε να υποβάλλει τη τεκμηρίωση (αρχείο xml) στο σύστημα του ΤΕΕ, μόλις η δυνατότητα γίνει διαθέσιμη. Ωστόσο, μπορείτε να υποβάλλετε δηλώσεις και να επωφεληθείτε από τους ευνοϊκούς όρους από σήμερα.

Χαρακτηριστικά

Ενεργειακή αναβάθμιση

Υπάρχουν δύο στάδια για μια ενεργειακή αναβάθμιση. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η σύνταξη και η αξιολόγηση της πρότασης προκειμένου να ενημερώσετε τον ιδιοκτήτη. Σε αυτή τη φάση δεν υποβάλλετε στοιχεία. Στο δεύτερο στάδιο υλοποιείτε την πρόταση και καταγράφετε τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το ύψος της δαπάνης με βάση τα πραγματικά παραστατικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλέξιμες δαπάνες για την ενεργειακή βελτίωση του κελύφους και των συστημάτων λαμβάνονται από συγκεκριμένους πίνακες εργασιών με προκαθορισμένα ανώτατα όρια δαπάνης.

Η εφαρμογή Building Συμψηφισμός αναλαμβάνει τη σύνταξη της πρότασης και την υλοποίησή της, λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα όρια ανά κατηγορία δαπάνης.

 • Αξιολόγηση
  • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
  • Προμέτρηση παρεμβάσεων ανά ιδιοκτησία.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού δαπάνης.
  • Έλεγχος επιλέξιμης δαπάνης ανά κατηγορία δαπάνης.
  • Διαγνωστικά υπερβάσεων ορίων δαπανών σε επίπεδο επιφανείας/διαμερίσματος/κτηρίου.
  • Αυτόματη επιλογή επιλέξιμης δαπάνης ανά παρέμβαση και συνολικά.
  • Δημιουργία πρότασης για τον ιδιοκτήτη.
 • Υλοποίηση
  • Διαχείριση παραστατικών και δελτίων αποστολής.
  • Ανάλυση δαπανών παρέμβαση/είδος δαπάνης/ιδιοκτησία.
  • Δυνατότητα καταχώρησης δαπανών υλικών, μερεμετιών και εργοδοτικών εισφορών.
  • Συγκεντρωτικά στοιχεία δαπανών ανά παρέμβαση, ιδιοκτησία.
  •  Υπολογισμός επιλέξιμης δαπάνης με βάση τα παραστατικά έπειτα από έλεγχο ορίων δαπανών ανά παρέμβαση και συνολικά.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας για συμψηφισμό
  • Καταγραφή όλων των στοιχείων των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  • Εισαγωγή από αρχείο xml στοιχείων 1ης και 2ης επιθεώρησης προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα συμψηφισμού (αναβάθμιση μιας κατηγορίας ή εξοικονόμηση 30% από τη κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς).
 • Έντυπα και δικαιολογητικά
  • Πρόταση προς τον ιδιοκτήτη.
  • Αίτηση συμψηφισμού (για ενεργειακή αναβάθμιση).
  • Πόρισμα δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή.
  • Υπεύθυνη δήλωση για συμψηφισμό.
  • Καταγραφή παρεμβάσεων - ολοκλήρωσης έργου ενεργειακής αναβάθμισης.

Στατική ενίσχυση

Για τη στατική ενίσχυση απαιτείται η σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών με χρήση των εγκεκριμένων τιμολογίων. Η προμέτρηση εργασιών επισκευής πρέπει να είναι τεκμηριωμένη (υποβάλλεται στην ΥΔΟΜ για έκδοση αντίστοιχης άδειας). Η λογική σύνταξης του καταλόγου εργασιών είναι ότι αναγνωρίζεται πρώτα το είδος της βλάβης ανά στοιχείο και στη συνέχεια προτείνεται ο τρόπος επισκευής. Οι εργασίες επισκευής επιλέγονται σε κάθε περίπτωση από το εγκεκριμένο τιμολόγιο.

 • Σύνταξη προμέτρησης - προϋπολογισμού εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο Επισκευών.
 • Βιβλιοθήκες βλαβών με σκαριφήματα για γρήγορή προμέτρηση.
 • Βιβλιοθήκες τρόπων επισκευής με σκαριφήματα και αναλυτική περιγραφή.
 • Αυτόματη επιλογή επισκευής και εργασιών από τιμολόγιο ανά είδος και βαθμό βλάβης.
 • Διαχείριση φωτογραφιών όψεων και βλαβών.
 • Έλεγχος αμοιβής στατικής ενίσχυσης
 • Έντυπα και δικαιολογητικά
  • Αναλυτικός προϋπολογισμός στατικής ενίσχυσης
  • Αίτηση συμψηφισμού (για ενεργειακή αναβάθμιση).
  • Υπεύθυνη δήλωση για συμψηφισμό.
  • Πόρισμα ελεγκτή δόμησης.
  • Καταγραφή παρεμβάσεων - ολοκλήρωσης έργου στατικής ενίσχυσης.

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση ιδιοκτητών και ιδιοκτησιών.
 • Διαχείριση προμηθευτών και λοιπών πιστωτών.
 • Διαχείριση παραστατικών και δελτίων αποστολής.
 • Διαχείριση κάθε τύπου αμοιβής.
 • Δημιουργία φακέλου με όλα τα συνημμένα έντυπα για υποβολή.
 • Δυνατότητα επιμερισμού της δαπάνης σε πολλές δηλώσεις υπαγωγής.

Άλλα

 • Νομοθεσία
  • Νομοθεσία για τις διατάξεις συμψηφισμού.
  • Νομοθεσία προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
  • Τιμολόγια υπολογισμού δαπάνης εργασιών επισκευής.
 • Διασυδέσεις
  • Διασύνδεση με Building Αυθαίρετη Δόμηση 2015.
   • Λήψη στοιχείων δήλωσης από ΤΕΕ
  • Διασύνδεση με λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, ώστε να τεκμηριωθεί η επιλεξιμότητα της πρότασης.
   • Λήψη ενεργειακών μεγεθών 1ης και 2ης ενεργειακής επιθεώρησης
  • Διασύνδεση με Energy Certificate CAD 2015.
   • Λήψη ενεργειακών μεγεθών 1ης και 2ης ενεργειακής επιθεώρησης