Ερωτήσεις & Απαντήσεις - FAQ

Energy Building/Energy Certificate

Κατάλογος συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων για τις εφαρμογές Energy Building/Energy Certificate.


Γεωμετρία

 Γ1 Πώς ορίζω προεπιλογές δομικών στοιχείων στη γεωμετρία;
 Γ2 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται να εισάγω στη γεωμετρία;
 Γ3 Περιγράμματα, τι είναι και πώς τα εισάγω;
 Γ4 Πώς αλλάζω το καθαρό ύψος ενός επιπέδου;
 Γ5 Χρειάζεται να προσθέσω το πάχος της πλάκας στο καθαρό ύψος του τοίχου;
 Γ6 Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ εξωτερικού, εσωτερικού και βοηθητικού τοίχου;
 Γ7 Πώς ορίζω παθητικό στοιχείο;
 Γ8 Πώς ορίζω κλειστή στέγη;
 Γ9 Πώς υπερυψώνω το υπόγειο ενός κτηρίου;
 Γ10 Πώς περιγράφω ανιστοσταθμία ; (Με υπερκείμενο όροφο)
 Γ11 Πώς περιγράφω ανιστοσταθμία ; (Χωρίς υπερκείμενο όροφο)

Ενεργειακή Επιθεώρηση

 ΕΠ1 Πώς ορίζω συνθήκες θερμικής/ακουστικής/οπτικής άνεσης;
 ΕΠ2 Πώς ορίζεται η θερμοπερατότητα δομικού στοιχείου επιθεώρησης;
 ΕΠ3 Πώς ορίζω τμήμα κτηρίου στην επιθεώρηση;
 ΕΠ4 Πώς εισάγω το ποσοστό φέροντος οργανισμού;
 ΕΠ5 Πώς καθορίζω θερμοπερατότητα (U) σε τοίχο που εφάπτεται με ΜΘΧ;
 ΕΠ6 Πως υπολογίζεται ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης;
 ΕΠ7 Πώς ορίζω τις συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης;
 ΕΠ8 Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα ήδη βελτιωμένο σενάριο;
 ΕΠ9 Πώς δίνω τα οικονομικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους στα σενάρια βελτίωσης;
 ΕΠ10 Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα στα σενάρια επιθεώρησης;

Θερμικές Ζώνες

 ΘΖ1 Πώς ορίζω ομαδοποιημένη θερμική ζώνη;
 ΘΖ2 Πώς ελέγχω τα στοιχεία μιας θερμικής ζώνης;
 ΘΖ3 Πώς καθορίζω θερμική ζώνη σε περίπτωση προσθήκης;
 ΘΖ4 Πώς υπολογίζω την απαιτούμενη παροχή ΖΝΧ ανά χρήση;
 ΘΖ5 Πώς εισάγω καμινάδα;
 ΘΖ6 Πώς καθορίζω την κατηγορία διατάξεων αυτόματου ελέγχου (BMS);
 ΘΖ7 Πως αναθέτω υπάρχον σύστημα ηλιακού συλλέκτη σε μία θερμική ζώνη;

Κέλυφος

 ΚΕΛ1 Πώς δημιουργώ ένα νέο τύπο τοιχοποιίας;
 ΚΕΛ2 Πώς εισάγω θερμογέφυρες;
 ΚΕΛ3 Πώς εισάγω διπλό περίδεσμο ενίσχυσης (σενάζ);

Σκιασμός

 ΣΚ1 Πώς προσδιορίζω το συντελεστή σκίασης από τον ορίζοντα;
 ΣΚ2 Πώς υπολογίζω σκίαση από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές;
 ΣΚ3 Πώς εισάγω σκίαση από τέντες;

Σύστημα Θέρμανσης

 ΣΥΣ-Θ-1 Ποια στοιχεία χρειάζεται να ορίσω για τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης;
 ΣΥΣ-Θ-2 Πώς ορίζω λέβητα ως σύστημα θέρμανσης ;
 ΣΥΣ-Θ-3 Πώς περιγράφω μια γεωθερμική αντλία θερμότητας σαν σύστημα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-4 Πώς περιγράφω θερμοπομπούς σαν συστήμα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-5 Πώς ορίζω ενεργειακό τζάκι σαν σύστημα θέρμανσης ;
 ΣΥΣ-Θ-6 Πώς ορίζω τζάκι σαν σύστημα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-7 Πώς ορίζω τηλεθέρμανση σαν σύστημα θέρμανσης;

Σύστημα Ψύξης

 ΣΥΣ-Ψ-1 Χρειάζεται να ορίσω το ποσοστό κάλυψης (50%) στην ψύξη;
 ΣΥΣ-Ψ-2 Πώς ορίζω αερόψυκτο ή υγρόψυκτο ψύκτη στα συστήματα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-3 Πώς περιγράφω αερόψυκτο ή υγρόψυκτο ψύκτη σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-4 Πώς περιγράφω μια Γεωθερμική αντλία θερμότητας με οριζόντιο ή κατακόρυφο εναλλάκτη σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-5 Πώς ορίζω μία Κεντρική αερόψυκτη αντλία θερμότητας σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-6 Πώς περιγράφω μια Αντλία θερμότητας απορρόφησης - προσρόφησης σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-7 Πώς ορίζω μια τοπική αερόψυκτη αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split unit) ως σύστημα ψύξης;

Σύστημα ΖΝΧ

 ΣΥΣ-ΖΝΧ-1 Ποια στοιχεία χρειάζεται να ορίσω για το σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-2 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός ηλιακού συλλέκτη;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-3 Πώς ορίζω Boiler ως σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-5 Πώς περιγράφω μια Αντλία θερμότητας σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-6 Πώς ορίζω κεντρική μονάδα άλλου τύπου σαν ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-7 Πώς ορίζω λέβητα στο σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-8 Πώς ορίζω σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-9 Πώς ορίζω μία μονάδα φυσικού αερίου σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-10 Πώς ορίζω τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ZNX-11 Πώς ορίζω ένα τυπικό ηλιακό διπλής ενέργειας σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ZNX-12 Ποια στοιχεία εισάγω για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής ΖΝΧ;

Σύστημα Αερισμού

 ΣΥΣ-Α-1 Πώς περιγράφω σύστημα μηχανικού αερισμού - εξαερισμού (π.χ. ανεμιστήρας αίθουσας εκδηλώσεων);
 ΣΥΣ-Α-2 Πώς περιγράφω σύστημα μηχανικού αερισμού (π.χ. ανεμιστήρας προσαγωγής σε μονοκατοικία)

Υποβολή Μελέτης Κ.ΕΝ.Α.Κ.

 ΥΠΟΒ1 Ποια τεύχη και σχέδια ανεβάζω στο e-Άδειες;
 ΥΠΟΒ2 Πώς μπορώ να παράγω τα σχέδια σκίασης;
 ΥΠΟΒ3 Πώς επιλέγω ποια φύλλα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων εμφανίζονται στο τεύχος θερμομόνωσης;
 ΥΠΟΒ4 Πού αποτυπώνονται οι θερμογέφυρες στις κατόψεις;