Ερωτήσεις & Απαντήσεις - FAQ

Energy Building/Energy Certificate

Κατάλογος συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων για τις εφαρμογές Energy Building/Energy Certificate.


Θερμογέφυρες

 Θ1 Πώς εισάγω θερμογέφυρες;
 Θ2 Πώς εισάγω διπλό περίδεσμο ενίσχυσης (σενάζ);
 Θ3 Πού αποτυπώνονται οι θερμογέφυρες στις κατόψεις;
 Θ4 Πώς αναθέτω θερμογέφυρες σε δάπεδα και στέγες;

Σκιασμός

 ΣΚ1 Πώς μπορώ να παράγω τα σχέδια σκίασης;
 ΣΚ2 Πώς υπολογίζω σκίαση από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές;
 ΣΚ3 Πώς υπολογίζεται η σκιάση από πλευρικές προεξοχές σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ;
 ΣΚ4 Πώς προσδιορίζω το συντελεστή σκίασης από τον ορίζοντα;
 ΣΚ5 Πώς εισάγω σκίαση από τέντες;

Θερμικές Ζώνες

 ΘΖ1 Πώς ορίζω ομαδοποιημένη θερμική ζώνη;
 ΘΖ2 Πώς ελέγχω τα στοιχεία μιας θερμικής ζώνης;
 ΘΖ3 Πώς καθορίζω θερμική ζώνη σε περίπτωση προσθήκης;
 ΘΖ4 Πώς υπολογίζω την απαιτούμενη παροχή ΖΝΧ ανά χρήση;
 ΘΖ5 Πώς εισάγω καμινάδα;

Θερμομόνωση

 ΘΜ1 Ποια βήματα ακολουθώ για την παραγωγή του τεύχους θερμομονωτικής επάρκειας;
 ΘΜ2 Μπορώ να επιλέξω ποια φύλλα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων θα εμφανίζονται στο τεύχος θερμομόνωσης;

Κλιματικά

 ΚΛ1 Πώς καθορίζω τα κλιματικά δεδομένα της μελέτης μου;

Γενικά Στοιχεία Συστημάτων

 ΣΥΣ-Γ-1 Ποια στοιχεία χρειάζεται να ορίσω για τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης;
 ΣΥΣ-Γ-2 Ποια στοιχεία χρειάζεται να ορίσω για το σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-Γ-3 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός ηλιακού συλλέκτη;
 ΣΥΣ-Γ-4 Πώς καθορίζω την κατηγορία διατάξεων αυτόματου ελέγχου (BMS);
 ΣΥΣ-Γ-5 Πώς ορίζω σύστημα ύγρανσης;

Πολεοδομία

 ΠΟΛ1 Ποια τεύχη και σχέδια δίνω στην πολεοδομία;
 ΠΟΛ2 Πού αναφέρεται η μελέτη σκοπιμότητας στο Energy Building;
 ΠΟΛ3 Ηλιακό αζιμούθιο – «Αφετηρία μέτρησης του αζιμούθιου»

Δομικά Στοιχεία

 ΔΟΜ1 Πώς δημιουργώ ένα νέο δομικό στοιχείο; Πώς προσθέτω στρώσεις υλικών σε δομικά στοιχεία;
 ΔΟΜ2 Πώς δημιουργώ τύπο ανοίγματος με οδηγό;
 ΔΟΜ3 Χρειάζεται να προσθέσω το πάχος της πλάκας στο καθαρό ύψος του τοίχου;
 ΔΟΜ4 Πότε επιλέγω συγχρονισμό από υλικά;

Ενεργειακή Απόδοση

 ΕΝΕ1 Πώς μπορώ να αναβαθμίσω την ενεργειακή απόδοση κτιρίου;

Ενεργειακή Επιθεώρηση

 ΕΠ1 Πώς μπορώ να ανοίξω μια μελέτη ενεργειακής απόδοσης στην εφαρμογή της επιθεώρησης;
 ΕΠ2 Πώς ορίζεται η θερμοπερατότητα δομικού στοιχείου επιθεώρησης;
 ΕΠ3 Πώς ορίζω τμήμα κτηρίου στην επιθεώρηση;
 ΕΠ4 Πώς εισάγω το ποσοστό φέροντος οργανισμού σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωση σε μια επιθεώρηση;
 ΕΠ5 Πώς καθορίζω θερμική ζώνη σε τμήμα κτηρίου;
 ΕΠ6 Πώς καθορίζω θερμοπερατότητα (U) σε τοίχο που εφάπτεται με ΜΘΧ;
 ΕΠ7 Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης, ψύξης ή ΖΝΧ;
 ΕΠ8 Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα φωτισμού;
 ΕΠ9 Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα αερισμού;
 ΕΠ10 Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχουν συστήματα;
 ΕΠ11 Πως υπολογίζεται ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης σε περίπτωση επιθεώρησης τμήματος κτηρίου;
 ΕΠ12 Πως αναθέτω υπάρχων σύστημα ηλιακού συλλέκτη σε μία θερμική ζώνη;
 ΕΠ13 Πώς δημιουργώ, επεξεργάζομαι και υποβάλω σενάρια ενεργειακής βελτίωσης;
 ΕΠ14 Πώς κατασκευάζω ένα βελτιωμένο δομικό στοιχείο σε σενάριο;
 ΕΠ15 Πώς ορίζω τις συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης;
 ΕΠ16 Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα ήδη βελτιωμένο σενάριο;
 ΕΠ17 Πώς δίνω τα οικονομικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους στα σενάρια;
 ΕΠ18 Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα στα σενάρια επιθεώρησης;
 ΕΠ19 Ποιο αρχείο πρέπει να ανεβάσω στο www.buildingcert.gr για να εκδόσω Π.Ε.Α.;
 ΕΠ20 Υπολογισμός Αμοιβών Μηχανικών με Άδεια Δόμησης

Διαχειριστής Μελετών

 ΔΜ1 Πώς επιλέγω όνομα φακέλου και μελέτης;
 ΔΜ2 Πώς κάνω αποθήκευση ως; (εξομοίωση)
 ΔΜ3 Πώς διαγράφω ένα φάκελο;
 ΔΜ4 Τι είναι η επαναφορά μελέτης;
 ΔΜ5 Πώς αντιγράφω μελέτη σε αποθηκευτικό μέσο;

Διασυνδέσεις

 ΔΣ1 Με ποια αρχιτεκτονικά προγράμματα συνδέεται το Energy Building;
 ΔΣ2 Πώς εισάγω αρχιτεκτονικό σχέδιο στο Energy Building;
 ΔΣ3 Πώς μπορώ να εισάγω περιγράμματα από αρχείο τύπου .dxf;

Γεωμετρία

 Γ1 Πώς ορίζω προεπιλογές δομικών στοιχείων στη γεωμετρία;
 Γ2 Ποία είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εισάγω στη γεωμετρία για να περιγράψω ένα κτήριο;
 Γ3 Περιγράμματα, τι είναι και πώς τα εισάγω;
 Γ4 Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η δημιουργία περιγράμματος;
 Γ5 Πώς μπορώ να δημιουργήσω/εισάγω περιγράμματα μέσω dxf αρχείου;
 Γ6 Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ εξωτερικού, εσωτερικού και βοηθητικού τοίχου;
 Γ7 Πώς καθορίζω αυτόματα εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους;
 Γ8 Πώς ορίζω παθητικό στοιχείο;
 Γ9 Πώς αλλάζω το καθαρό ύψος ενός επιπέδου;
 Γ10 Πώς υπερυψώνω το υπόγειο ενός κτηρίου;
 Γ11 Πώς ορίζω επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος;
 Γ12 Πώς δημιουργώ οπή σε ένα περίγραμμα;
 Γ13 Πώς περιγράφω ανιστοσταθμία στην εφαρμογή Energy Building; (Με υπερκείμενο όροφο)
 Γ14 Πώς περιγράφω ανιστοσταθμία στην εφαρμογή Energy Building;(Χωρίς υπερκείμενο όροφο)

Γενικά

 ΓΕΝ1 Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να δημιουργήσω μελέτη με δύο χρήσεις;
 ΓΕΝ2 Πώς ορίζω συνθήκες θερμικής/ακουστικής/οπτικής άνεσης;

Σύστημα Θέρμανσης

 ΣΥΣ-Θ-1 Πώς ορίζω λέβητα ως σύστημα θέρμανσης ;
 ΣΥΣ-Θ-2 Πώς ορίζω τον συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και τον συνολικό βαθμό απόδοσης μον. λέβητα–καυστήρα;
 ΣΥΣ-Θ-3 Πώς περιγράφω μια γεωθερμική αντλία θερμότητας σαν σύστημα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-4 Πώς περιγράφω θερμοπομπούς σαν συστήμα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-5 Πώς ορίζω ενεργειακό τζάκι σαν σύστημα θέρμανσης ;
 ΣΥΣ-Θ-6 Πώς ορίζω τζάκι σαν σύστημα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-7 Πώς ορίζω τηλεθέρμανση σαν σύστημα θέρμανσης;

Σύστημα Ψύξης

 ΣΥΣ-Ψ-1 Χρειάζεται να ορίσω το ποσοστό κάλυψης (50%) στην ψύξη;
 ΣΥΣ-Ψ-2 Πώς ορίζω αερόψυκτο ή υγρόψυκτο ψύκτη στα συστήματα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-3 Πώς περιγράφω αερόψυκτο ή υγρόψυκτο ψύκτη σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-4 Πώς περιγράφω μια Γεωθερμική αντλία θερμότητας με οριζόντιο ή κατακόρυφο εναλλάκτη σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-5 Πώς ορίζω μία Κεντρική αερόψυκτη αντλία θερμότητας σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-6 Πώς περιγράφω μια Αντλία θερμότητας απορρόφησης - προσρόφησης σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-7 Πώς ορίζω μια τοπική αερόψυκτη αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split unit) ως σύστημα ψύξης;

Σύστημα ΖΝΧ

 ΣΥΣ-ΖΝΧ-1 Πώς ορίζω Boiler ως σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-2 Σε ποια παράγραφο του τεύχους μελέτης εικονίζεται η παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-3 Πώς περιγράφω μια Αντλία θερμότητας σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-4 Πώς ορίζω κεντρική μονάδα άλλου τύπου σαν ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-5 Πώς ορίζω λέβητα στο σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-6 Πώς ορίζω σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-7 Πώς ορίζω μία μονάδα φυσικού αερίου σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-8 Πώς ορίζω τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ZNX-9 Πώς ορίζω ένα τυπικό ηλιακό διπλής ενέργειας σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ZNX-10 Ποια στοιχεία εισάγω για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής ΖΝΧ;

Σύστημα Αερισμού

 ΣΥΣ-Α-1 Πώς περιγράφω σύστημα μηχανικού αερισμού - εξαερισμού (π.χ. ανεμιστήρας αίθουσας εκδηλώσεων);
 ΣΥΣ-Α-2 Πώς περιγράφω σύστημα μηχανικού αερισμού (π.χ. ανεμιστήρας προσαγωγής σε μονοκατοικία)

Σύστημα Φωτισμού

 ΣΥΣ-Φ-1 Πώς προσθέτω σύστημα φωτισμού;
 ΣΥΣ-Φ-2 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος φωτισμού;

Συνοριακές Συνθήκες

 ΣΥΝ1 Πώς ορίζω κλειστή στέγη;
 ΣΥΝ2 Πώς ορίζω τοίχο σε επαφή με όμορο κτήριο;
 ΣΥΝ3 Πώς ορίζω δάπεδο σε θερμική ζώνη;
 ΣΥΝ4 Πώς χειρίζομαι δάπεδο σε επαφή με πολλαπλές συνοριακές συνθήκες;

Ειδικά Θέματα Επίλυσης με ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v.1.29

 ΕΠ1.29-1 Εκκίνηση εφαρμογής Energy Building/Certificate 1.29
 ΕΠ1.29-2 Πώς επιλύω υπάρχουσα μελέτη με τις νέες ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ 1413/2012)