Νέα εφαρμογή: e-Building

Μόλις ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, μέσω αρχείου τύπου .xml, η Civiltech έθεσε σε άμεση κυκλοφορία τη νέα εφαρμογή e-Building, η οποία αναλαμβάνει τους ελέγχους των στοιχείων και την υποβολή της αίτησης στο e-Άδειες!

Η νέα εφαρμογή e-Building λειτουργεί εντελώς αυτόνομα, αλλά παράλληλα έχει τη δυνατότητα να ανακτά τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εφαρμογές Αμοιβές Building 2020 και Μικρή Κλίμακα 2020, παράγοντας με ένα «κλικ» το αρχείο τύπου .xml. 

Παρακολουθήστε μια πρώτη παρουσίαση (video) της εφαρμογής e-Building εδώ.

Building 2020 και e-Άδειες

H οικογένεια Building 2020 παράγει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και αρχεία προς υποβολή στα πληροφοριακά συστήματα e-Άδειες, e-Κτηματολόγιο, Αμοιβές & Δηλώσεις Αυθαιρέτων Τ.Ε.Ε., Buildingcert και Τaxisnet.

Επιπλέον, όλες οι εφαρμογές έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του e-Άδειες, ακολουθώντας αυστηρά την κωδικοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος. 

Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η μεταφορά των στοιχείων του φακέλου του έργου από οποιαδήποτε εφαρμογή της οικογένειας Building στο e-Building. 

Τέλος, το σύνολο των παραγόμενων εγγράφων επεξεργάζεται, υπογράφεται και αρχειοθετείται μέσα στο περιβάλλον εργασίας του Building 2020.  

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

e-Building

Η ψηφιακή εικόνα της δόμησης

e-Building - Υποβολή xml στο e-Άδειες

Η νέα εφαρμογή e-Building αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Παράγει το αρχείο .xml που αντικαθιστά την πληκτρολόγηση των στοιχείων, καθώς και τις δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης εργασιών για το διαχειριστή και την ομάδα έργου.

Χαρακτηριστικά

 • Οδηγός (wizard) δημιουργίας νέας μελέτης.
 • Παραγωγή xml. Παράγει το xml που είναι αποδεκτό από το σύστημα e-Άδειες, έτοιμο προς υποβολή. Εκτελεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους ορθότητας και πληρότητας.
 • Διαδραστική υποβολή του xml στο e-Άδειες μέσα από την εφαρμογή.
 • Φάκελος έργου. Τα στοιχεία έργου, κυριών έργου, μηχανικών, τα στοιχεία υφισταμένου και τα έγγραφα κυριότητας λαμβάνονται αυτόματα από το φάκελο έργου.
 • Γεωχωρικός εντοπισμός. Οι συντεταγμένες μπορούν να ληφθούν με την κλασική γραφική μέθοδο γεωχ. εντοπισμού του Κτηματολογίου, ή από αρχεία τύπου .dxf στη μορφή που υποβάλλονται στο e-Κτηματολόγιο ή από οποιοδήποτε άλλο αρχείο dwg/dxf υποστηρίζει layers! Οι συντεταγμένες αποστέλλονται στο e-Άδειες με το xml.
 • Στοιχεία δόμησης. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας στοιχείων διαγράμματος κάλυψης και χρήσεων ανά όροφο, για νέες ή υφιστάμενες κατασκευές. Υποστήριξη ειδικών συνθηκών για κατεδάφιση, προσθήκη κατ’ επέκταση, αλλαγή χρήσης, αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία.
 • Έλεγχοι. Αυτόματη συσχέτιση υποχρεωτικών και προαιρετικών ελέγχων (εκατοντάδες έτοιμοι συνδυασμοί).
 • Μελέτες. Αυτόματη συσχέτιση εργασιών ανά μηχανικό.
 • Αυτόματη παραγωγή δήλωσης ανάθεσης/ανάληψης εργασιών.
 • Αυτόματη παραγωγή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτουμένων εγκρίσεων.

Διασυνδέσεις

 • Αμοιβές Building 2020 Οι κάτοχοι της εφαρμογής απολαμβάνουν μια απαράμιλλη εμπειρία διαδραστικότητας, καθώς αναγνωρίζονται αυτόματα πλήθος στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υποβολή του αρχείου xml, όπως όλα τα γενικά στοιχεία, οι απαιτούμενοι έλεγχοι ανά τύπο αίτησης οι εργασίες ανά μηχανικό, τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης κ.ά. Επιπλέον, παράγονται αυτόματα οι δηλώσεις ανάθεσης/ανάληψης εργασιών για τον διαχειριστή της αίτησης και την ομάδα έργου και η ανάθεση των επιβλέψεων.
 • Μικρή Κλίμακα 2020 Μεταφέρονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται και στην εφαρμογή Αμοιβές Building. Στις περισσότερες περιπτώσεις η παραγωγή του αρχείου xml γίνεται με ένα κλικ.
 • Building Διάγραμμα Δόμησης 2020 Μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία που αφορούν το διάγραμμα κάλυψης: επιτρεπόμενα, νομίμως υφιστάμενα, ρυθμισμένα, προς νομιμοποίηση, νέοι χώροι για όλες τις κατηγορίες χώρων!
 • Building Κτηματολόγιο 2020 Μεταφέρονται αυτόματα οι συντεταγμένες του γεωτεμαχίου.
 • Αρχεία Κτηματολογίου (dxf/dwg) Μεταφέρονται αυτόματα οι συντεταγμένες του γεωτεμαχίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και e-Άδειες

Building Permission

Αμοιβές και φορολογικά

Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό αμοιβών και φορολογικών αδείας! Επιπρόσθετα, παράγει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο e-Άδειες. 

Η εφαρμογή Αμοιβές Building προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του e-Άδειες, κατηγοριοποιώντας τα έγγραφα με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α. και υπολογίζεται το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής. 

Σήμερα, με τη βοήθεια της εφαρμογής e-Building, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, έγγραφα κυριότητας, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, μελέτες και επιβλέψεις - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα « κλικ»!

Μικρή Κλίμακα

Μικρή Κλίμακα N.4495

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα, αναλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 89 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) και της Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ 1843Β/13-05-2020), ενώ είναι πλήρως συμβατή με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. 

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα αναλαμβάνει τη διαχείριση των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Περιλαμβάνει εκατοντάδες πρότυπες τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις & δηλώσεις μηχανικού, αιτήσεις προς υπηρεσίες, κατηγοριοποιημένες ανά εργασία με βάση την κωδικοποίηση ελέγχων & εγγράφων του e-Άδειες.  

Σήμερα, με τη βοήθεια της εφαρμογής e-Building, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, έγγραφα κυριότητας, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, επιμέρους περιπτώσεις ελέγχων, εγκρίσεις φορέων - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα «κλικ»!

Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18

Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18

Η εφαρμογή Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18 υλοποιεί στο σύνολό τους τη φιλοσοφία των νέων διατάξεων. Αντιμετωπίζονται όλες οι χρήσεις του κανονισμού (κύριες, συμπληρωματικές, διαχωρισμένες) και οι νέες απαιτήσεις δομικής πυροπροστασίας, ενώ παράγεται ένα πληρέστατο τεύχος μελέτης.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18, η εκπόνηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας υπό το πρίσμα των αυξημένων απαιτήσεις που θέτει τόσο ο νέος κανονισμός, όσο και το e-Άδειες, δεν αποτελεί πλέον μια μηχανική συμπλήρωση ενός «ακόμη εντύπου», αλλά μια εμπεριστατωμένη μελέτη μηχανικού.

Building και Απόβλητα

Building και Απόβλητα

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παράγει το σύνολο των παραδοτέων για το σύστημα e-Άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παρέχει μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων - κατά περίπτωση - και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό, καθώς και εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα από την εφαρμογή Αμοιβές Βuilding

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!

Building Sign

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων (μελέτες και σχέδια) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος e-Άδειες, καθώς διασφαλίζει τόσο την ακεραιότητα του περιεχομένου του εγγράφου, όσο και την αυθεντικότητα της υπογραφής του μηχανικού. 

Το σύστημα του e-Άδειες απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο υποβολής των εγγράφων προκειμένου να μπορεί το ίδιο - στη συνέχεια - να υπογράφει τα εγκεκριμένα έγγραφα ψηφιακά. Η εφαρμογή Building Sign εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου τα έντυπα που υποβάλλετε να μην απορρίπτονται.

Η εφαρμογή Building Sign είναι η πρώτη στο είδος της εξειδικευμένη εφαρμογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες του μηχανικού για το e-Άδειες. Χιλιάδες έγγραφα και σχέδια έχουν ήδη υπογραφεί ψηφιακά με τους καινοτόμους αυτοματισμούς της εφαρμογής Building Sign:

 • Αυτόματη ή γραφική επιλογή θέσης υπογραφής και σφραγίδας.
 • Κατασκευή και χρήση αυτόματη σφραγίδας μηχανικού.
 • Διαχείριση πολλών token συγχρόνως. Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών.
 • Αυτόματη αναγνώριση οποιουδήποτε μεγέθους χαρτιού (ανεξάρτητα από την περιστροφή ή το crop που χρησιμοποιείται).
 • Αυτόματη υπογραφή πολλών εγγράφων συγχρόνως.
 • Αυτόματη υπογραφή σειράς σχεδίων (1, 10, 100, 900 σχέδια…) με τυποποιημένη πινακίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χαρτιού. 
 • Επανάληψη ψηφιακής υπογραφής με τα ίδια χαρακτηριστικά σε περίπτωση αλλαγής πρωτοτύπου.
 • Ιστορικό υπογραφών, έλεγχος υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η εφαρμογή Building Sign λειτουργεί με όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη ψηφιακό πιστοποιητικό, η Civiltech παρέχει τη μοναδική ολοκληρωμένη λύση για την ψηφιακή υπογραφή μηχανικού: συσκευή SafeNet eToken 5110, έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού και ανάρτησή του στο Τ.Ε.Ε., εξειδικευμένο λογισμικό ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας. 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.