Μικρή Κλίμακα N.4495/17

Building Studio


Η εφαρμογή Building Μικρή Κλίμακα Ν.4495, αναλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν.4495/17 και της Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ενώ είναι πλήρως συμβατή με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες.

Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4495/17, εργασίες μικρής κλίμακας εκτελούνται έπειτα από σχετική Έγκριση Εργασιών που εκδίδει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον υποβληθούν:

 • Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως εφορείας αρχαιοτήτων κ.ά.), όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Βεβαίωση - Τεχνική έκθεση μηχανικού.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος.
 • Φωτογραφίες του ακινήτου.

Επιπλέον, απαιτούνται κατά περίπτωση:

 • Τα ειδικά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461.
 • Προϋπολογισμός εργασιών.
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρωθούν αφορούν αιτήσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασαρχείο, αρχαιολογία κ.ά.), δηλώσεις ιδιοκτητών, βεβαιώσεις και τεχνικές εκθέσεις μηχανικών, σχέδια, μελέτες (π.χ. η/μ εγκαταστάσεων), σχέδιο ασφάλειας και υγείας κ.ά.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή Building Μικρή Κλίμακα Ν.4495 αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση των προαναφερομένων υποχρεωτικών εγγράφων, εγκρίσεων και ειδικών δικαιολογητικών.

Χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη παραγωγή του καταλόγου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανά εργασία.
 • Πρότυπο έντυπο τεχνικής έκθεσης.
 • Πρότυπο έντυπο Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ.
 • Προϋπολογισμός εργασιών (Παράρτημα Β του Ν.4495/17).
 • Παραγωγή αιτήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. αρχαιολογία). 
 • Παραγωγή δικαιολογητικών ανά περίπτωση (π.χ. βεβαίωση στατικού ελέγχου). 
 • Διαχείριση εγγράφων και δικαιολογητικών κατά περίπτωση (π.χ. δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης). 
 • Συναινέσεις συνιδιοκτητών.
 • Νέοι πίνακες 1, 2, 3 του ΙΚΑ. 
 • Διαχείριση φωτογραφικού υλικού.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.