Νέο Εξοικονομώ

Building Studio


Η εφαρμογή Energy Νέο Εξοικονομώ σας βοηθά σε κάθε στάδιο του προγράμματος:

 • Στο στάδιο υποβολής της πρότασης, γιατί είναι το μόνο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ εργαλείο σύνταξης και αξιολόγησης προτάσεων για κάθε τύπο αίτησης (μονοκατοικία/διαμέρισμα, πολυκατοικία).
 • Στη φάση ολοκλήρωσης έργου, γιατί μπορείτε να ενημερώσετε τις παρεμβάσεις όπως υλοποιήθηκαν, να συγκεντρώσετε παραστατικά και δαπάνες και να υποβάλετε τα απαιτούμενα έντυπα ολοκλήρωσης.

Η εφαρμογή είναι σύμφωνη με την οριστική δημοσίευση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ 2021» και περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση της πρότασής σας, με βάση τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων! Στη νέα έκδοση περιλαμβάνονται τα έντυπα που χρειάζεται να υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.ΕΝ. 

Δυνατότητες

Γενικά

 • Διαχείριση κάθε τύπου αίτησης (μονοκατοικία/διαμέρισμα, πολυκατοικία)
 • Διαχείριση προσώπων (ωφελούμενων, προμηθευτών, μηχανικών).
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα).
 • Αυτοματοποιημένος υπολογισμός μέγιστης επιχορήγησης.
 • Αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση της πρότασής σας, με βάση τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς κατάταξης των αιτήσεων!
 • Κατάλογος και διαχείριση δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης.
 • Υπολογισμός δαπανών υπηρεσιών ενεργειακών επιθεωρητών, συμβούλου, μελετών κλπ.
 • Διαχείριση φωτογραφιών πρότασης – πριν και μετά.

Ανάκτηση στοιχείων από το αρχείο .xml του Α΄Π.Ε.Α.

 • Αυτόματη αναγνώριση των ενεργειακών στοιχείων.
 • Έλεγχος ενεργειακών στόχων σε περίπτωση ριζικής και μη ανακαίνισης. 
 • Προσομοίωση Β’ Ενεργειακής επιθεώρησης (περίπτωση Α/Θ κλπ.)
 • Έλεγχος αρχείου προσαρτήματος.
 • Αυτόματος υπολογισμός συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (κόφτης).
 • Αυτόματη αναγνώριση των δομικών στοιχείων του κελύφους και συσχέτιση αυτών με τις παρεμβάσεις σας.

Σύνταξη τεχνικής πρότασης

 • Διαχείριση άρθρων παρεμβάσεων. Κάθε άρθρο περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή της παρέμβασης με παραμετρικά ενεργειακά και τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και συστημάτων, έτσι όπως θα εμφανιστούν στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.
 • Αυτόματη επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας/αίτησης.
 • Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία ή κοινόχρηστη), προσφορών και προϋπολογισμού.
 • Αυτόματη εφαρμογή ανωτάτων ορίων δαπανών για εναλλακτικά τιμολόγια (πχ ταμιευτήρας αποθήκευσης).
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων δαπανών επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης/αίτηση/πολυκατοικία. 

Αποτελέσματα

 • Πίνακες αποτελεσμάτων με επιλέξιμες δαπάνες, ίδια κεφάλαια.
 • Αυτόματη κατανομή κοινοχρήστων δαπανών σε ιδιοκτησίες (πολυκατοικίες). 
 • Συγκεντρωτικός πίνακας ανωτάτων τιμών (dashboard). Με μια ματιά έχετε τη συνολική εικόνα της πρότασης.

Κριτήρια και μόρια 

 • Αυτόματη αναγνώριση του ανηγμένου κόστους και της ενεργειακής κλάσης από τα στοιχεία του Α' Π.Ε.Α.
 • Δυνατότητα επιλογής του μέγιστου και ελάχιστου συντελεστή βαθμοημερών.  
 • Αυτόματη αναγνώριση του εισοδήματος από τα στοιχεία των ιδιοκτητών. 
 • Αυτόματος υπολογισμός της βαθμολόγησης της πρότασης σας.

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης.
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.
 • Βιβλιοθήκη προμηθευτών.

Διασυνδέσεις

 • Εισαγωγή στοιχείων από αρχεία xml Α' και Β΄ ενεργειακής επιθεώρησης (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31).
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD 1.31.