Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Building Studio


Η νέα εφαρμογή Energy Εξοικονομώ - Αυτονομώ της Civiltech σας βοηθά να συντάξετε τον πρόταση για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ και να παράγετε τα έντυπα παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή.  

Η εφαρμογή Energy Εξοικονομώ Αυτονομώ λειτουργεί εντελώς αυτόματα. Χρησιμοποιείστε όποιο πρόγραμμα θέλετε (ή το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31) για την ενεργειακή επιθεώρηση και στη συνέχεια αξιολογήστε την πρότασή σας με την εφαρμογή Energy Εξοικονομώ Αυτονομώ.Το μόνο που χρειάζεστε είναι το αρχείο του Α’ ΠΕΑ (.xml) που θα υποβάλλετε στο buildingcert.gr!

Η εφαρμογή Energy Εξοικονομώ Αυτονομώ σας βοηθάει σε κάθε στάδιο του Προγράμματος:

 1. Στο στάδιο υποβολής της πρότασης, γιατί είναι το μόνο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ εργαλείο σύνταξης και αξιολόγησης προτάσεων για κάθε τύπο αίτησης ( Μονοκατοικία/διαμέρισμα, Πολυκατοικία τύπου Α & Β). Μπορείτε να παράγετε το Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων με αναλυτικές προτάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης. 
 2. Στη φάση ολοκλήρωσης έργου, γιατί μπορείτε να ενημερώσετε τις παρεμβάσεις όπως υλοποιήθηκαν, να συγκεντρώσετε παραστατικά και δαπάνες και να υποβάλετε τα απαιτούμενα έντυπα ολοκλήρωσης (Έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων, ΥΔ προμηθευτών κλπ.) 

Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
Παρουσίαση μονοκατοικίας/διαμερίσματος
Παρουσίαση πολυκατοικίας

Η νέα εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τα ενεργειακά στοιχεία του κτηρίου και τα δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους (π.χ. τοίχοι, παράθυρα) από το αρχείο .xml της ενεργειακής επιθεώρησης. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει απόλυτη ταύτιση ποσοτήτων και περιγραφών μεταξύ της ενεργειακής επιθεώρησης, του προϋπολογισμού και του εντύπου των παρεμβάσεων που υποβάλλεται στην πρόταση!

Παρουσίαση Α' ΠΕΑ & Energy Εξοικονομώ - Αυτονομώ
Προσομοίωση Β' ΠΕΑ & Energy Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Μια εκτενής και εύκολα παραμετροποιήσιμη βιβλιοθήκη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει κουφώματα, τύπους θερμομόνωσης, συστήματα θέρμανσης/ψύξης/παροχής ΖΝΧ και λοιπές παρεμβάσεις, διευκολύνει την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου προκύπτει από τον συνδυασμό παρεμβάσεων, προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία) και προσφορών με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο.

Η εφαρμογή Energy Αυτονομώ-Εξοικονομώ είναι απαραίτητη καθώς διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο που διαβάζει το αρχείο .xml του Α’ ΠΕΑ και το συνδυάζει με τους υπόλοιπους ελέγχους (όρια δαπανών, κριτήρια κ.λ.π) προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού! Επιπλέον, αξιολογεί αυτόματα τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με βάση τα στοιχεία των σεναρίων της ενεργειακής επιθεώρησης! Τέλος, σας επιτρέπει να προσομοιώσετε τα αποτελέσματα του Β' ΠΕΑ και να ελέγξετε την επίτευξη των ενεργειακών στόχων (απαραίτητο για χρήση Α/Θ κλπ.) 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Γενικά

 • Διαχείριση κάθε τύπου αίτησης (Μονοκατοικία/διαμέρισμα, Πολυκατοικία τύπου Α & Β)
 • Διαχείριση προσώπων (ωφελούμενων, προμηθευτών, μηχανικών).
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα).
 • Αυτοματοποιημένος υπολογισμός μέγιστης επιχορήγησης.
 • Κατάλογος και διαχείριση δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης.
 • Υπολογισμός δαπανών υπηρεσιών ενεργειακών επιθεωρητών, συμβούλου, μελετών κλπ.
 • Διαχείριση φωτογραφιών πρότασης – Πριν και μετά.

Ανάκτηση ενεργειακών στοιχείων από ΠΕΑ

 • Αυτόματη αναγνώριση αρχείου Α’ ΠΕΑ (πχ αν περιλαμβάνει Φ/Β κλπ.)
 • Έλεγχος ενεργειακού στόχου.
 • Έλεγχος στόχου Premium.
 • Συνδυαστικός έλεγχος σε περίπτωση Φ/Β.
 • Έλεγχος ενεργειακών στόχων σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης.
 • Προσομοίωση Β’ Ενεργειακής επιθεώρησης (περίπτωση Α/Θ κλπ.)
 • Έλεγχος αρχείου προσαρτήματος.
 • Αυτόματος υπολογισμός συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (κόφτης).
 • Ανάκτηση δομικών στοιχείων από αρχείο ενεργειακής επιθεώρησης και αυτόματη συσχέτιση ενεργειακών και ποσοτικών δεδομένων με τις παρεμβάσεις σας.

Σύνταξη τεχνικής πρότασης

 • Διαχείριση άρθρων παρεμβάσεων. Κάθε άρθρο περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή της παρέμβασης με παραμετρικά στοιχεία ενεργειακών και τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών και συστημάτων, έτσι όπως θα εμφανιστεί στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων. Η ποσότητα ενσωματώνεται την περιγραφή του άρθρου.
 • Αυτόματη επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (πίνακας 3.2.1).
 • Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία ή κοινόχρηστη), προσφορών και προϋπολογισμού.
 • Αυτόματη εφαρμογή ανωτάτων ορίων δαπανών για εναλλακτικά τιμολόγια (πχ ταμιευτήρας αποθήκευσης).
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων δαπανών επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης/αίτηση/πολυκατοικία. (Πίνακας 4.1.1).

Αποτελέσματα

 • Πίνακες αποτελεσμάτων με επιλέξιμες δαπάνες, ίδια κεφάλαια.
 • Αυτόματη κατανομή κοινοχρήστων δαπανών σε ιδιοκτησίες (πολυκατοικίες). 
 • Συγκεντρωτικός πίνακας ανωτάτων τιμών (dashboard). Με μια ματιά έχετε τη συνολική εικόνα της πρότασης.

Έντυπα παρεμβάσεων (III, VI) – Λοιπά έντυπα

 • Αυτόματη καταχώρηση αναλύσεων/περιγραφών συνδυασμού παρεμβάσεων ανάλογα εάν λαμβάνονται υπόψη στην ενεργειακή κατάταξη.
 • Αυτόματη καταγραφή Πρότασης παρεμβάσεων ανά υποκατηγορία Δαπάνης και Κόστους.
 • Ολοκληρωμένη καταγραφή στοιχείων από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Για την καταγραφή των στοιχείων αντλούνται όλα τα διαθέσιμα ενεργειακά στοιχεία
 • Διαχείριση συσκευών διαχείρισης ενέργειας (smart home)
 • Διαχείριση αναβάθμισης φωτισμού κοινοχρήστων χώρων
 • Διαχείριση αναβάθμισης υφιστάμενου ανελκυστήρα.

Υλοποίηση

 • Διαχείριση σταδίου υλοποίησης.
 • Διαχείριση παραστατικών δαπανών.
 • Διαχείριση πιστοποιητικών κατασκευαστή.
 • Επιμερισμός κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία.
 • Αυτόματη σύνταξη εντύπου καταγραφής παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Αυτόματη παραγωγή δηλώσεων προμηθευτών.
 • Δημιουργία φακέλου έργου για υποβολή στο σύστημα και αποθήκευση.

Έντυπα

Η εφαρμογή παράγει αυτόματα όλα τα έντυπα του Παραρτήματος I που δε συμπληρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά αποτελεί υποχρέωση του ωφελούμενου/ενεργειακού επιθεωρητή να συντάξει και να υποβάλλει σε ψηφιακή μορφή.
Όλα τα έντυπα παράγονται σε μορφή .docx ώστε να είναι πλήρως επεξεργάσιμα (Word) ή σε μορφή .pdf.

 • Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (Παράρτημα III).
 • Έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης έργου (Παράρτημα VI
 • Απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (Παράρτημα II)
 • Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα XI)
 • Υπεύθυνη δήλωση για κύρια κατοικία (Παράρτημα IX)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-Α)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Β)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Γ)

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης.
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.
 • Βιβλιοθήκη προμηθευτών.

Διασυνδέσεις

 • Εισαγωγή στοιχείων από αρχεία xml Α' και Β΄ ενεργειακής επιθεώρησης (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31).
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD 1.31.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Εκπαιδευτικά Βίντεο.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.