Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Building Studio


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η Civiltech αναγγέλλει την προκυκλοφορία της εφαρμογής Energy Εξοικονομώ – Αυτονομώ η οποία στηρίζεται στην προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ». Για κάθε αλλαγή που ενδεχομένως θα προκύψει με την οριστικοποίηση του Οδηγού εφαρμογής, θα γίνει άμεση ενημέρωση της εφαρμογής και θα διατεθεί δωρεάν σε όσους έχουν αγοράσει τη νέα εφαρμογή, με πλήρη συμβατότητα ως προς τις μελέτες που θα δημιουργήσετε.

Η νέα εφαρμογή Energy Εξοικονομώ - Αυτονομώ σας βοηθά να συντάξετε τον προϋπολογισμό και να παράγετε τα έντυπα παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή.  

Πρώτη παρουσίαση

Μέσω του αρχείου .xml της ενεργειακής επιθεώρησης, αναγνωρίζονται αυτόματα τα ενεργειακά στοιχεία του κτηρίου και τα δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους (π.χ. τοίχοι, παράθυρα) και παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης συσχέτισης αυτών με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει απόλυτη ταύτιση ποσοτήτων και περιγραφών μεταξύ της ενεργειακής επιθεώρησης, του προϋπολογισμού και του εντύπου των παρεμβάσεων που υποβάλλεται στην πρόταση!

Επιπλέον, μια εκτενής και εύκολα παραμετροποιήσιμη βιβλιοθήκη παρεμβάσεων που περιλαμβάνει κουφώματα, τύπους θερμομόνωσης, συστήματα θέρμανσης/ψύξης/παροχής ΖΝΧ και λοιπές παρεμβάσεις διευκολύνει την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Ο προϋπολογισμός του έργου και τελικά ο επιλέξιμος προϋπολογισμός, προκύπτει από τον συνδυασμό προτεινόμενων παρεμβάσεων, προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία) και προσφορών με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο.

Η εφαρμογή Energy Αυτονομώ-Εξοικονομώ είναι απαραίτητη καθώς διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο που διαβάζει το xml του Α’ ΠΕΑ και το συνδυάζει με τους υπόλοιπους ελέγχους (όρια δαπανών, κριτήρια κ.λ.π) προκειμένου να είστε σίγουροι ότι ΔΕΝ θα ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού!

Το Έντυπο Προτάσεων Παρεμβάσεων θα παράγεται αυτόματα σε μορφή .pdf έτοιμο για άμεση υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα, μόλις κυκλοφορήσουν τα παραρτήματα του οδηγού εφαρμογής. 

Χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Γενικά

 • Δημιουργία φακέλου έργου.
 • Διαχείριση προσώπων (ωφελούμενων, προμηθευτών, μηχανικών).
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα).
 • Προκαταρκτικοί έλεγχοι επιλεξιμότητας.
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες των ελέγχων επιλεξιμότητας ανά κτηριακή μονάδα. 
 • Κατάλογος και διαχείριση δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης.
 • Προέλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών.
 • Υπολογισμός δαπανών υπηρεσιών ενεργειακών επιθεωρητών, συμβούλου, μελετών κλπ.

Ενεργειακός στόχος

 • Η εφαρμογή επιλύει τα αρχεία Α' και Β' ενεργειακής επιθεώρησης αντλώντας όλα τα στοιχεία που καθορίζουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία.
 • Τα ενεργειακά στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα στα έντυπα παρέμβασης!

Σύνταξη παρεμβάσεων

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει πλήρη βιβλιοθήκη παρεμβάσεων με εύκολα παραμετροποιήσιμες παραμέτρους αναφορικά με τον τύπο του υλικού, τα ενεργειακά χαρακτηριστικά, τον κατασκευαστή κλπ.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Σύστημα παροχής ΖΝΧ.
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης/αυτονόμησης.
 • Δυνατότητα παραγωγής δικών σας παρεμβάσεων (χωρίς περιορισμό πλήθους), με δικές σας παραμέτρους.
 • Έτοιμη βιβλιοθήκη δαπανών ανά παρέμβαση:
  • Δαπάνες για αγορά.
  • Δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες (μερεμέτια κλπ).
  • Δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές.
 • Προσφορές προμηθευτών. Αυτόματη συσχέτιση προσφορών με δαπάνες παρεμβάσεων.
 • Αυτόματη δημιουργία προϋπολογισμού έργου βάσει προσφορών.
 • Αυτόματη συσχέτιση με το όριο επιλέξιμης δαπάνης και την εισοδηματική κατηγορία.
 • Προσδιορισμός επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ανά κτηριακή μονάδα.
 • Επιμερισμός κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία.

Υλοποίηση

 • Διαχείριση σταδίου υλοποίησης.
 • Διαχείριση παραστατικών δαπανών.
 • Διαχείριση πιστοποιητικών κατασκευαστή.
 • Επιμερισμός κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία.
 • Αυτόματη σύνταξη εντύπου καταγραφής παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Αυτόματη παραγωγή δηλώσεων προμηθευτών.
 • Δημιουργία φακέλου έργου για υποβολή στο σύστημα και αποθήκευση.

Έντυπα

Η εφαρμογή θα παράγει αυτόματα όλα τα έντυπα του Παραρτήματος I που δεν συμπληρώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά είναι υποχρέωση του ωφελούμενου να συντάξει και να υποβάλλει στο σύστημα, μόλις κυκλοφορήσει το παράρτημα του οδηγού εφαρμογής. 

 • Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (Παράρτημα III).
 • Έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης έργου (Παράρτημα VI
 • Απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (Παράρτημα II )
 • Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα XI)
 • Υπεύθυνη δήλωση για κύρια κατοικία (Παράρτημα IX )
 • Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-Α )
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Β )
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Γ)

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης.
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.
 • Βιβλιοθήκη προμηθευτών.

Διασυνδέσεις

 • Εισαγωγή στοιχείων από αρχεία xml Α' και Β΄ ενεργειακής επιθεώρησης (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31).
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD 1.31.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.