Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Building Studio


Η εφαρμογή Energy Εξοικονομώ Αυτονομώ σας βοηθάει σε κάθε στάδιο του προγράμματος:

 1. Στο στάδιο υποβολής της πρότασης, γιατί είναι το μόνο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ εργαλείο σύνταξης και αξιολόγησης προτάσεων για κάθε τύπο αίτησης ( Μονοκατοικία/διαμέρισμα, Πολυκατοικία τύπου Α & Β).
 2. Στη φάση ολοκλήρωσης έργου, γιατί μπορείτε να ενημερώσετε τις παρεμβάσεις όπως υλοποιήθηκαν, να συγκεντρώσετε παραστατικά και δαπάνες και να υποβάλετε τα απαιτούμενα έντυπα ολοκλήρωσης (Έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων, ΥΔ προμηθευτών κλπ.) 

Η εφαρμογή Energy Αυτονομώ-Εξοικονομώ  διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο που διαβάζει το αρχείο .xml του Α’ ΠΕΑ και το συνδυάζει με τους υπόλοιπους ελέγχους (όρια δαπανών, κριτήρια κ.λ.π) προκειμένου να είστε βέβαιοι ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού! Επιπλέον, αξιολογεί αυτόματα τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού με βάση τα στοιχεία των σεναρίων της ενεργειακής επιθεώρησης! Τέλος, σας επιτρέπει να προσομοιώσετε τα αποτελέσματα του Β' ΠΕΑ για να ελέγξετε την επίτευξη των ενεργειακών στόχων.

Δυνατότητες

Γενικά

 • Διαχείριση κάθε τύπου αίτησης (Μονοκατοικία/διαμέρισμα, Πολυκατοικία τύπου Α & Β)
 • Διαχείριση προσώπων (ωφελούμενων, προμηθευτών, μηχανικών).
 • Διαχείριση ιδιοκτησιών (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα).
 • Αυτοματοποιημένος υπολογισμός μέγιστης επιχορήγησης.
 • Κατάλογος και διαχείριση δικαιολογητικών ανά κατηγορία αίτησης.
 • Υπολογισμός δαπανών υπηρεσιών ενεργειακών επιθεωρητών, συμβούλου, μελετών κλπ.
 • Διαχείριση φωτογραφιών πρότασης – Πριν και μετά.

Ανάκτηση ενεργειακών στοιχείων από ΠΕΑ

 • Αυτόματη αναγνώριση αρχείου Α’ ΠΕΑ (πχ αν περιλαμβάνει Φ/Β κλπ.)
 • Έλεγχος ενεργειακού στόχου.
 • Έλεγχος στόχου Premium.
 • Συνδυαστικός έλεγχος σε περίπτωση Φ/Β.
 • Έλεγχος ενεργειακών στόχων σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης.
 • Προσομοίωση Β’ Ενεργειακής επιθεώρησης (περίπτωση Α/Θ κλπ.)
 • Έλεγχος αρχείου προσαρτήματος.
 • Αυτόματος υπολογισμός συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (κόφτης).
 • Ανάκτηση δομικών στοιχείων από αρχείο ενεργειακής επιθεώρησης και αυτόματη συσχέτιση ενεργειακών και ποσοτικών δεδομένων με τις παρεμβάσεις σας.

Σύνταξη τεχνικής πρότασης

 • Διαχείριση άρθρων παρεμβάσεων. Κάθε άρθρο περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή της παρέμβασης με παραμετρικά στοιχεία ενεργειακών και τεχνικών χαρακτηριστικών υλικών και συστημάτων, έτσι όπως θα εμφανιστεί στο Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων. Η ποσότητα ενσωματώνεται την περιγραφή του άρθρου.
 • Αυτόματη επιλεξιμότητα παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (πίνακας 3.2.1).
 • Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων (ανά ιδιοκτησία ή κοινόχρηστη), προσφορών και προϋπολογισμού.
 • Αυτόματη εφαρμογή ανωτάτων ορίων δαπανών για εναλλακτικά τιμολόγια (πχ ταμιευτήρας αποθήκευσης).
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων δαπανών επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης/αίτηση/πολυκατοικία. (Πίνακας 4.1.1).

Αποτελέσματα

 • Πίνακες αποτελεσμάτων με επιλέξιμες δαπάνες, ίδια κεφάλαια.
 • Αυτόματη κατανομή κοινοχρήστων δαπανών σε ιδιοκτησίες (πολυκατοικίες). 
 • Συγκεντρωτικός πίνακας ανωτάτων τιμών (dashboard). Με μια ματιά έχετε τη συνολική εικόνα της πρότασης.

Υλοποίηση

 • Διαχείριση σταδίου υλοποίησης.
 • Διαχείριση παραστατικών δαπανών.
 • Διαχείριση πιστοποιητικών κατασκευαστή.
 • Επιμερισμός κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά ιδιοκτησία.
 • Αυτόματη σύνταξη εντύπου καταγραφής παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Αυτόματη παραγωγή δηλώσεων προμηθευτών.
 • Δημιουργία φακέλου έργου για υποβολή στο σύστημα και αποθήκευση.

Έντυπα

 • Έντυπο πρότασης παρεμβάσεων (Παράρτημα III).
 • Έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης έργου (Παράρτημα VI
 • Απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας (Παράρτημα II)
 • Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis (Παράρτημα XI)
 • Υπεύθυνη δήλωση για κύρια κατοικία (Παράρτημα IX)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-Α)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Β)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτών υλικών (Παράρτημα VIII-Γ)

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων.
 • Βιβλιοθήκη δαπανών ανά κατηγορία παρέμβασης.
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.
 • Βιβλιοθήκη προμηθευτών.

Διασυνδέσεις

 • Εισαγωγή στοιχείων από αρχεία xml Α' και Β΄ ενεργειακής επιθεώρησης (ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 1.31).
 • Εισαγωγή στοιχείων από Energy Certificate CAD 1.31.