Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:36 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.210
Ελλάδα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Αθήνα 9-1-1995

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αριθ. πρωτ. 19604/94

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων

ΤΜΗΜΑ Β'

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36

 

Ταχ. Κώδικας: 115 26

 

Πληροφορίες: Βασίλης Μούτσιος

 

Τηλέφωνο: 6929903-5

 

 ΘΕΜΑ: "Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ.αριθμ. 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ1277/5-12-94 κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. ΦΕΚ 936 τ. Β'/94"

 1. Με την υπ. 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ1277/5-12-94 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. ΦΕΚ 936 τ. Β'/94, καθίσταται υποχρεωτικός ο προσδιορισμός του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής (ΚΚΟ) για οικοδομικές άδειες, που θα εκδοθούν μετά την 31/12/1994, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής τους και θα αφορούν νέες οικοδομές ή προσθήκες οικοδομών, οι οποίες δημιουργούν κλειστούς χώρους, με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων  και πινάκων που προσαρτώνται σ'αυτήν.

Η υποβολή των στοιχείων αυτών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες αποτελεί προϋπόθεση πληρότητας του φακέλου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται γι'αναθεωρήσεις, που αφορούν οικοδομικές άδειες εκδοθείσες προγενέστερα της παραπάνω ημερομηνίας.

 2. Στόχος της Απόφασης αυτής είναι μέσω του προσδιορισμού του ελαχίστου ΚΚΟ καθώς και του αναλυτικού ελαχίστου κόστους κάθε  επίμερους εργασίας, ο καθορισμός των ελαχίστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.

 3. Το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος οικοδομής (ΚΚΟ), προκύπτει ως γινόμενο του κόστους εκκίνησης (ΚΕ), που είναι διαφορετικό για κάθε συγκεκριμένη, ανάλογα με τη χρήση, κατηγορία οικοδομής, επί το μέγεθος της οικοδομής (ΜΟ) και επί τους αντίστοιχους συντελεστές αυξομείωσης (ΣΑ), που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωσή του.

 4. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται η χρησιμοποίηση μιάς σειράς εντύπων και πινάκων, η συμπλήρωση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Υπόχρεοι δε για την υποβολή αυτών είναι ο ιδιοκτήτης ή η επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, οι οποίοι αιτούνται την άδεια οικοδομής, ενώ η συμπλήρωσή τους αποτελεί υποχρέωση του μελετητή μηχανικού.

 5. Η υπαγωγή της οικοδομής σε μια από τις κατηγορίες που θεσπίζει η Απόφαση αυτή, στηρίζεται στον χαρακτηρισμό του κτιρίου από άποψη χρήσεως, ο δε υπολογισμός του ΚΚΟ και του ελαχίστου κόστους των επιμέρους εργασιών πραγματοποιείται κάθε φορά με τη συμπλήρωση των στοιχείων του αντίστοιχου Εντύπου (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ), καθώς και του Αρχικού Πίνακα (1,2,3,4).

 6. Σε περίπτωση οικοδομής μεικτής χρήσεως η υπαγωγή των τμημάτων της γίνεται χωριστά στην αντίστοιχη κατηγορία για κάθε χρήση με την συμπλήρωση των αναλόγων Εντύπων και Πινάκων, που αθροιστικά δημιουργούν το συνολικό ελάχιστο ΚΚΟ καθώς και το συνολικό ελάχιστο κόστος κάθε επιμέρους εργασίας του κτιρίου.

Στην περίπτωση όμως αυτή, η τιμή που λαμβάνει ο συντελεστής μεγέθους (ΣΜ), καθορίζεται από το ΜΟ ολόκληρου του κτιρίου (άθροισμα ΜΟ των διαφόρων χρήσεων).

Ειδικά δε οι βοηθητικοί χώροι (εκτός συντελεστή δόμησης Σ.Δ.) και η PILOTIS προκειμένου ν'αναχθούν σε ισοδύναμους κύριους χώρους, κατατάσσονται στη χρήση, που εξυπηρετούν ή που τεκμαίρεται ότι εξυπηρετούν. Οταν όμως κύριοι χώροι (είσοδος, κλιμ/σια ορόφων, δώμα) ή βοηθητικοί (υπόγεια στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, PILOTIS) δεν έχουν σαφή διαχωρισμό ή δεν τεκμαίρεται μονοσήμαντα η χρήση τους, τότε γίνεται επιμερισμός των επιφανειών τους σε μέρη ανάλογα της συνολικής επιφανείας κάθε χρήσης της οικοδομής.

 Παράδειγμα κτιρίου μικτής χρήσεως

 Δεδομένα παραδείγματος:

 α. Υπόγειο (διαφόρων βοηθητικών χρήσεων) = 200,00 τ.μ.

β. Ισόγειο (Καταστήματα) 180,00 τ.μ. + (Κλιμ/σιο) 20,00 τ.μ.= 200,00τ.μ.

γ. Α' όροφος (Γραφεία) 100,00 τ.μ. + (Κλιμ/σιο) 20,00 τ.μ.= 120,00 τ.μ.

δ. Β' όροφος (Κατοικία) 100,00 τ.μ. + (Κλιμ/σιο) 20,00 τ.μ.= 120,00 τ.μ.

+ (Δώμα) 20,00 τ.μ.= 20,00 τ.μ.

 Σύνολο Επιφανειών = 660,00 τ.μ.

Χώροι χωρίς σαφή διαχωρισμό:

α. Υπόγειο = 200,00 τ.μ.

β. Σύνολο κοινοχρήστων = 80,00 τ.μ.

Αναλογία = Κατοικία/ {(κατάστημα + γραφεία) + κατοικία} = 100,00/{(180,00+100,00)+100,00}=0,26

Αναλογικός επιμερισμός χώρων

Υπόγεια κατοικιών: 0,26 x 200,00 τ.μ. = 52,00 τ.μ.

Υπόγεια καταστήματος και γραφείων: 0,74 x 200,00 τ.μ. = 148 00 τ.μ.

Κοινόχρηστοι κατοικιών: 0,26 x 80,00 τ.μ. = 21,00 τ.μ.

Κοινόχρηστοι καταστήματος και γραφείων: 0,74 x 80,00 τ.μ. = 59,00 τ.μ.

Με τη συμπλήρωση του Εντύπου Α και Γ το συνολικό ΜΟ έχει ως εξής:

Από Εντυπο Α : (100,00 + 21,00) + 52,00 x 0,35 = 139,20

Από Εντυπο Γ : (180,00 + 100,00 + 59,00) + 148,00 x 0,35 = 390,80

Συνολικό ΜΟ = 530,00

Τότε η τιμή που λαμβάνει ο ΣΜ με βάση το συνολικό ΜΟ είναι ίση με:

1,00 - (530-500)x0,20/2.000 = 0,997

7. Η Πολεοδομική Υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, που αντλεί ο μελετητής μηχανικός από τη μελέτη καθώς και των υπολογισμών στ'αντίστοιχα Εντυπα και Πίνακες. Η ευθύνη του ελέγχου δε της Υπηρεσίας περιορίζεται στα τεχνικά στοιχεία και δεν αναφέρεται σ'αυτά τα στοιχεία που προσδιορίζουν την τιμή του συντελεστή πολυτέλειας (ΣΠ) των Εντύπων Α και Γ, η ορθή συμπλήρωση των οποίων αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και επανελέγχονται για την ακρίβειά τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά την υποβολή από τον ιδιοκτήτη σ'αυτήν της δήλωσης με το ΚΚΟ και τον Τελικό Πίνακα Ποσοστών, όταν η οικοδομή πλέον αποπερατωθεί και επιδιωχθεί η ηλεκτροδότησή της.

8. Μετά τον παραπάνω έλεγχο τόσο των Εντύπων υπολογισμού του ελαχίστου ΚΚΟ, όσο και των Αρχικών Πινάκων ανάλυσης του κόστους κατασκευής των επιμέρους εργασιών, που η συμπλήρωσή τους απαιτείται κατά περίπτωση και υποβάλλονται στην Πολεοδομική Υπηρεσία εις τριπλούν, παραδίδεται με την έκδοση της αδείας μια σειρά αυτών στον ιδιοκτήτη, μια άλλη αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος αυτού ενώ η τρίτη παραμένει στην Υπηρεσία σαν στοιχείο του φακέλου της αδείας.

Τα έντυπα αυτά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την υπογραφή του αρμοδίου για τον έλεγχο υπαλλήλου, την σφραγίδα της Υπηρεσίας καθώς και την ένδειξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ/ΑΡΙΘ...............ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ".

9. Οσον αφορά δε τις αναθεωρήσεις των αρχικών αδειών, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μεταβάλλονται είτε η χρήση, είτε τα ποσοτικά στοιχεία της οικοδομής (ΜΟ) και δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής εκ νέου των σχετικών εντύπων με τροποποίηση του υπολογισμού του ελαχίστου ΚΚΟ και του Αρχικού Πίνακα, αυτά θα φέρουν την ένδειξη:

"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘ................. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ............... ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ".

10. Τέλος δε επισημαίνουμε, ότι για οικοδομικές άδειες, που αφορούν εργασίες επισκευών, διαρρυθμίσεων υπαρχόντων κτιρίων κ.λπ., και δεν δυναται να προϋπολογισθούν κατά τρόπο εμβαδομετρικό παρά μόνο αναλυτικά, δεν υφίσταται καμμία υποχρέωση υποβολής των στοιχείων, που αναφέρονται στην Απόφαση αυτή.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error