Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Νάντια Λιάκου  
#1 Απεσταλμένο : Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 2:07:22 μμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 385
Ελλάδα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Οι συντελεστές των εισφορών για τα οικοδομικά έργα

Από το ΙΚΑ το Τμήμα Ελέγχου Οικοδομικών Έργων μας κοινοποίησε την Εγκύκλιο 13 και τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 88 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόμου 2676/99, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1/τ.Α/5-1-99) και αφορά τη „Μείωση Συντελεστών Ιδιωτικών Οικοδ/κών Έργων – Υπόχρεος εργοδότης Ιδιωτικών Οικοδ/κών Έργων , Εργασιών – Υπόχρεος εργοδότης Δημοσίων Έργων“.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 5234.066 και στο fax 5223.228. Ολόκληρο το κείμενο είναι το ακόλουθο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ ΚΑ ΙΚΑ

1. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Από τους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ προβλέπονται συντελεστές υπολογισμού των κατ’ ελάχιστον απαιτουμένων ημερών εργασίας με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα.

Η Υπηρεσία μας, στις σχετικές εισηγήσεις της για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού εισφορών, είχε επισημάνει την ανάγκη επανεξέτασης των προτεινόμενων συντελεστών υπολογισμού ημερών εργασίας, ανά τετραετία τουλάχιστον, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία.

Συναρμόδιοι φορείς (ΤΕΕ – Ένωση Κατασκευαστών, κλπ.) επικαλούμενοι την εξέλιξη της τεχνολογίας, είχαν υποβάλει σειρά αιτημάτων – προτάσεων για μείωση των συντελεστών ιδιωτικών οικοδομικοτεχνικών έργων.

2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 Ν. 2676/99, μειώνονται κατά 10% οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισμού των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα).

Οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του πίνακα 3 που θα απογραφούν από την 1η-3-99 και μετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ’ αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (εδάφιο 3 της παραγράφου 4).

Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3, που έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την 1η-3-99, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή μόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν μετά την 1η-3-99 (εδ.4 της παρ.4).

Συνεπώς, για όλες τις ημιτελείς φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή ημιτελείς εργασίες του πίνακα 3, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύοντες συντελεστές (πίνακες 1 & 3, εγκ.7/93 ή 16/97).

Από τα παραπάνω, γίνεται – φρονούμε – φανερό, ότι για όλα τα ημιτελή έργα των πινάκων 1 ή εργασίες του πίνακα 3, θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενων ημερών εργασίας, να κοινοποιηθεί στους εργοδότες ενημερωτικό σημείωμα (ΣΧΕΔΙΟ 4Α εγκ. 16/97) και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στην πινακίδα παρακολούθησης του έργου.

Λόγω του ανακεφαλαιωτικού ελέγχου σε δύο στάδια (οικοδομικός σκελετός, τοιχοποιία, επιχρίσματα και δάπεδα, χρωματισμοί, λοιπές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου),κρίνουμε σκόπιμο, για πληρέστερη ενημέρωση των εργοδοτών, στο ενημερωτικό σημείωμα να αναφέρετε τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας και για τις φάσεις εργασιών του πίνακα 1 που έχουν περαιωθεί, για τις οποίες δεν απαιτείται επανακαθορισμός.

Ειδικά για έργα του πίνακα 2, των οποίων ο κατ’ ελάχιστον απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας δεν επιμερίζεται σε ενδιάμεσες φάσεις, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα που θα απογραφούν μετά την 1η-3-99 καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ’ αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Συνημμένα συναποστέλλουμε τους πίνακες 1, 2 και 3 με τους νέους συντελεστές, τους οποίους συνέταξε η Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης.

Με τους παραπάνω πίνακες, θα συμπληρώσετε τις εγκυκλίους διαταγές 7/93 και 16/97, οι οδηγίες των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Σύμφωνα με το εδ. γ. της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΑΝ 1846/51, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών επί οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται δια μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) θεωρείται ο κύριος του ανεγειρόμενου, συμπληρωμένου, μεταρρυθμιζόμενου, επισκευαζόμενου ή κατεδαφιζόμενου κτίσματος.

Όπως είχε γίνει δεκτό από τα δικαστήρια (ΣΤΕ 1039/85) και στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής, υπόχρεοι για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί οικοπεδούχοι, μέχρι την περαίωση των εργασιών του έργου.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή της διάταξης δημιούργησε σοβαρά προβλήματα τόσο στις υπηρεσίες μας όσο και στους οικοπεδούχους, διότι παρά τα προαναφερόμενα ισχύοντα, ως γνωστόν, οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν με εργολαβικό συμφωνικό (το οποίο δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες μας) την υποχρέωση καταβολής των ασφ/κών εισφορών.

Σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι υπηρεσίες μας, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αφενός καταλογίζουν τις οφειλόμενες ασφ/κές εισφορές σε βάρος των οικοπεδούχων, αφετέρου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ιδρύματος, προβαίνουν σε κατασχέσεις διαμερισμάτων τους, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η κατάσχεση ακινήτου, το οποίο έχει μεταβιβαστεί σε νέο αγοραστή, με συνέπεια τις έντονες και δικαιολογημένες από πλευράς τους διαμαρτυρίες.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης.

2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 88, ορίζεται ότι ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευής.

Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή για εργασίες που εκτελούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου και μετά (5-1-99).

Συνεπώς, κατά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών ασφάλισης χρονικής περιόδου απασχόλησης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 και μετά, θα διενεργείται από τις υπηρεσίες μας τροποποίηση των υπόχρεων για την καταβολή εισφορών εργοδοτών στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισμάτων με το σύστημα της αντιπαροχής (τόσο στην πινακίδα του έργου όσο και στις καταστάσεις, γραμμάτια, κλπ) και θα καθίσταται συνυπόχρεος για τις μετά την εφαρμογή της διάταξης εκτελούμενες εργασίες και ο εργολάβος κατασκευαστής, με τη μορφή που αναφέρεται στο εργολαβικό συμφωνητικό.

Επισημαίνεται ότι, προσεχώς, θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα υπό του ΚΕΔΕ αναγκαστικά μέτρα και κατά των εργολάβων, επιπλέον δε θα προβαίνουμε σε κατάσχεση κλπ. και επί του εργολαβικού ανταλλάγματος.

2.1. Με αφορμή τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θέτουμε υπόψη σας συμπληρωματικά τα κατωτέρω:

2.1.1. Στις περιπτώσεις που μετά το θάνατο ή την έκπτωση του εργολάβου και την ματαίωση του μετ’ αυτού καταρτισθέντος εργολαβικού συμφωνητικού, οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (αγοραστές διαμερισμάτων), αναθέτουν από κοινού σε άλλο εργολάβο την αποπεράτωση των εργασιών, υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών που αναλογούν στις εργασίες που ανατίθενται στο νέο εργολάβο θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω μεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (αποφ. ΣΤΕ 3203/88).

2.1.2. Σε περίπτωση δε που μετά το θάνατο του εργολάβου ή τη λύση του αρχικού εργολαβικού συμφωνητικού, καθένας από τους αρχικούς οικοπεδούχους και τους μετέπειτα αποκτήσαντες ποσοστά επί του οικοπέδου αναθέσει χωριστά σε δικό του εργολάβο την περάτωση του διαμερίσματός του, τότε υπόχρεος για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών που αναλογούν στις νεότερες αυτές εργασίες (αυτές δηλαδή που γίνονται από καθέναν χωριστά για την αποπεράτωση του διαμερίσματός του ) θεωρείται αυτός και μόνον, δηλ. ο ιδιοκτήτης της (απόφ. ΣΤΕ 4127/87).

Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι, για εργασίες που εκτελούνται στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, υπόχρεοι εργοδότες για την καταβολή των εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί και μετέπειτα οικοπεδούχοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Η παρακολούθηση του έργου από τις μονάδες , του ΙΚΑ, στην ανωτέρω περίπτωση, θα γίνεται για έκαστο των συνιδιοκτητών με υποπινακίδα, η οποία θα συσχετίζεται με την αρχική πινακίδα του έργου, στην οποία και θα καταχωρίζονται πλέον μόνο οι εισφορές που αναλογούν στις εργασίες των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων.

2.2. Τέλος, μετά τα παραπάνω ανακαλούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί στις Μονάδες με το με αριθμ.17084/24-2-73 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης σχετικά με την υποβολή ένστασης από εργολάβο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 8, περ.5,εδ. ε του ΑΝ 1846/51, θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.

Για έργα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούνταν, μετά από ανάθεση ή εργολαβία, για μεν τα οικοδομικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθ.8 παρ.5 εδ. γ του ΑΝ 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που ανέθετε και τα πρόσωπα που συμβάλλονταν μ’ αυτόν για την εκτέλεση του έργου.

Η τροποποίηση της διάταξης του άρθ.8 παρ.5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51 κρίθηκε αναγκαία μετά την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.2065/92 και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Γεν. Έγγραφο Ε57/4/29.1.99).

2. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 2676/99 και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων στους αναδόχους, να απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92, για την καταβολή των οφειλομένων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλουν απευθείας στο ΙΚΑ.

Η κοινοποιούμενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2676/99.

Μετά τα παραπάνω οι Υπηρεσίες μας θα πρέπει:

α) Να αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία.

β) Να χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη λογ/μών στους αναδόχους των έργων του ευρύτερου δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 (Γ.Ε.Ε57/4/29-1-99).
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
  ΕΡΓΟ
Δ/ΝΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμού των κατ'ελάχιστον απαιτουμένων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών

(μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) (Απ. Φ21/478/18-3-97 - ΦΕΚ 252Β/1997)

    Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου)
Α/α Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) Ελεύθε
ρος χώρος pilotis
Υπογ.
βοηθη-
τικοί
χώροι
Στεγ/
νοι
ισόγ.
χώροι Σταθμ
Ημι-

υπαί-

θριοι

χώροι

Πισίνες

Συντρι-

βάνια

Ακάλυ-

πτος

χώρος

Λοιπές

επιφά-

νειες,

κύριοι

χώροι

Αριθμός

Ημερομι-

σθίων

(Α.Η.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9α)
1 Κατοικίες γενικώς 0,62x 0,86x 0,59x 1,03x 0,89x 0,06x 1,35x  
2 Γραφεία,καταστήματα, εμπορ.κέντρα,κινημ/φοι - 0,60x 0,51x 0,79x 0,71x 0,05x 0,99x  
3 Ανωδομή ειδικών

κτιρίων

- 0,60x 0,51x 0,79x 0,71x 0,05x 0,65x  
4 Τουριστικά κτίρια γενικώς - 0,78x 0,62x 1,04x 0,86x 0,06x 1,29x  
5 Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λπ. - 0,51x 0,51x - 0,51x 0,03x 0,51x  
6 Πρατήρια βενζίνης, Πλυντήρια αυτοκινήτων - 0,51x 0,51x - - 0,04x 0,76x  
7 Πολυόροφα κτίρια Parking - 0,48x 0,48x - - 0,04x 0,51x  
8 Γεωργικές αποθήκες και Συναφή - 0,31x 0,31x - - - 0,31x  
9 Αντικατάσταση στέγης - - - - - - 0,27x  
10 Κατεδαφίσεις με μηχανικά μέσα - - - - - - 0,04x  
11   - - - - - - -  
12   - - - - - - -  
  Μέσο Ημερομίσθιο όπως καθορίζεται από το Ι.Κ.Α. (Μ.Η.) = δρχ. Αριθμός Ημερομισθίων Πίνακα 1

(+) ή (-) ημερομίσθια

Υπόλοιπα Ημερομίσθια (Πίνακα 2 ή 3)

Συνολικός Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)

=

=

=

=

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = (Α.Η.) x (Μ.Η.) = ………….. x ……………. = ……………… δρχ.

Ημερομηνία:Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ
Δ/ΝΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Υπολογισμού των κατ'ελάχιστον απαιτουμένων Ημερομισθίων Εργατοτεχνιτών

(εστεγασμένων επαγγελμάτων) (Απ. Φ21/478/18-3-97 - ΦΕΚ 252Β/1997)

    Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. ( για κάθε είδος χώρου)
Α/α Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα με τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής Ελεύ-
θερος
χώρος
pilotis
Υπογ.
Βοηθη-
τικοί
χώροι
Στεγ/νοι
ισόγειοι
χώροι
σταθμ.
Ημιυπαί
θριοι
χώροι
Πισίνες
Συντρι-
βάνια
Ακάλυ-
πτος
χώρος
Λοιπές
επιφάνειε, κύριοι χώροι
Αριθμός Ημερομι-

σθίων (Α.Η.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9α)
1 Κατοικίες γενικώς 0,15x 0,81x 0,15x 0,39x 0,83x 0,06x 0,54x  
2 Γραφεία, καταστήματα, εμπορ.κέντρα, κινημ/φοι - 0,60x 0,15x 0,36x 0,71x 0,05x 0,47x  
3 Ανωδομή ειδικών κτιρίων - 0,60x 0,15x 0,6x 0,71x 0,05x 0,41x  
4 Τουριστικά κτίρια γενικώς - 0,78x 0,17x 0,46x 0,86x 0,06x 0,61x  
5 Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία κ.λπ. - 0,51x 0,14x - 0,51x 0,03x 0,16x  
6 Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων - 0,51x 0,14x - - 0,04x 0,32x  
7 Πολυόροφα κτίρια Parking - 0,48x 0,14x - - 0,04x 0,16x  
8 Γεωργικές αποθήκες και συναφή - 0,31x 0,13x - - - 0,13x  
9   - - - - - - -  
10   - - - - - - -  
11   - - - - - - -  
12   - - - - - - -  
  Μέσο Ημερομίσθιο όπως καθορίζεται από το Ι.Κ.Α. (Μ.Η.) = ……….. δρχ. Αριθμός Ημερομισθίων Πίνακα 2

Υπόλοιπα Ημερομίσθια (Πίνακα 1 ή 3)

Συνολικός Αριθμός Ημερομισθίων (Α.Η.)

=

=

=

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ = (Α.Η.) x (Μ.Η.) = ………….. x ……………. = ……………… δρχ

Ημερομηνία:Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ
Δ/ΝΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3κωδ. ΙΚΑ εργασία μον. Μετρ συντελ.
Ημ/σθίων Ι.Κ.Α
01.00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ    
01.01 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις μ3 0,002
01.02 Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις μ3 0,004
01.03 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις μ3 0,005
01.04 Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις μ3 0,003
01.05 Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις μ3 0,004
01.06 Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις μ3 0,006
01.07 Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις μ3 0,002
01.08 Επιχώσεις με μηχανικά μέσα μ3 0,360
01.09 Εκσκαφές ημιβραχώδεις με χέρια / κομπρεσέρ μ3 0,450
01.10 Εκσκαφές βραχώδεις με χέρια / κομπρεσέρ μ3 0,720
01.11 Επιχώσεις πάσης φύσεως με χέρια μ3 0,180
       
02.00 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ    
02.01 Καθαίρεση ωπλισμένου σκυροδέματος μ3 1,440
02.02 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος μ3 0,900
02.03 Καθαίρεση πλινθοδομών συνήθους κονιάματος μ3 0,270
02.04 Καθαίρεση πλινθοδομών ισχυρού κονιάματος μ3 0,360
02.05 Καθαίρεση λιθοδομών πάσης φύσεως μ2 0,450
02.06 Καθαίρεση επιχρισμάτων μ2 0,090
02.07 Καθαίρεση τοίχων δια την διαμόρφωση θυρών τεμ. 0,333
02.08 Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών & παραθύρων μ2 0,202
02.09 Αποξήλωση κεραμιδιών στέγης μ2 0,018
02.10 Αποξήλωση σκελετού (ζευκτού) στέγης μ2 0,036
02.11 Αποξήλωση κυματοειδών φύλλων μ2 0,013
02.12 Αποξήλωση δαπέδων μ2 0,027
02.13 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων μ2 0,022
02.14 Αποξήλωση υγρομόνωσης μ2 0,009
02.15 Αποξήλωση θερμομόνωσης μ2 0,007
02.16 Απομάκρυνση δια χειρών προϊόντων καθαιρέσεων / αποξηλώσεων μ3 0,270
       
03.00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ    
03.01 Ωπλισμένο σκυρόδεμα μ3 0,810
03.02 Ελαφρά ωπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) μ3 0,450
03.03 Ελαφρό μπετόν μ3 0,270
03.04 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων μ2 0,315
03.05 Εξισωτικές στρώσεις μ2 0,018
03.06 Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος μ2 0,027
03.07 Σενάζ δρομικά μ.μ. 0,036
03.08 Σενάζ μπατικά μ.μ. 0,063
03.09 Μανδύας χυτού σκυροδέματος μ3 1,350
03.10 Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος μ2 0,225
       
04.00 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ    
04.01 Λιθοδομές με κοινούς λίθους μ2 0,270
04.02 Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους μ2 0,630
04.03 Πλινθοδομές δρομικές μ2 0,054
04.04 Πλινθοδομές μπατικές μ2 0,090
04.05 Τσιμεντολιθοδομές μ2 0,036
04.06 Κισσηρολιθοδομές μ2 0,031
04.07 Διακοσμητικά τούβλα & υαλότουβλα μ2 0,180
       
05.00 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ    
05.01 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά μ2 0,040
05.02 Τσιμεντοκονιάματα τριπτά με διογκωμένο περλίτη 2 στρώσεων μ2 0,072
05.03 Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με επικάλυψη σαγρέ μ2 0,045
05.04 Αρτιφισιέλ τριπτά μ2 0,063
05.05 Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου μ2 0,036
05.06 Επιχρίσματα τραβηκτά μ.μ. 0,198
06.00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ    
06.01 Με πλακίδια πορσελάνης (κολλητά) μ2 0,090
06.02 Με πλακίδια πορσελάνης (τσιμεντοκονίαμα) μ2 0,108
06.03 Με ξύλο μ2 0,162
06.04 Με διακοσμητικά τούβλα μ2 0,144
06.05 Με λίθινες πλάκες (Καρύστου) μ2 0,135
06.06 Με πλάκες μαρμάρου (ορθομαρμάρωση) μ2  
06.07 Με αλουμίνιο μ2  
       
07.00 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ    
07.01 Με τσιμεντοκονία μ2 0,036
07.02 Με τσιμεντόπλακες μ2 0,045
07.03 Γαρμπιλομωσαϊκό μ2 0,045
07.04 Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου μ2 0,054
07.05 Με λίθινες πλάκες (Καρύστου κ.λπ.) μ2 0,099
07.06 Με πλάκες μαρμάρου μ2 0,108
07.07 Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης μ2 0,099
07.08 Με ξύλινα δάπεδα καρφωτά επί καδρονίων μ2 0,126
07.09 Με ξύλινα κολλητά δάπεδα μ2 0,081
07.10 Με πλαστικά πλακάκια ή τάπητα μ2  
07.11 Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων μωσαϊκών μ2 0,036
07.12 Τρίψιμο / βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων μ2 0,031
       
08.00 ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ    
08.01 Υγρομόνωση με μεμβράνες / ασφαλτόπανα μ2 0,018
08.02 Υγρομόνωση με επαλειφόμενο υλικό μ2 0,009
08.03 Θερμομόνωση με θερμομονωτικές πλάκες μ2 0,006
       
09.00 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ    
09.01 Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθύρων μ.μ. 0,045
09.02 Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος μ.μ. 0,090
09.03 Σκαλομέρια ζεύγ. 0,018
09.04 Σοβατεπιά μ.μ. 0,002
       
10.00 ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ    
10.01 Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα μ2 0,090
10.02 Από γυψοσανίδες μ2  
10.03 Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό μ2  
10.04 Από ξύλο μ2  
       
11.00 ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ    
11.01 Επικεράμωση με κεραμίδια κολυμπητά μ2 0,081
11.02 Επικεράμωση με κεραμίδια καρφωτά / δετά μ2 0,031
11.03 Ξύλινος σκελετός στέγης εδραζόμενος μ2 0,045
11.04 Ξύλινος σκελετός στέγης αυτοφερόμενος μ2 0,108
11.05 Επικάλυψη με σχιστόπλακες εν ξηρώ μ2 0,031
11.06 Επικάλυψη με σχιστόπλακες κολυμπητές μ2 0,090
11.07 Επικάλυψη με κυματοειδείς πλάκες μ2 0,009
       
12.00 ΣΤΗΘΑΙΑ    
12.01 Από ωπλισμένο σκυρόδεμα μ.μ. 0,090
       
13.00 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ    
13.01 Υδροχρωματισμοί πάσης φύσεως μ2 0,009
13.02 Πλαστικά απλά επί τοίχου μ2 0,027
13.03 Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά μ2 0,040
13.04 Επαναχρωματισμός τοίχων με πλαστικά / ριπολίνες μ2 0,027
13.05 Χρωματισμοί / επαναχρωματισμοί με ακρυλικό ή τσιμεντόχρωμα μ2 0,027
13.06 Χρωματισμοί / επαναχρωματισμοί με ρελιέφ μ2 0,036
13.07 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών μ2 0,063
13.08 Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών μ2 0,072
13.09 Χρωματισμοί σωλήνων / κουπαστών μ.μ. 0,027
13.10 Επαναχρωματισμοί ξυλίνων / σιδηρών επιφανειών μ2 0,045
13.11 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών μ2 0,135
       
14.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
14.01 Τζάκι με καπνοδόχο αποκ. 2,700
14.02 Καμινάδα μετά των ικριωμάτων μ.μ. 0,225
14.03 Ικριώματα μ2 0,013
       
15.00 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ    
15.01 Περιβάλλων χώρος μ2

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error