Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:38 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.189
Ελλάδα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο Υποκ/μα – Παρ/μα ΙΚΑ που είναι αρμόδιο για την απογραφή του έργου, από τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του:

 • Για τα Υποκ/τα όπου λειτουργεί το ΟΠΣ-ΙΚΑ σε ένα (1) αντίτυπο
 • Για τα Υποκ/τα εκτός ΟΠΣ-ΙΚΑ σε δύο (2) αντίτυπα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε έργο συμπληρώνεται με Χ το ανάλογο πεδίο (ιδιωτικό οικοδομικό, ιδιωτικό τεχνικό, δημόσιο οικοδομοτεχνικό).

Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται με Χ ένα από τα πεδία ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Αν έχει συμπληρωθεί με Χ το πεδίο  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δηλ. ο εργοδότης είναι  Συνδικαλιστική Ένωση Οικοδόμων (π.χ. Σωματείο Οικοδόμων)  τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί το πεδίο ιδιωτικό οικοδομικό έργο.

Αν έχει συμπληρωθεί με Χ το πεδίο  ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ δηλ. ο εργοδότης είναι   Δημόσιο  - ΝΠΔΔ σε επιτροπές του  οποίου  συμμετέχουν μέλη Συνδικαλιστικών Ενώσεων Οικοδόμων τότε υποχρεωτικά πρέπει να έχει συμπληρωθεί με Χ το πεδίο  δημόσιο  οικοδομοτεχνικό έργο.

Είδος Έργου: Συμπληρώνεται ο τίτλος – ονομασία του έργου, όπως αυτός αναγράφεται:

 • Στους πίνακες (1), (2), (3) που συμπληρώνει ο μηχανικός ή συντάσσει η υπηρεσία (π.χ. για αυθαίρετα), για ιδιωτικά οικοδομικά έργα.
 • Στη σύμβαση που υπογράφει ο κύριος του έργου και ο εργολάβος, για ιδιωτικά τεχνικά έργα.
 • Στη σύμβαση που υπογράφει ο ανάδοχος – εργολάβος με την αναθέτουσα αρχή ή τα έγγραφα στοιχεία που προσκομίζονται (μελέτη, άδεια αν απαιτείται κ.λ.π) εάν πρόκειται για έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία, για Δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα.

Διεύθυνση Έργου: Για ιδιωτικό οικοδομικό έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία ή με το σύστημα της αντιπαροχής, για ιδιωτικό τεχνικό έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία ή εργολαβία καθώς και για δημόσιο έργο που εκτελείται με ανάθεση / εργολαβία σε μια ασφαλιστική περιοχή, συμπληρώνεται η διεύθυνση εκτέλεσης έργου.
Για δημόσιο έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία καθώς και για δημόσιο ή ιδιωτικό τεχνικό έργο που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία σε περισσότερες της μιας ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό, συμπληρώνεται η διεύθυνση της έδρας της δημόσιας αρχής ή του αναδόχου – εργολάβου αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά χωριό όπου οι οδοί δε διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» αναγράφεται το όνομα του χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» μένει κενό. Συμπληρώνεται επίσης ο αριθμός του ταχυδρομικού κώδικα.

Ημερομηνία έναρξης εργασιών: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης των εργασιών με τη μορφή ηη/μμ/εεεε.

Στοιχεία ιδιωτικού οικοδομικού έργου: Συμπληρώνεται με Χ η ένδειξη  του πεδίου ανάλογα με τον πίνακα ή πίνακες (1, 2, 3) που συμπληρώνει ο μηχανικός ή συντάσσει η υπηρεσία (π.χ. αυθαίρετα).

Στοιχεία ιδιωτικού τεχνικού έργου: Συμπληρώνεται το ποσό προϋπολογισμού, υποχρεωτικά με δύο δεκαδικά ψηφία, για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία ή εργολαβία και η ημερομηνία σύμβασης, εάν εκτελούνται με εργολαβία. Σε περίπτωση που δεν έχει καταρτισθεί προϋπολογισμός τα πεδία μένουν κενά.

Στοιχεία δημοσίου οικοδομοτεχνικού έργου: Αναθέτουσα αρχή: Συμπληρώνεται η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. Δήμος Αλίμου, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.), μόνο όταν το έργο εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία.

Ποσό προϋπολογισμού μελέτης
:  Συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό με δύο δεκαδικά ψηφία, χωρίς το ΦΠΑ.

Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης: Συμπληρώνεται το ποσοστό έκπτωσης μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι ενιαίο για το σύνολο των εργασιών του έργου, άλλως το πεδίο μένει κενό.

Ποσό προϋπολογισμού σύμβασης: Συμπληρώνεται το αντίστοιχο ποσό με δύο δεκαδικά ψηφία, χωρίς το ΦΠΑ.

Υποκαταστήματα ΙΚΑ εκτέλεσης έργου: Τα πεδία της ενότητας συμπληρώνονται μόνο για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία σε περισσότερες της μιας ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό και εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης απογραφής είναι γνωστά, άλλως μένουν κενά.

 • Συμπληρώνεται η ονομασία του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος ΙΚΑ που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο.
 • Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης των εργασιών με τη μορφή ηη/μμ/εεεε.
 • Αναγράφεται η οδός, ο αριθμός και η περιοχή που εκτελούνται οι εργασίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οδοί αναγράφεται σύντομη περιγραφή της τοποθεσίας.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Κύριος: Το πεδίο συμπληρώνεται με Χ στην περίπτωση εκτέλεσης ιδιωτικού οικοδομικού έργου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου με αυτεπιστασία από φυσικό πρόσωπο.

Ανάδοχος ή Εργολάβος: Το πεδίο συμπληρώνεται με Χ στις περιπτώσεις που εκτελείται:

 • Ιδιωτικό οικοδομικό έργο με αντιπαροχή και ο εργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο.
 • Ιδιωτικό τεχνικό έργο ή δημόσιο οικοδομοτεχνικό έργο με ανάθεση ή εργολαβία  και ο ανάδοχος ή εργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο.

Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας: Συμπληρώνεται το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα και το όνομα μητέρας του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου.

Επώνυμο πατέρα, Επώνυμο συζύγου, Όνομα συζύγου: Τα πεδία συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που ο κύριος ή ανάδοχος / εργολάβος είναι έγγαμη γυναίκα.

Ημερ/νία γέννησης, τόπος γέννησης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία γέννησης στη μορφή ηη/μμ/εεεε καθώς και ο τόπος γέννησης.

Στοιχεία ταυτότητας: Στο πεδίο τύπος ταυτότητας συμπληρώνεται μια από τις ενδείξεις: αστυνομική, στρατιωτική, διαβατήριο, πιστοποιητικό. Επίσης συμπληρώνονται ο αριθμός, η ημερ/νία έκδοσης και η εκδούσα αρχή.

Αρμόδια ΔΟΥ, Α.Φ.Μ.: Συμπληρώνεται η ονομασία της αρμόδιας ΔΟΥ του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου και ο ΑΦΜ του.

Έναρξη ιδιότητας: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της ιδιότητας του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου, όπως αυτή προκύπτει  από επίσημα έγγραφα (τίτλος ιδιοκτησίας, εργολαβικό, καταστατικό κ.λπ.).

Στοιχεία Διεύθυνσης: Συμπληρώνεται η διεύθυνση της έδρας του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου. Σε περίπτωση που δε διατηρεί έδρα συμπληρώνεται η διεύθυνση κατοικίας του.

Επικοινωνία: Συμπληρώνονται οι αριθμοί τηλεφώνου, FAX και η ηλεκτρονική διεύθυνση, εφόσον υπάρχουν.

Στοιχεία κατοικίας: Συμπληρώνεται η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου.

Αν η σελίδα δεν επαρκεί, θα αναπαράγεται σε φωτοτυπία και θα συμπληρώνεται με το σύνολο των υπευθύνων.

ΙII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)

Κύριος – Ανάδοχος / εργολάβος: Συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανάλογο πεδίο. Εφόσον πρόκειται για Συνδικαλιστική Ένωση ή Μικτές Επιτροπές Ελέγχου συμπληρώνεται με Χ η ένδειξη ΚΥΡΙΟΣ.

Επωνυμία: Συμπληρώνεται η πλήρης επωνυμία του κυρίου, αναδόχου / εργολάβου ή της κοινοπραξίας, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα (συμβολαιογραφικό, εργολαβικό, καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ).

Διακριτικός τίτλος: Συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν, άλλως το πεδίο μένει κενό.

Νομική μορφή: Συμπληρώνεται η περιγραφή της νομικής μορφής του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου.

Τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα συμπληρώνονται όπως τα αντίστοιχα πεδία του πίνακα ΙΙ.

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τα πεδία του πίνακα συμπληρώνονται όπως τα αντίστοιχα πεδία του πίνακα ΙΙ. Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνοι του κυρίου ή αναδόχου / εργολάβου νομικού προσώπου, ο οποίος είχε καταχωρηθεί στον πίνακα ΙΙΙ . Αν η σελίδα δεν επαρκεί, θα αναπαράγεται σε φωτοτυπία και θα συμπληρώνεται με το σύνολο των υπευθύνων (π.χ. Α.Ε με 5 μέλη Δ.Σ.). Εάν κύριος ή ανάδοχος / εργολάβος είναι νομικό πρόσωπο (πλην Κοινοπραξίας), στο οποίο συμμετέχει άλλο ή άλλα νομικά πρόσωπα τα στοιχεία αυτών των νομικών προσώπων και οι υπεύθυνοί τους καταχωρούνται στο ειδικό έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (π.χ. Ν. ΓΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., όπου ομόρρυθμα μέλη είναι το φυσικό πρόσωπο Ν. ΓΑΖΗΣ και η ΤΟΞΟΝ Α.Ε., ο μεν Ν. ΓΑΖΗΣ ως φυσικό πρόσωπο θα καταχωρηθεί στον πίνακα IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, η δε Α.Ε και οι υπεύθυνοί της θα καταχωρηθούν στο ειδικό έντυπο).

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση ο πίνακας ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ). Σε περίπτωση που η κοινοπραξία αποτελείται:

 •  Μόνο από φυσικά πρόσωπα, αυτά θα καταχωρηθούν στον πίνακα IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ συμπληρώνοντας στο πεδίο ιδιότητα τον κωδικό 012 και περιγραφή ΜΕΛΟΣ.
 •  Μόνο από νομικά πρόσωπα, για κάθε ένα από αυτά θα συνταχθεί το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (που συμμετέχουν σε Εταιρείες ή Κοινοπραξίες) συμπληρώνοντας και τα στοιχεία των υπευθύνων του νομικού προσώπου.
 •  Από νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα θα καταχωρηθούν τα μεν νομικά πρόσωπα στο έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, τα δε φυσικά πρόσωπα στον πίνακα IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ συμπληρώνοντας στο πεδίο ιδιότητα τον κωδικό 012 και περιγραφή ΜΕΛΟΣ (π.χ. Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΑΤΕ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, τα στοιχεία του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ θα καταχωρηθούν στον πίνακα IV.), ενώ τα στοιχεία της ΑΛΦΑ ΑΤΕ στο έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (που συμμετέχουν σε Εταιρείες ή Κοινοπραξίες).

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error