Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Νάντια Λιάκου  
#1 Απεσταλμένο : Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 6:13:06 μμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 385
Ελλάδα

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Α41/ΟΕ/1/3.5.2012
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Αθήνα, 03/05/2012
Αριθ. Πρωτ. Α41/ΟΕ/1
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ρούσσης Σ., Κοκκίνης Σ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων»
 
Σχετ.: Τα με αριθ. Α41/ΟΕ/1/21-08-2009 και Α41/1/3.4.2012 Γενικά Έγγραφα.
 
Με το με αριθ. Α41/ΟΕ/1/21-08-2009 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσή μας, σας κοινοποιήθηκε η από 14-07-2009 Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών κλάδων, με την οποία καθορίζονταν τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων, από 1-1-2009.
 
Μετά την από 14/02/2012 ισχύ διατάξεων του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της με αριθ. Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α'), κοινοποιήθηκαν τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εργατοτεχνιτών, για το έτος 2012 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). με το Α41/1/3.4.2012 Γενικό Έγγραφο.
 
Δια του παρόντος εγγράφου, μετά και από τις απαραίτητες διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο και όσον αφορά την «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων οικοδόμων και συναφών κλάδων όλης της χώρας» (Π.Κ. 45/2009) διευκρινίζονται και επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 
Η αρμόδια Διεύθυνση Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μας γνώρισε ότι, η από 14-7-2009 «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων οικοδόμων και συναφών κλάδων όλης της χώρας» (Π.Κ. 45/2009), έπαυσε να ισχύει και για τους εργαζόμενους σε εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης κλαδικής σύμβασης εργασίας, οι όροι της έχουν μεταφερθεί στην «ατομική σύμβαση» εργασίας.
 
Τούτο, σύμφωνα με το Υπουργείο, σημαίνει ότι, υπάρχει η δυνατότητα, μετά από συμφωνία των μερών να περιορισθούν οι όροι της από 14-07-2009 «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων οικοδόμων και συναφών κλάδων όλης της χώρας» έως τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, όπως αυτή ισχύει μετά τον νόμο 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) και την με αριθ. Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α').
 
Όσον αφορά τους προσλαμβανόμενους σήμερα, από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων εργατοτεχνίτες, μετά το νόμο 4046/2012, έχουν εφαρμογή τα κατ’ ελάχιστον οριζόμενα για αυτούς από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Ασφαλώς όμως και για αυτούς, με ή χωρίς σύναψη ατομικών συμβάσεων, δύνανται το ημερομίσθιό τους να είναι μεγαλύτερο από το οριζόμενο από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
 
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και μέχρι υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε εργατοτεχνιτών οικοδόμων, κατά τον έλεγχο των αρμοδίων ασφαλιστικών οργάνων για την ορθή ή όχι ασφαλιστική τακτοποίηση εργατοτεχνιτών, από τους εργοδότες οικοδομικών έργων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι:
 
α) Για τους απασχολούμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, αυτούς δηλαδή που έχουν σε ισχύ συμβάσεις εργασίας με εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, μπορούν να γίνονται δεκτές Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικού έργου με ημερομίσθια χαμηλότερα από τα οριζόμενα στην από 14-07-2009 Σ.Σ.Ε. και μέχρι τα οριζόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτά προσδιορίζονται στα πραγματικά τους ασφαλιστικά στοιχεία, (άγαμος, έγγαμος, τριετίες κ.λπ.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, για την αποδοχή αυτή, αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, δηλαδή σύναψης μεταξύ των μερών «ατομικών συμβάσεων εργασίας» και της κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επιπροσθέτως, της απόδειξης εκ μέρους των εργοδοτών και υπόχρεων καταβολής εισφορών των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες.
 
β) Για τους προσλαμβανόμενους σήμερα από εργοδότες οικoδομοτεχνικών έργων εργατοτεχνίτες που ασφαλίζονται ως οικοδόμοι, εφόσον δεν έχει συναφθεί έγγραφη ή άτυπη «ατομική σύμβαση εργασίας» που να ορίζει διαφορετικούς όρους, μπορεί να γίνει δεκτή ασφάλιση επί αποδοχών ημερομισθίου που ορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως προσδιορίζεται στα πραγματικά ασφαλιστικά στοιχεία ενός εκάστου (άγαμος, έγγαμος, τριετίες κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση βεβαίως της απόδειξης εκ μέρους των εργοδοτών και υπόχρεων καταβολής εισφορών των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες.
 
Υπενθυμίζουμε ότι:
 
- Νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο είναι ο καθοριζόμενος από νόμο, συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση, κ.λπ. και αποτελεί τον ελάχιστο μισθό ή ημερομίσθιο που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στον μισθωτό.
 
-Συμβατικός όμως μισθός ή ημερομίσθιο, επί του οποίου και υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), είναι ο καθοριζόμενος ελεύθερα, από τον εργοδότη και τον μισθωτό με βάση κυρίως τις συνθήκες αγοράς εργασίας. Η συμβατική αυτή ελευθερία δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορίζεται, κατά τα προαναφερόμενα, από την καθιέρωση του ελαχίστου μισθού ή ημερομισθίου.
 
Τον συμβατικό αυτό μισθό ή ημερομίσθιο θα προσπαθούν να διαπιστώνουν οι υπάλληλοι και να επιβάλλουν τις εισφορές.
 
-Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται το ημερομίσθιο της σύμβασης εργασίας, με το διαπιστούμενο από τις υπηρεσίες μας ύψος του καταβαλλόμενου πραγματικού μικτού ημερομισθίου (συμβατικού), επί του οποίου θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
 
-Το ημερομίσθιο με βάση το οποίο θα υπολογίζεται η προκαταβολή, κατά την έκδοση αδείας οικοδομής και δεδομένου ότι αυτή συμψηφίζεται με εισφορές βάσει Α.Π.Δ., θα συνεχίσει να είναι (61,93) ευρώ (άγαμος τεχνίτης χωρίς τριετία).
 
-Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης για οικοδόμους με βάση την από 14/7/2009 Σ.Σ.Ε. αλλά και επί των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών σε αυτούς, που δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων, στις περιπτώσεις που συντάσσονται πράξεις επιβολής από τις υπηρεσίες μας για διαφορές εισφορών με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του ΚΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., πέραν των υποβληθεισών Α.Π.Δ. και χωρίς αναγνώριση ημερών ασφάλισης σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οι διαφορές αυτές θα συνεχίσουν να υπολογίζονται επί των κατωτάτων ημερομισθίων των εκάστοτε ισχυουσών κατά το χρόνο αναφοράς εισφορών συλλογικών συμβάσεων εργασίας οικοδόμων, με τελευταία την συναφθείσα από 14/7/2009 που σήμερα έχει παύσει να ισχύει. Για περιόδους αναφοράς από της κοινοποιήσεως του παρόντος και μέχρι υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε οικοδόμων θα λαμβάνεται υπόψη το αντίστοιχο ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..
 
-Σε περίπτωση που αμφισβητείται το ύψος του ημερομισθίου πρέπει να παραλαμβάνονται οι Α.Π.Δ. με επιφύλαξη για περαιτέρω έλεγχο.
 
Εάν υπογραφεί νέα «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων οικοδόμων και συναφών κλάδων όλης της χώρας» για το 2012, αυτή θα σας κοινοποιηθεί με νέο έγγραφο.
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

 

 

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Similar Topics
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων. (Νομοθεσία ΙΚΑ)
από Νάντια Λιάκου 28/7/2013 12:54:32 πμ(UTC)
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error