Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Νάντια Λιάκου  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014 1:29:09 μμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 375
Ελλάδα

Αριθ. Πρωτ. Ε41/185/24/07/2014

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του με αριθ. Φ.80000/10992/795/05-06-2014 Εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας καθώς και του με αριθ. 4044/30-04-2014 εγγράφου της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για τη διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄/08-08- 2013)».

Σχετικά: Το με αριθ. Ε41/82/25-04-2014 Γενικό Έγγραφο.

Κοινοποιούμε το με αριθ. Φ.80000/10992/795/05-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το συν/νο σε αυτό με αριθ. 4044/30-04-2014, έγγραφο της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ του ΥΠΕΚΑ και για την εφαρμογή τους παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Με το Γενικό Έγγραφο Ε41/82/25-04-2014 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 7, 21 παρ. 2, 23, 24 παρ. 1, 7 και 8 καθώς και του άρθρου 25 παρ. 5 του . Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ.174/τ.Α 708-08-2013) και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους, είχε δε διατηρηθεί επιφύλαξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση των οδηγιών αυτών όταν παρασχεθούν διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εκκρεμούσε ερώτημά μας .

Δια του παρόντος κοινοποιείται η σχετική απάντηση της Γ.Γ.Κ.Α. και των συν/νων σε αυτή και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις :

1. Διευκρινίσεις για την παρ. 3.1 του Γενικού Εγγράφου Ε41/82/25-04-2014.

Με την παραγράφου 3.1 του Γενικού Εγγράφου Ε41/82/25-04-2014 παρέχονται οδηγίες για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων τα οποία , υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ή του άρθρου 24 παρ. 1, 7 και 8 του νόμου 4178/2013, γίνεται αναφορά για την «μη βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αγνώστων», για τις περιπτώσεις αυτές σήμερα, ενώ για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στις εν λόγω διατάξεις και έχουν από τις υπηρεσίες μας βεβαιωθεί εισφορές υπέρ αγνώστων, ορίζεται η διαδικασία για την αναστολή είσπραξης των ανεξόφλητων ποσών.

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής αναφέρεται ότι: « Θα ενημερώνεται το ειδικό βιβλίο για τα αυθαίρετα και δεν θα αποστέλλονται καταστάσεις διαγραφής οφειλών για το υπόλοιπο ποσό οφειλής (προσαυξήσεις και αυτοτελή πρόστιμα ) στις ταμειακές υπηρεσίες, ακόμη και όταν έχουμε οριστική εξόφληση (οριστική υποβολή και εξόφληση του ειδικού προστίμου της πολεοδομίας) μέχρι να σας δοθούν νέες οδηγίες και αφού παρασχεθούν σχετικές διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εκκρεμεί ερώτημα μας»..

Δια του παρόντος τροποποιούνται οι οδηγίες του εδαφίου αυτού και γνωστοποιείται ότι, για τις περιπτώσεις που προσκομίζονται στοιχεία εξόφλησης του ειδικού προστίμου της πολεοδομίας και στοιχεία για την οριστική υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 ή του άρθρου 24 του νόμου 4178/2013 εφόσον παραμένει ανεξόφλητο ποσό συγκεκριμένης Π.Ε.Ε, Π.Ε.Π.Ε.Ε. , Π.Ε.Π.Τ. ή Π.Ε.ΑΠ που έχει τεθεί σε αναστολή με την διαδικασία που περιγράφεται στο Ε41/82/25-04-2014 Γενικό Έγγραφο, εκδίδεται απόφαση Διευθυντού περί διαγραφής ανεξόφλητου ποσού και αποστέλλεται στις ταμειακές υπηρεσίες κατάσταση διαγραφών, αφού βεβαίως από την καρτέλα οφειλέτη προσδιοριστεί το ακριβές υπόλοιπο ποσό κυρίων εισφορών της Π.Ε.Ε , Π.Ε.Π.Ε.Ε, κ.λ.π.

Για την διαδικασία αυτή απαιτείται να υπάρχει:

    Αίτηση ενδιαφερόμενου.

    Στοιχεία υπαγωγής στους προαναφερόμενους νόμους.

    Να έχουν τεθεί σε αναστολή βεβαιωμένες και ανεξόφλητες εισφορές υπέρ αγνώστων.

    Να έχει συνταχθεί έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές αφορούν το ίδιο και αυτό έργο.

    Να υπάρχουν στοιχεία οριστικής εξόφλησης του ειδικού προστίμου της πολεοδομίας.

    Να εκδοθεί απόφαση Διευθυντή για διαγραφή ανεξόφλητων ποσών με χρήση του σχεδίου απόφασης που επισυνάπτεται.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι , για τις υποθέσεις αυτές δεν θα προβαίνετε σε ακύρωση Π.Ε.Ε , Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π. αλλά μόνο σε διαγραφή ανεξόφλητου ποσού και ότι θα πρέπει να ενημερώνετε το ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

2. Διευκρινίσεις για την παρ. 3.2 του Γενικού Εγγράφου Ε41/82/25-04-2014.

Με την παραγράφου 3.2 του Γενικού εγγράφου Ε41/82/25-04-2014 παρέχονται οδηγίες για τις ειδικές περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4178/2013 (έκδοση αδείας - νομιμοποίηση κτιρίων).

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι « Με την προσκόμιση της άδειας νομιμοποίησης ή την αποστολή αυτής από την πολεοδομία , η κάθε μια υπόθεση θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να σας δοθούν νέες οδηγίες και αφού παρασχεθούν σχετικές διευκρινίσεις από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εκκρεμεί ερώτημά μας».

Δια του παρόντος τροποποιούνται οι οδηγίες του εδαφίου αυτού και γνωστοποιείται ότι, με την προσκόμιση της άδειας νομιμοποίησης ή την αποστολή αυτής από την πολεοδομία και εφόσον εί/αν καταλογιστεί σε βάρος των εργοδοτών εισφορές υπέρ αγνώστων και παραμένει ανεξόφλητο ποσό από συγκεκριμένη Π.Ε.Ε, Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ. ή Π.Ε.Α.Π., που έχει τεθεί σε αναστολή με την διαδικασία που περιγράφεται στο Ε41/82/25-04-2014 Γενικό Έγγραφο, αποστέλλεται στις ταμειακές υπηρεσίες κατάσταση διαγραφών, αφού βεβαίως από την καρτέλα οφειλέτη , προσδιοριστεί το ακριβές υπόλοιπο ποσό κυρίων εισφορών της Π.Ε.Ε . Π.Ε.Π.Ε.Ε . εκδοθεί απόφαση Διευθυντή, κ.λ.π.

Για την διαδικασία αυτή απαιτείται να υπάρχει:

    Αίτηση ενδιαφερόμενου.

    Στοιχεία υπαγωγής στους προαναφερόμενους νόμους.

    Να έχουν τεθεί σε αναστολή βεβαιωμένες και ανεξόφλητες εισφορές υπέρ αγνώστων με βάση τον νόμο 4178/2013.

    Να έχει συνταχθεί έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου από την οποία να προκύπτει ότι οι βεβαιωμένες οφειλές αφορούν το ίδιο και αυτό έργο.

    Να υπάρχουν στοιχεία οριστικής εξόφλησης του ειδικού παράβολου της πολεοδομίας, και να έχει εκδοθεί άδεια από αυτή .

    Να εκδοθεί απόφαση Διευθυντή για διαγραφή ανεξόφλητων ποσών με χρήση του σχεδίου απόφασης που επισυνάπτεται.

    Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι , και για τις υποθέσεις αυτές δεν προβαίνετε σε ακύρωση Π.Ε.Ε , Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π. αλλά μόνο σε διαγραφή ανεξόφλητου ποσού και ότι θα πρέπει να ενημερώνετε το ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

3. Επισημάνεις

α) Από τις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και την διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 4178/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 22 του ν. 4258/14, δεν προβλέπεται διαγραφή εισφορών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση βεβαιωμένων εισφορών από την αιτία αυτή.

Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε διαγραφή εισφορών που είχαν καταλογιστεί και έχουν εξοφληθεί ούτε περίπτωση επιστροφής εισφορών σε εργοδότη από την αιτία αυτή.

Εξυπακούεται ότι, στις περιπτώσεις που έχουμε υπερβάσεις οικοδομικών αδειών οι οποίες τακτοποιούνται με το νέο νόμο , τα κατ' ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση την άδεια οικοδομής εξακολουθούν να απαιτούνται.

β) Για τις περιπτώσεις που έχουν υπαχθεί στις προαναφερόμενες διατάξεις για τις οποίες προσκομίζονται στοιχεία οριστικής εξόφλησης προστίμου καθώς και στοιχεία οριστικής υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις, χωρίς, από τις υπηρεσίες μας, να έχει γίνει ο οποιοσδήποτε καταλογισμός εισφορών υπέρ αγνώστων από την αιτία αυτή, καταχωρούνται στο «Ειδικό Βιβλίο Αυθαιρέτων» και αμέσως σε αυτό γίνεται η ενημέρωση για την οριστική τακτοποίηση προκειμένου να τεθεί στο Αρχείο.

γ) Για τις περιπτώσεις που, παρότι έχουμε υπαγωγή στις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων και έχουν τεθεί βεβαιωμένες οφειλές σε κατάσταση αναστολής («Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη» > «Πληροφοριακές Κινήσεις Οφειλών» > «Διαχείριση Πληροφοριακών Κινήσεων Εργοδότη» με τύπο κίνησης 831) εάν δεν προσκομιστούν στοιχεία οριστικής εξόφλησης ενώ θα έχει παρέλθει η προθεσμία καταβολής δόσεων του ειδικού προστίμου , γεγονός που σημαίνει απώλεια του δικαιώματος τακτοποίησης ή νομιμοποίησης , με χρήση του κωδικού (832) «ΛΗΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ( Ν. 4178/2013-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ)» θα πρέπει να παύετε την ισχύ της αναστολής.

δ) Δια μία ακόμη φορά εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι οι διατάξεις του νόμου 4014/2011 και 4178/2013καταλαμβάνουν μόνο περιπτώσεις κτιρίων ή εργασιών που βγουν εκτελεστεί πριν την 28/07/2011.

Για κάθε άλλη περίπτωση αναζητούνται εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Α του Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το με αριθ. Ε41/82/25-04-2014 Γενικό Έγγραφο.

Συν/να: 1. Ένα σχέδιο απόφασης.

2. Το με αριθ. Φ.80000/10992/795/05-06-2014 Έγγραφο του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Το με αριθ. 4044/30-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΚΑ

Επεξεργασία από χρήστη Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014 1:30:26 μμ(UTC)  | Αιτιολογία: Δεν προσδιορίστηκε

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error