Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:34 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.170
Ελλάδα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19
Αθήνα 26 / 11 / 2010
Αρ. πρωτ. οικ. : 52028
Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών εγκυκλίων

Κοιν. : ΥΠΕKA
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γραφείο Υφυπουργού
δ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ε) Γραφείο Γενικής Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος
Αμαλιάδος 17
11523 – ΑΘΗΝΑ
στ) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών θεμάτων 16ης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Καρ. Σερβίας 10
10184 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων ρύθµισης αλλαγής χρήσης χώρων του ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10).

Σε συνέχεια των εγκυκλίων Εγκ. 5/10, Εγκ. 8/10, Εγκ. 15/10 και Εγκ. 17/10 σχετικά µε τις διατάξεις του ν. 3843/10 διευκρινίζουµε τα εξής :

1. Διευκρινίζεται, σε συνέχεια της παρ. 7 του άρθρου 6, του ν. 3843/2010, ότι όταν χώροι κτιρίου έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 3843/10 και µεταγενέστερα ζητείται έκδοση οικοδοµικής άδειας για το συγκεκριµένο κτίριο, οι χώροι αυτοί σηµειώνονται σε όλα τα προσκοµιζόµενα σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων της εσωτερικής διαρρύθµισης, που καλύπτονται από την υπαγωγή στη ρύθµιση του ανωτέρω νόµου και περιλαµβάνονται στις απαιτούµενες µελέτες.

2. Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση της παρ. 11, της Εγκυκλίου 8/15-6-2010 επέχει θέση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης για τους χώρους που έχουν ρυθµιστεί µε το ν.3843/10 και για το χρονικό διάστηµα διατήρησης της συγκεκριµένης χρήσης, εφ΄όσον έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία και σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα.Για τη λειτουργία των χώρων αυτών ισχύουν παράλληλα τα αναφερόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 6, του ν. 3843/2010, δηλαδή δεν απαλλάσσονται από εγκρίσεις ή όρους που αφορούν στη λειτουργία της συγκεκριµένης χρήσης. Η έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης χορηγείται µετά από συµπληρωµατική της αρχικής αίτησης του ενδιαφεροµένου για υπαγωγή του χώρου στη ρύθµιση του ν. 3843/10, µε συνηµµένα σχέδια κάτοψης και τοµής της πραγµατικής κατάστασης, στα οποία σηµειώνονται οι χώροι ή τα τµήµατα χώρων, που έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν.3843/10 και τεχνική έκθεση µηχανικού, όπου θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης. Εφ΄ όσον πρέπει να προηγηθεί της βεβαίωσης η έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι δυνατή η έγκριση από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία της υποβαλλοµένης µελέτης παθητικής πυροπροστασίας, η οποία αποστέλλεται αρµοδίως. Ακολουθεί η έκδοση της βεβαίωσης ότι ο χώρος ή τµήµα του έχει υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 3843/10 και επέχει θέση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, σηµειώνεται κοντά στη σφραγίδα περαίωσης η χορήγηση της βεβαίωσης αυτής και σηµειώνεται σχετική ένδειξη µε αστερίσκο στην αντίστοιχη εγγραφή του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου ή του ειδικού βιβλίου καταχώρησης.

3. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων παραβόλων για το ίδιο ακίνητο συµψηφίζονται κατά τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου του άρθρου 6, του ν. 3843/10.

4. Σε συνέχεια της παρ. 6, του άρθρου 5, της Εγκ. 5/10 διευκρινίζουµε τα εξής : Η διατύπωση της παρ. 6, του άρθρου 5, του ν. 3843/10 «…αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων..» αφορά το χρονικό διάστηµα από της υποβολής όλων των δικαιολογητικών µέχρι την περαίωση της διαδικασίας. Μετά την περαίωση της διαδικασίας της ρύθµισης χώρου µε το ν. 3843/10 και για τις περιπτώσεις που το βεβαιωθέν στην οικεία εφορία πρόστιµο κατά τις διατάξεις του ν. 1337/83 αφορά µόνο το χώρο αυτό, οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δεν θα προβαίνουν στη διαδικασία ακύρωσης του βεβαιωθέντος προστίµου, αλλά σε χορήγηση βεβαίωσης ότι ο χώρος για τον οποίο βεβαιώθηκε το πρόστιµο στην αρµόδια ?ΟΥ έχει ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του ν. 3843/10 και σύµφωνα µε την παρ. 6, του άρθρου 6, του ν. 3843/10 ήδη καταβληθέντα ποσά του σχετικού προστίµου δεν αναζητούνται, ενώ ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά σχετικών προστίµων διαγράφονται.

5. Στο εµβαδόν του χώρου, που υπάγεται στη ρύθµιση του ν. 3843/10 δεν προσµετρώνται οι τοίχοι πληρώσεως, των οποίων η νοµιµότητα εξασφαλίζεται από τη σχετική οικοδοµική άδεια.

6. Σύµφωνα µε την παρ. 4, του άρθρου 6, του ν. 3843/10 για τις κατοικίες το χρονικό διάστηµα εξόφλησης του ειδικού προστίµου είναι εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την ισχύ του νόµου, δηλ. µέχρι 28-10-2011 και όχι µέχρι 28-12-2011, που εκ παραδροµής αναφέρεται στην παρ. 4, του άρθρου 6, της Εγκ. 5/10.

7. Στις περιοχές όπου από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις επιτρέπεται η δηµιουργία καταστηµάτων µόνο στο ισόγειο των κτιρίων, υπάγονται στη ρύθµιση οι υπόγειοι χώροι τους µε την προϋπόθεση ότι είναι λειτουργική επέκταση της ανωτέρω χρήσης µε εσωτερική επικοινωνία.

8. Υπάγεται στη ρύθµιση του ν. 3843/10 η αλλαγή χρήσης χώρων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του κτιρίου, όπως Η/Μ όροφοι, δεξαµενές εντός της κάλυψης του οικοπέδου.

9. Στις περιπτώσεις που οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες λόγω φόρτου εργασίας κωλύονται να χορηγήσουν αντίγραφα των απαιτούµενων σχεδίων από το αρχείο των οικοδοµικών αδειών, επιτρέπεται να υποβάλλονται σχέδια τα οποία δεν είναι αντίγραφα της οικοδοµικής άδειας, προκειµένου να γίνει ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών και να παραλαµβάνονται οι σχετικές αιτήσεις, χωρίς να απαλλάσσεται ο ενδιαφερόµενος από την προσκόµιση των απαιτουµένων αντιγράφων, πριν τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου.

10. Υπάγεται στη ρύθµιση του ν. 3843/10 η αυθαίρετη αλλαγή της χρήσης της pilotis, που έχει γίνει µε τη δηµιουργία νέων κλειστών χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης.

Μετά τα παραπάνω και επειδή έχει προωθηθεί τροποποίηση του ν. 3843/10 για παράταση της ταχυδροµική υποβολής των δικαιολογητικών, η οποία θα έχει αναδροµική ισχύ παρακαλούνται οι πολεοδοµικές υπηρεσίες να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις που έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά και µετά την 28η Οκτωβρίου 2010. Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και ο υπολογισµός της ειδικής εισφοράς θα γίνει µετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας.

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error