Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
admin  
#1 Απεσταλμένο : Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 7:02:47 μμ(UTC)
admin

Κατάταξη: Παλιό μέλος

Δημοσιεύσεις: 192

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μηχανικώνσε σχέση με την έκδοση αδειών δόμησης όταν υπάρχουν άλλα κτίσματα, νομίμως υφιστάμενα ή μη, παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών Άδειας Δόμησης 2013 και Διάγραμμα Δόμησης 2013 υλοποιούν τις κατωτέρω οδηγίες, και επιπλέον αποτυπώνουν σε νέες στήλες την ανάλυση των πραγματοποιούμενων μεγεθών στο έντυπο Άδειας/Έγκρισης Δόμησης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. ∆/νση         : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.          : 11526
Πληροφορίες    : Ε. Γαρδίκη – M. Βαγενάς
Τηλέφωνο          : 210-6980676 –2106929011
FAX                    : 210-6918088

 

Αθήνα     12/4/2013

Αρ. Πρωτ.: 9961

Σχετ : 8703/13, 7790/13, 39997/12, 33818/12, 5037/12, 3199/12, 3196/12

 

Θέµα :   Έκδοση διοικητικών πράξεων από τις Υ∆ΟΜ σε ακίνητα µε ρυθµισµένους αυθαίρετους χώρους.

Σχετ. :    

α) Το υπ' αριθ. 820/14-12-11 έγγραφο της Υ∆ΟΜ του ∆ήµου Αιγάλεω

β) Το µε αριθ. πρωτ. 8703/11-2-2013 έγγραφο της Υ∆ΟΜ του ∆ήµου Καβάλας.

γ)  Το  υπ'  αριθ.  4305/29-11-11  και  50/9-1-12  έγγραφα  της  Υ∆ΟΜ  του  ∆ήµου Αλεξανδρούπολης.

δ) Τα υπ' αριθ. 4815/18-1-12 και 2969/30-7-12 έγγραφα της ∆/νσης Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ε) Τα υπ' αριθ. 5114/25-1-2013 και 4899/21-6-12 έγγραφα της ∆/νσης Νοµοθετικού έργου του ΥΠΕΚΑ

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουµε τα εξής :

Α.- 1) Ο ν. 4014/11, όπως ισχύει, παρέχει τη δυνατότητα να ρυθµίζονται αυθαίρετες κατασκευές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του, προκειµένου να εξασφαλίσουν την αναστολή επιβολής κυρώσεων.

Παράλληλα, µε την υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθµίσεις, καταγράφονται οι αυθαίρετες κατασκευές στο πληροφοριακό σύστηµα και κάθε Υπηρεσία ∆όµησης έχει τη δυνατότητα ελέγχου των εισαχθέντων στοιχείων/δικαιολογητικών, όποτε χρειαστεί, προκειµένου να προβεί στην έκδοση µιας διοικητικής πράξης.

Το  παραπάνω  νέο  θεσµικό  πλαίσιο  δεν  έρχεται  σε  αντίθεση  µε  τα  οριζόµενα  στο µεταγενέστερο ν. 4067/12, όπως π.χ. στην παρ. 6 του άρθρου 4, όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης συγκεκριµένης κατηγορίας αυθαιρέτων κατασκευών ή στην παρ. 3 του άρθρου 23, όπου καθορίζεται η επιτρεπόµενη εκµετάλλευση και επιφάνεια σε περίπτωση που ζητείται προσθήκη.

2) Εποµένως σε όλες τις περιπτώσεις, που ζητείται από την αρµόδια Υ∆ΟΜ έκδοση διοικητικής πράξης ή η έκδοση άδειας δόµησης σε οικόπεδο/γήπεδο στο διάγραµµα κάλυψης αποτυπώνονται όλα τα υπάρχοντα κτίσµατα, νοµίµως υφιστάµενα και µη, αναγράφονται τα πραγµατοποιηµένα µεγέθη τους, τα στοιχεία που δικαιολογούν  τη  νοµιµότητα  ή  τη δυνατότητα διατήρησής τους και η σχέση τους µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης ανεξαρτήτως αν υπολείπονται αυτών ή τους υπερβαίνουν. Η οικεία Υ∆ΟΜ είναι αρµόδια για τη χορήγηση ή µη της αιτούµενης διοικητικής πράξης ή άδειας δόµησης, εφ' όσον, κατά τα λοιπά, δεν αντίκειται στις ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις.

3) Επισημαίνεται ότι η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4030/11 εφαρµόζεται σε περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών σε ένα οικόπεδο/γήπεδο και σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται µεµονωµένα για ένα από τα ιδανικά µερίδια που έχει ο ίδιος συνιδιοκτήτης στο οικόπεδο/γήπεδο.

4) Στις περιπτώσεις αίτησης έκδοσης άδειας δόµησης για εκτέλεση εργασιών σε ακίνητο µε νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του ν. 4014/11, είναι δυνατή η χορήγηση µιας διοικητικής πράξης -άδειας δόµησης- για το σύνολο των αιτουµένων εργασιών (π.χ. κατασκευή προσθήκη και αποπεράτωση αυθαιρέτου κατά την παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/11) για λόγους οικονοµίας των διοικητικών πράξεων, δεδοµένου ότι δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στην παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/11, το ν. 4030/11 και στο ν. 4067/12.

5) ∆ιευκρινίζεται οτι κατά την παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/11, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4117/13 (ΦΕΚ 29 Α') ορίζεται :

«Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.5.2013, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. .......»

Εποµένως για την εκτέλεση εργασιών κατ' εφαρµογή της υπ' αριθ. 2975/19-1-12 Υ.Α.

«Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 43 Β') επιτρέπεται να χορηγηθεί η σχετική άδεια, εφ' όσον έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.5.2013.

Β. 1) ∆εν επιτρέπεται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας δόµησης, όταν αποτυπώνονται αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες είτε δεν έχουν ρυθµιστεί µε βάση σχετική διάταξη νόµου, είτε δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς το ενιαίο ειδικό πρόστιµο ή ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.5.2013, κατά το ν. 4014/11, όπως ισχύει.

2) Σε αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ρυθµιστεί µε το άρθρο  24 του ν. 4014/11  δεν επιτρέπεται η εφαρµογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/12 για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται σε αυτές (µικρή κλίµακα –έγγραφη ειδοποίηση), δεδοµένου ότι αντίκεινται στα οριζόµενα στην υπ' αριθ. 2975/19-1-12 Υ.Α. «Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ 43 Β').

Γ. Σχετικά µε τις χρήσεις των αυθαιρέτων κατασκευών επισηµαίνονται τα εξής :

1) Οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν τακτοποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 3775/2009 εξασφάλισαν τη διατήρηση της συγκεκριµένης χρήσης, εποµένως δεν προβλέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους και επιτρέπονται µόνο εργασίες για λόγους υγιεινής και χρήσης.

2) Οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν τακτοποιηθεί µε το άρθρο 5 του ν. 3843/2010 εξασφάλισαν οµοίως τη διατήρηση της συγκεκριµένης χρήσης για σαράντα (40) χρόνια, εποµένως δεν προβλέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους και επιτρέπονται µόνο εργασίες για λόγους υγιεινής και χρήσης.

3) Για  τις  αυθαίρετες  κατασκευές  ή  χρήσεις  που  έχουν  ρυθµιστεί  µε  το  ν.  4014/11 διευκρινίζονται τα εξής :

α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί άδεια δόµησης για τη νοµιµοποίησή τους, δηλ. δεν αντίκεινται στους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης ισχύουν τα παρακάτω:

  • όσες  έχουν  υπαχθεί  στην παρ.  2  του  άρθρου  26  του  ν.  4014/11, τότε  είναι δυνατή η περαιτέρω   αλλαγή   της   χρήσης   τους   και   η   εκτέλεση   οικοδοµικών εργασιών  µετά  την  έκδοση  σχετικής  άδειας  δόµησης  νοµιµοποίησης  και  αλλαγής χρήσης, χωρίς να οφείλουν άλλο πρόστιµο.
  • όσες, λόγω επιλογής του ιδιοκτήτη, έχουν ρυθµιστεί µε το άρθρο 24 του ν. 4014/11 δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους, αλλά µόνον εργασίες για λόγους υγιεινής και χρήσης, εκτός εάν εκδοθεί άδεια δόµησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση.

β) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες δεν µπορεί να εκδοθεί άδεια δόµησης νοµιµοποίησης επειδή αντίκειται στους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης και οι οποίες έχουν ρυθµιστεί µε το άρθρο 24 του ν. 4014/11 δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους, αλλά µόνον εργασίες σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 2975/19-1-12 Υ.Α. (ΦΕΚ 43 Β').

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

Επεξεργασία από χρήστη Τρίτη, 16 Απριλίου 2013 7:16:47 μμ(UTC)  | Αιτιολογία: Δεν προσδιορίστηκε

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error