Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:28 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.189
Ελλάδα

Όροι χρήσης

Ανακοίνωση που αφορά ειδικά το λογισμικό που διατίθεται σ’ αυτήν την τοποθεσία δικτύου.

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση από αυτόν τον διακομιστή (το «Λογισμικό»), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Civiltech ή/και των προμηθευτών της. Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της Άδειας Χρήσης τελικού χρήστη, αν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό (η «Άδεια Χρήσης»). Οι τελικοί χρήστες δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν Λογισμικό που συνοδεύεται από, ή συμπεριλαμβάνει, Άδεια Χρήσης, εκτός αν προηγουμένως συμφωνήσουν με τους όρους της Άδειας Χρήσης.

Το Λογισμικό διατίθεται για φόρτωση, αποκλειστικά για χρήση από τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή περαιτέρω διάθεση του Λογισμικού, που δεν είναι σύμφωνη με την Άδεια Χρήσης, απαγορεύεται ρητά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του λογισμικού προς οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή σταθμό για περαιτέρω αναπαραγωγή ή διανομή, ρητά απαγορεύεται.
Παρέχεται μόνο η εγγύηση που ενδεχομένως αναφέρεται στην άδεια χρήσης, με την εξαίρεση των εγγυήσεων που ρητά αναφέρονται σε αυτή. Η Civiltech δηλώνει ρητά ότι δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση ή διαβεβαίωση για το λογισμικό, ούτε και καμία ειδική, ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, ποιότητος, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

Ανακοίνωση που αφορά ειδικά τα έγγραφα που διατίθενται σ' αυτή την τοποθεσία δικτύου

Άδεια για Χρήση Εγγράφων, όπως ειδικά συγγράμματα, δελτία τύπου, πληροφοριακά έγγραφα  και συχνά ερωτήματα και τεχνικά άρθρα που προέρχονται από αυτόν τον Διακομιστή («Διακομιστής»), χορηγείται υπό τον όρο ότι:
  1. Σε όλα τα αντίγραφα εμφανίζεται η πιο κάτω σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αυτή η ανακοίνωση χορήγησης άδειας,
  2. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και
  3. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Civiltech και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, με κανέναν τρόπο δεν δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στη μεγίστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Civiltech και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της με το παρόν δηλώνουν ότι δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση περί της ποιότητας, καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Στη μεγίστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν γεννάται καμία ευθύνη της Civiltech ή/και των αντιστοίχων προμηθευτών της, για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική, αρνητικό ενδιαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, την χρήση ή λειτουργία των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν τον διακομιστή.

Τα έγγραφα και οι σχετικές γραφικές απεικονίσεις που δημοσιεύονται σ' αυτόν τον διακομιστή ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Από καιρού σε καιρό, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η Civiltech και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, ενδέχεται οποτεδήποτε να επιφέρουν βελτιώσεις και/ή αλλαγές στο προϊόν/στα προϊόντα και/ή στο πρόγραμμα/στα προγράμματα που περιγράφονται εδώ.

Ανακοινώσεις που αφορούν το λογισμικό, τα έγγραφα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σ' αυτήν την τοποθεσία δικτύου

Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Civiltech και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την χρήση ή την λειτουργία λογισμικού, εγγράφων, παροχή, ή αδυναμία παροχής, υπηρεσιών, ή πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες από αυτόν τον διακομιστή.

Συνδέσεις με σελίδες τρίτων σ’ αυτήν την τοποθεσία δικτύου

Οι συνδέσεις σε αυτήν την περιοχή σας επιτρέπουν να βγείτε από τη σελίδα (site) της Civiltech. Οι συνδεδεμένες σελίδες (sites) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Civiltech και η Civiltech δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας (site) ούτε για οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Η Civiltech παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε σας μόνον ως διευκόλυνση και το ότι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σύνδεση δεν έχει την έννοια ότι η Civiltech συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τη μορφή της σελίδας.

Ανακοίνωση που αφόρα τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων Civiltech

Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η Civiltech και/η οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία ούτε και υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση η έμμεση, θετική η αποθετική, αρνητικό ενδιαφέρον, συγκεκριμένη η αφηρημένη, ενεστώτα η μέλλουσα, και ηθική βλάβη, από αδυναμία η απώλεια χρήσης δεδομένων, που προκύπτει από, ή σχετίζεται με την πλημμελή, ή κακή παροχή, ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Ανακοίνωση που αφόρα τις πληροφορίες που παρέχονται στα πλαίσια των κοινοτήτων της Civiltech

Η πληροφορία που παρέχεται στα πλαίσια των κοινοτήτων της Civiltech (ομάδες συζητήσεων, ιστολόγια, συλλογές υλικού, συνδρομές κλπ) παρέχεται ως έχει.
Στην μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση, κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, περιλαμβανομένων ενδεικτικών, προϋποθέσεων ή άλλων όρων εμπορευσιμότητας και/ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Στην μεγίστη έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν γεννάται καμία απολύτως ευθύνη της Civiltech και/ή των αντιστοίχων προμηθευτών της για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία ή αρνητικό ενδιαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, από απώλεια της χρήσης δεδομένων ή κερδών, είτε από σύμβαση είτε από δικαιοπραξία, που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, την χρήση ή την λειτουργία λογισμικού, εγγράφων, παροχή, ή αδυναμία παροχής, υπηρεσιών, ή με πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες ή παρέχονται στα των κοινοτήτων της Civiltech .
Διευκρινίζεται ότι οι κοινότητες της Civiltech είναι, μεταξύ άλλων, χώρος ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και τεχνογνωσίας. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Civiltech παρακολουθεί απλώς και ανταποκρίνεται στα ερωτήματα που θέτουν τα μελή του συζητήσεων χωρίς να έχει (ούτε και είναι άλλωστε ποτέ δυνατόν να έχει) βαθύτερη γνώση των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν οι ερωτώντες. Συνεπώς, η Civiltech δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ή αρνητικό ενδιαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν από την παροχή πληροφοριών και παροχή απαντήσεων, είτε από την Civiltech από τρίτα μέρη, μέλη των κοινοτήτων.

Σημείωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2021 της Civiltech ή/και των προμηθευτών της. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Πληροφορίες για τα σήματα, τις επωνυμίες εταιριών και τα ονόματα προϊόντων.

Προϊόντα και άλλες εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να είναι σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.
Οι επωνυμίες εταιριών, τα ονόματα προϊόντων, φυσικών προσώπων, χαρακτήρων και/ή δεδομένων που αναφέρονται εδώ δεν είναι πραγματικά και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκεται να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε πραγματικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προϊόντα ή γεγονότα, εκτός αν ρητά δηλώνεται.
Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ.
Επικοινωνήστε με την Civiltech για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

Επεξεργασία από συντονιστή Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021 7:25:43 μμ(UTC)  | Αιτιολογία: Δεν προσδιορίστηκε

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Similar Topics
Όροι χρήσης της υπηρεσίας χαρτών eaxies (Συμβόλαια συντήρησης & υποστήριξης)
από Νάντια Λιάκου 6/12/2013 3:12:33 μμ(UTC)
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error