Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Διαχειριστής  
#1 Απεσταλμένο : Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 7:41:34 μμ(UTC)
Διαχειριστής

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 1.170
Ελλάδα

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/45Ο70-ΕΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13

Αθήνα, 13 / 10 / 2011

Αρ. πρωτ. οικ. : 44423

Προς : Τους αποδέκτες πολεοδοµικώνεγκυκλίων


Κοιν. : ΥΠΕKA α) Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΠΕΚΑ δ) Γραφείο Γεν. Γραµ. Χωροταξίας & ΑστικούΠερ/ντοςε) Γεν. ∆/ντρια ΠολεοδοµίαςΑµαλιάδος 1711523 -ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209 Α’
(νέες ρυθµίσεις για τα αυθαίρετα κτίσµατα)


Με το Ν.4014/11 και συγκεκριµένα το κεφάλαιο Β’ άρθρα 24 έως και 28 επιχειρείται η αντιµετώπιση τουπολύπλοκου προβλήµατος της αυθαίρετης δόµησης µε τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό, µέσα από τηνπεριβαλλοντική και πολεοδοµική του διάσταση, µε σκοπό να υπάρξει αποτελεσµατική καταπολέµηση τουπροβλήµατος στο µέλλον και προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ενότητα Α της παρούσας παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία ρύθµισης των αυθαιρέτων κατασκευών, ενώ η Ενότητα Β αναφέρεται σε άλλες διατάξεις που ρυθµίζονται µε το ν.4014/11.Τέλος, συνηµµένο στην παρούσα αποστέλλεται Παράρτηµα, που περιλαµβάνει το«Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» µε τους συντελεστές τετραγωνιδίων καιεπεξηγηµατικό-ερµηνευτικό υπόµνηµα, καθώς και παραδείγµατα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

Ι. Το ειδικό πρόστιµο της παρ. 6 του άρθρου 24 του νόµου αποτελεί το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της σχέσης περιβαλλοντικού οφέλους και βλάβης.Για τον ορθό υπολογισµό (από τους µηχανικούς) του ειδικού προστίµου των αυθαιρέτων κατασκευών γιακάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, που µπορεί να υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11(εκτός αυτών για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια - άρθρο 26, παρ. 2, του νόµου) διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση µε τους συντελεστές του πίνακα «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετηςκατασκευής» του παραρτήµατος του νόµου και της παρούσας :

1. Κάθε τµήµα αυθαίρετης κατασκευής που εµπίπτει σε διαφορετική κατηγορία του φύλλου καταγραφήςυπολογίζεται ξεχωριστά.Τα εµβαδά περισσότερων αυθαιρέτων τµηµάτων της ίδιας κατηγορίας αθροίζονται.Το τελικό πρόστιµο είναι το άθροισµα των επιµέρους προστίµων κάθε κατηγορίας σε κάθε αυτοτελήιδιοκτησία. ∆εν προστίθενται τµήµατα αυθαίρετης κατασκευής για τα οποία µπορείνα εκδοθεί οικοδοµική άδεια και για τα οποία εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 26 τουνόµου.

2. Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια παραλείπονται οι συντελεστές 5 (υπέρβαση δόµησης),7 (υπέρβαση κάλυψης), 8 (παραβίαση πλάγιων αποστάσεων) και 9 (παραβίασηοικοδοµικής γραµµής).Ο συντελεστής 6 εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, µε βάση αναφοράς το επιτρεπόµενο ύψος στηνπεριοχή του ακινήτου.

3. Όταν υπάρχει µία και µοναδική µη νόµιµη κατασκευή σε µια ιδιοκτησία (για την οποία υπάρχειοικοδοµική άδεια και εµπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου24) και η µη νόµιµη κατασκευή είναι καθ’ υπέρβαση δόµησης έως 20τµ, καταβάλλεται κατ’αποκοπή πρόστιµο, µε βάση την τιµή ζώνης όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως εξής:για :

  • εντός σχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης < 2.500€ : πρόστιµο 2.000€ ε
  • ντόςσχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης ≥ 2.500€ : πρόστιµο 3.000€
  • εκτός σχεδίουπεριοχές. : πρόστιµο 1.500€

4. Τα καταστήµατα εν γένει για την εφαρµογή του νόµου εµπίπτουν στην κατηγορία«υπηρεσίες» (δ).

5. Το ύψος του παράβολου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2γ, υπολογίζεταιµε βάση το άθροισµα των τετραγωνικών των υπερβάσεων δόµησης και αλλαγής χρήσης.

6. Για ακίνητα µε παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 που αναφέρονταιστο «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» και δεδοµένου ότι οι παραβάσεις αυτές δεν µπορούν νααντιστοιχηθούν σε τετραγωνικά µέτρα αυθαίρετης κατασκευής/χρήσης κατά την έννοια της παρ. 2γ τουάρθρου 24, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόµου, καταβάλλεται κατ’ αρχήν παράβολο 500€.Το αναλογούν πρόστιµο υπολογίζεται ως εξής :

Κάθε µη νόµιµη κατασκευή αποτελεί µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο500€.

Σε περίπτωση που ο αναλυτικός προϋπολογισµός της παράβασης ή της διαφοράς αυτήςαπό το νόµιµο έργο υπερβαίνει τα 5.000€, το πλήθος των παραβάσεων αυξάνεται κατά µία παράβαση µέχριτις 10.000€, κατά 2 παραβάσεις µέχρι τις 15.000€ κ.ο.κ., δηλ. για κάθε διαφορά µεγαλύτερη των 5.000€ προστίθεται αριθµητικώς µία (1) παράβαση. Το αριθµητικό σύνολο (που δεν συµπίπτει απαραίτητα µε το πλήθος) των παραβάσεων εγγράφεται στο τετραγωνίδιο 13.

ΙΙ. Περαιτέρω επισηµαίνονται τα παρακάτω :

1. Βάσει της περίπτωσης στστ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του νόµου, όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ήαυθαίρετες χρήσεις που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισµό ή παραδοσιακό τµήµα πόλης εξαιρούνται τηςδυνατότητας υποβολής αίτησης για την αναστολή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόµος.Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις που βρίσκονται σεοικιστικά σύνολα που έχουν χαρακτηριστεί ως «Ιστορικά διατηρητέα µνηµεία», καθώς επίσης και στιςπεριπτώσεις «διπλοχαρακτηρισµένων» περιοχών (π.χ. παραδοσιακός οικισµός και ιστορικός τόπος).

2. Στην παρ. 2, του άρθρου 26 ορίζεται ότι στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίεςµπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 -εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 καιεκδοθεί οικοδοµική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του - δεν οφείλεται άλλο πρόστιµο, δηλ.δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης.

3. Στην παρ. 4, του άρθρου 26 ορίζεται ότι οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µεοικοδοµική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν τα νόµιµα τµήµατα αυτών που είναιλειτουργικά άσχετα µε την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετεςιδιοκτησίες, για κάθε συνέπεια (όπως η σύνδεση µε ∆ίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότηταµεταβίβασης).

4. Στο ΦΕΚ 2167 Β’ (27-9-2011) δηµοσιεύτηκαν :

α) Η υπ’ αριθ. 41498/26-9-11 κοινή απόφαση «∆ιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής...»από την έναρξη ισχύος της οποίας η συνολική διαδικασία υπαγωγής (ένταξη,περαίωση) στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά καιπαύουν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 24 που προβλέπουν την έντυπη υποβολή τουςκαθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτηµα, που ρυθµίζεται διαφορετικά από αυτή.

Όσον αφορά στην κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων µε αντικείµενο τη σύσταση τηµεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε κάθε ακίνητο, συµπερι-λαµβανοµένων των αδόµητων οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων, απαιτείται η θεωρηµένη βεβαίωση τουάρθρου 2 παρ. 1 της ως άνω ΚΥΑ, η οποία προσαρτάται στα συµβολαιογραφικά έγγραφα. Περισσότερες διευκρινίσεις δίδονται σε ∆ελτίο Τύπου της5.10.11 περί «αµοιβών µηχανικών και µεταβίβασης αδόµητων οικοπέδων και γηπέδων»που σας διαβιβάζεται συνηµµένα.

Επίσης από τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 4 προκύπτει η υποχρεωτική πρόσβαση των πολεοδοµικών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστηµα.

β) Η υπ’ αριθ. 41525/27-9-11 κοινή απόφαση «Διαδικασία είσπραξης και απόδοσηςστο Ελληνικό ∆ηµόσιο του παραβόλου .....» µε την οποία εκτός των άλλων ρυθµίσεων ορίζεται και οαριθµός των δόσεων καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ως εξής:

1) για ακίνητα κατοικίας : είκοσι οκτώ (28) µηνιαίες ή δέκα (10) τριµηνιαίες δόσεις.

2) για ακίνητα άλλης χρήσης : τριάντα τέσσερις (34) µηνιαίες ή δώδεκα (12) τριµηνιαίες δόσεις.

Στην παρ. 8γ, του άρθρου 24, του ν. 4014/11 προβλέπεται προσαύξηση για τις περιπτώσειςκαθυστέρησης καταβολής των δόσεων.

ΙΙΙ. - ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Παράλληλα, σας ενηµερώνουµε ότι :

1. Με την παρ. 3, του άρθρου 29 παρατάθηκαν οι προθεσµίες υποβολής στις πολεοδοµικές υπηρεσίες τωνδικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) αφ’ ότουέληξαν µέχρι την 31.10.2011. Επίσης, για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για υπαγωγήαυθαιρέτων κατασκευών στο ν. 3843/10, η προθεσµία καταβολής της πρώτηςδόσης του ειδικού προστίµου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται µέχρι την 30.12.2011. Μετά το πέρας της προθεσµίαςαυτής για τις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής των δόσεων εφαρµόζεταιη προσαύξηση που προβλέπεται στην παρ. 8γ, του άρθρου 24, του ν. 4014/11.

2. Με την παρ. 3, του άρθρου 34 ορίζεται µία πρωτοβάθµια ΕΠΑΕ σε κάθε ∆ήµο που διαθέτειπολεοδοµική υπηρεσία, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του οικείου ∆ηµάρχου.

Συνηµµένα

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- ∆ελτίο Τύπου

Η Γενική ΓραµµατέαςΧωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ

Ε∆:1] Χρ. Αρχείο2] Τµήµα α3] Τµήµα β

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της με αρ. 13/2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηματικό - ερμηνευτικό υπόμνημα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»:

1. Αφορά την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας στο γήπεδο / οικόπεδο, όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

2. Αφορά τη θέση της αυθαίρετης κατασκευής σε εντός σχεδίου / οικισμού περιοχή ή εκτός σχεδίου, καθώς και αν η κατασκευή είναι πρόχειρη (βάσει της περιγραφής που γίνεται στο άρθρο 24 παρ. 9 του νόμου).

3. Αφορά το είδος της υφιστάμενης χρήσης στις αυθαίρετες κατασκευές χωρίς οικοδομική άδεια ή τη χρήση με βάση την εκδοθείσα άδεια.

4. Αφορά αλλαγή χρήσης σε σχέση με την οικοδομική άδεια (εφ΄ όσον υπάρχει).

5. Καταγράφονται ξεχωριστά τα τετραγωνικά μέτρα κάθε αυθαίρετης κατασκευής που αφορούν κύριους χώρους και τα τετραγωνικά μέτρα όλων των αυθαίρετων χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια και σοφίτες, τα οποία υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή 50%.

Επίσης, σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης δόμησης κάθε αυθαίρετης κατασκευής, ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο συγκεκριμένο γήπεδο / οικόπεδο.

Δεν συμπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο / οικόπεδο.

6. Σημειώνονται τα εκατοστά του μέτρου και το ποσοστό υπέρβασης ύψους, ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και το ιδεατό στερεό. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους ή/και του ιδεατού στερεού από τμήμα οικοδομής, ως βάση αναφοράς για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων λαμβάνεται η αντίστοιχη επιφάνεια (εμβαδόν) του αυθαιρέτου τμήματος.

Ειδικά για πολυώροφα κτίρια και εφ΄ όσον η συνολική υπέρβαση ύψους του κτιρίου εκ κατασκευής έχει κατανεμηθεί σε ορόφους, οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτιρίου είναι υπόχρεες κατά το τμήμα που τους αναλογεί.

7. Σημειώνονται τα τετραγωνικά μέτρα υπέρβασης της κάλυψης και το ποσοστό υπέρβασης της κάλυψης ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη, σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής.

Δεν συμπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο.

8. Σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης / παραβίασης της υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης (απόσταση Δ). Με τον αντίστοιχο συντελεστή πολλαπλασιάζεται η επιφάνεια του αυθαιρέτου που βρίσκεται μέσα στην απόσταση Δ.

Δεν συμπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο.

9. Σημειώνεται το ποσοστό υπέρβασης / παραβίασης του υποχρεωτικού πλάτους του προκηπίου (πρασιά) ή οποιασδήποτε υποχρεωτικής απόστασης δόμησης από το πρόσωπο του ακινήτου. Με τον αντίστοιχο συντελεστή πολλαπλασιάζεται η επιφάνεια του αυθαιρέτου που βρίσκεται εντός της πρασιάς ή παραβιάζει την υποχρεωτική απόσταση δόμησης.

Δεν συμπληρώνεται όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο.

10. Σημειώνονται τα τετραγωνικά μέτρα κολυμβητικής δεξαμενής και υπολογίζεται ο μειωτικός συντελεστής όταν το εμβαδόν της κολυμβητικής δεξαμενής είναι μικρότερο από 35τμ ή/και αν η χρήση της αφορά ΑμεΑ ή/και αν το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής δύναται να χρησιμοποιηθεί για πυροσβεστικούς σκοπούς, μέσω εγκατεστημένου πυροσβεστικού συστήματος.

11. O κοινωνικός συντελεστής υπολογίζεται όταν ισχύουν ταυτόχρονα και οι τρεις προϋποθέσεις: α) κύρια και μοναδική κατοικία, που χρησιμοποιείται από β) τουλάχιστον ένα ΑμεΑ και γ) εισοδηματικό επίπεδο τάξης <8.000€ ατομικό εισόδημα και <12.000€ οικογενειακό επίπεδο.

12. Σημειώνεται όταν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση έχει δημιουργηθεί ή εγκατασταθεί προ 31/1/1983 ή την περίοδο 31/1/1983 έως 31/12/2003. Η ακριβής ημερομηνία αποπεράτωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η έναρξη της χρήσης, βεβαιώνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη η οποία συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που την τεκμηριώνει. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη ύπαρξης των ανωτέρω ή αδυναμίας εξαγωγής σαφών συμπερασμάτων από αυτά, λαμβάνεται υπ΄ όψη κάθε άλλο στοιχείο που υποβάλλεται και υποστηρίζει την υπεύθυνη δήλωση.

13. Σημειώνεται ο αριθμός (το πλήθος), αθροιστικά, των πολεοδομικών ή/και κτιριολογικών παραβάσεων. Όπως έχει αναλυθεί στην παρ. 6 της Ενότητας Α, για τη συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται «παράβαση» κάθε μη νόμιμο έργο που υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό επειδή δεν εμπίπτει σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες προστίμων.

 

 

 

 

Παραδείγματα υπολογισμού προστίμου

Α. Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΚΤΟΣ σχεδίου

Παράδειγμα 1:

Α΄ κατοικία με οικοδομική άδεια 100τμ, με επιτρεπόμενη δόμηση 200τμ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ ημιυπαίθριος που μετετράπη σε δωμάτιο και γ) 40τμ εξώστες ή ασκεπείς υπαίθριοι χώροι (veranda).

 

Καταβολή παράβολου (για 60τμ α΄ κατοικίας) 500€.

Βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4014/2011, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα α), β) και γ) σε διάστημα τριών (3) ετών, καθ΄ ότι οι υπερβάσεις (παράγραφος 3, άρθρο 22, Ν.1577/1985) είναι σύμφωνες με τις διατάξεις περί δόμησης εκτός σχεδίου. Συνολική οφειλή: παράβολο 500€

 

Παράδειγμα 2:

Β΄ κατοικία με οικοδομική άδεια 200τμ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ υπόγειου χώρου που έγινε κύριος (και δεν έχει δηλωθεί στον 3843/2010) και γ) 50τμ πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου (ασκεπής veranda) σε βάρος της υποχρεωτικής φύτευσης, σε ΤΖ 800€.

 

Καταβολή παράβολου (για 60τμ β΄ κατοικίας) 1000€. Ειδικό πρόστιμο:

α) Δωμάτιο: 40τμ Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης <50%) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) = 4.080C

β) Υπόγειο: 20τμ Χ 0,5 (βοηθητικός χώρος) Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης <50%) Χ 1,4 (αλλαγή χρήσης) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) = 1.428€

γ) Πλακόστρωτη βεράντα: 40τμ. πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου (ενδεικτικά, αναλυτικού

προϋπολογισμού 12.000) 12.000/5.000=2.4 =>3 παραβάσεις =>1.500€

Συνολική οφειλή: παράβολο 1000€

και ειδικό πρόστιμο 7.008€ (-παράβολο) = 6.008€

(εφάπαξ εξόφληση = 7.008€ -20% = 5.606,40€)

 

Παράδειγμα 3:

Β΄ κατοικία με οικοδομική άδεια 200τμ όπου έγινε υπέρβαση: α) 30τμ (δωμάτιο σε παραπάνω όροφο (3ος όροφος) με υπέρβαση δόμησης και ύψους >20%), β) 10τμ (επέκταση κουζίνας με υπέρβαση δόμησης και υποχρεωτικής απόστασης από τα όρια <20%) και γ) «αποκάλυψη» υπογείου δηλωθέντος με το N . 3843/10 (ή N .3775/09) χώρου δια εκχωμάτωσης περιβάλλοντος χώρου, σε ΤΖ 800€.

 

Καταβολή παραβόλου (για 40τμ β΄κατοικίας) 500€. Ειδικό πρόστιμο:

α) Δωμάτιο: 30τμ Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης <50%) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) Χ 1,4 (υπέρβαση ύψους>20%) = 4.284C

β) Επέκταση κουζίνας: 10τμ Χ 800€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης <50%)

Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) Χ 1,2 (υπέρβαση πλ.αποστάσεων<20%) = 1.224€

γ) «Αποκάλυψη» υπογείου χώρου: (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισμού έργου 24.000€) = 5 παραβάσεις => 2.500€

Συνολική οφειλή: παράβολο 500€

και ειδικό πρόστιμο 8.008€ (-παράβολο) = 7.508€

(εφάπαξ εξόφληση = 8.008€ -20% = 6.406,40€)

 

Παράδειγμα 4:

Μη νόμιμη κατασκευή 18τμ που εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραγράφου 6.β του άρθρου 24.

Συνολική οφειλή: Κατ΄ αποκοπή εφάπαξ πρόστιμο 1.500€

 

Παράδειγμα 5:

Β΄ κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια 120τμ, σε ΤΖ 1100€:

α. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, τότε καταβάλλεται μόνο το παράβολο των 2000€ και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει οικοδομική άδεια σε τρία έτη. β. Εάν βρίσκεται σε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο: Καταβολή παραβόλου:2000€

Ειδικό πρόστιμο: 120τμ Χ 1100€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000€) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 40.392C Συνολική οφειλή: παράβολο 2000€

και ειδικό πρόστιμο 40.392€ (-παράβολο) = 38.392€

(εφάπαξ εξόφληση = 40.392C -20% = 32.313,60€)

Επιπλέον, επιβάλλεται η διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 1.γ. του Ν. 4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας.

 

Παράδειγμα 6:

Β΄ κατοικία α) 90τμ χωρίς οικοδομική άδεια, σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο, β) επιπλέον BBQ και γ) 20τμ πέργολα που είναι σε ζώνη αιγιαλού, σε ΤΖ 650€.

Καταβολή παραβόλου:1000€ Ειδικό πρόστιμο:

α) δόμηση: 90τμ Χ 650€ Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,7 (εκτός σχεδίου) Χ 0,5 (άλλη κατοικία με ΤΖ <1000€) Χ 2,0 (χωρίς άδεια) = 14.917,50€

β) BBQ: (αναλυτικός <5000€) = 1 παράβαση => 500€

γ) Η πέργολα δεν συμπεριλαμβάνεται στη ρύθμιση και παραμένει άμεσα κατεδαφιστέα.

Συνολική οφειλή: παράβολο 1000€

και ειδικό πρόστιμο 14.917,50€ (-παράβολο) = 13.917,50€

(εφάπαξ εξόφληση = 14.917,50€ -20% = 11.934 € )

Επιπλέον, επιβάλλεται η διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 1.γ. του Ν4014/2011 για την απόκτηση αρτιότητας.

 

Β. Παραδείγματα μη νόμιμων κατασκευών ΕΝΤΟΣ σχεδίου ή οικισμού περιοχή

Παράδειγμα 1:

Α΄ κατοικία με οικοδομική άδεια, οριζόντια ιδιοκτησία 100τμ, όπου έγινε υπέρβαση δόμησης 30τμ, σε ΤΖ 1500€

α. Εάν είναι νομιμοποιήσιμο (αρθ.22 παρ.3 του Ν. 1577/85), τότε καταβάλλεται παράβολο των 500€ και υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να εκδώσει άδεια νομιμοποίησης μέσα σε τρία (3) έτη. β. Εάν δεν είναι νομιμοποιήσιμο: Καταβολή παραβόλου:500€ Ειδικό πρόστιμο:

30τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,4 (α΄ κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) = 2.700C

Συνολική οφειλή: παράβολο 500€

και ειδικό πρόστιμο 2.700€ (-παράβολο) = 2.200€

(εφάπαξ εξόφληση = 2.700€ -20% = 2.160€)

 

Παράδειγμα 2:

Α΄ κατοικία με οικοδομική άδεια 120τμ (με μέγιστη αξιοποίηση του επιτρεπόμενου ΣΔ) και ξεμπαζωμένο υπόγειο 80τμ (που δεν υπάρχει στην οικοδομική άδεια), σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου:500€ Ειδικό πρόστιμο:

α) για το υπόγειο: 80τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,4 (α΄ κατοικία) Χ 1,3 (υπέρβαση δόμησης 50-100%) = 9.360C

β) για το ξεμπάζωμα: (ενδεικτικά, αναλυτικού προϋπολογισμού έργου 24.000€) = 5 παραβάσεις => 2.500C

Συνολική οφειλή: παράβολο 500€

και ειδικό πρόστιμο 11.860€ (-παράβολο) = 11.360€

(εφάπαξ εξόφληση = 11.860€ -20% = 9.488€)

 

Παράδειγμα 3:

Β΄ κατοικία με οικοδομική άδεια 150τμ που επεκτάθηκε κατά 60τμ στο δώμα (επιπλέον όροφος) αποδεδειγμένα το 1995, καθ΄ υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περιοχής σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου:1000€ Ειδικό πρόστιμο:

60τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,6 (άλλη κατοικία με ΤΖ >1000€) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης<50%) Χ 1,4 (υπέρβαση υψους>20%) Χ 0,8 (παλαιότητα) = 9.072C

Συνολική οφειλή: παράβολο 1000€

και ειδικό πρόστιμο 9.072€ (-παράβολο) = 8.072€

(εφάπαξ εξόφληση = 9.072€ -20% = 7.257,60€)

 

Παράδειγμα 4:

Α΄ κατοικία με οικοδομική άδεια για 200τμ, με επέκταση καθ΄ υπέρβαση της άδειας α) στην πρασιά 20τμ (έχοντας βγει εκτός οικοδομικής γραμμής κατά 2μ, ενώ η πρασιά είναι 4μ.) με πρόχειρη, αναδιπλούμενη κατασκευή και β) 2 επεκτάσεις (έχοντας καταλάβει πάνω από το 20% της απόστασης Δ) και στις 2 πλευρές του κτιρίου, 110τμ έκαστη, σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου: (>200τμ α΄ κατοικία) 2.000€ Ειδικό πρόστιμο:

α) 20τμ εντός πρασιάς: 20τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 1,0 (εντός σχεδίου) Χ 0,4 (α΄κατοικία) Χ 1 (υπέρβαση δόμησης) Χ 1,8 (υπέρβαση στο προκήπιο >20%) = 3.240€

Προ της καταβολής του προστίμου θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 9, περί πρόχειρων κατασκευών.

β) 2X110τμ εντός Δ: 220τμ Χ 1500Τ.Ζ. Χ 0,15 Χ 0,4 (α΄ κατοικία) Χ 1,6 (υπέρβαση δόμησης 100-200%) Χ 1,4 (υπέρβαση στο Δ >20%) = 44.352C Συνολική οφειλή: παράβολο 2.000€

και ειδικό πρόστιμο 47.592€ (-παράβολο) = 45.592€

(εφάπαξ εξόφληση = 47.592C -20% = 38.073,60€)

 

Παράδειγμα 5:

Κατοικία με οικοδομική άδεια μόνο με παραβάσεις της κατηγορίας 13, σε ΤΖ 1500€.

Καταβολή παραβόλου : (Ενότητα Α, παρ.6) 500€ Ειδικό πρόστιμο:α) Υπαίθρια ψησταριά (BBQ) αναλυτικού προϋπολογισμού 3.000€

: 1 παράβαση

β) Διαφοροποίηση διαμορφωμένου εδάφους, ως προς τη νόμιμη άδεια, αναλυτικού προϋπολογισμού 17.000€ / 5.000 = 3, 4, δηλ.

: 4 παραβάσεις

γ) Υπέρβαση ύψους περιμετρικής μάντρας (το συμπαγές τμήμα της έχει γίνει 2,50μ., ενώ η νόμιμη άδεια προβλέπει 1,50μ., αναλυτικός 2,50μ (16.000€) - αναλυτικός 1,50μ (9.600C) = 6.400C / 5.000 = 1,28

: 2 παραβάσεις

ΣΥΝΟΛΟ : 7 παραβάσεις

 

Συνολική οφειλή: παράβολο 500€

και ειδικό πρόστιμο 3.500€ (=7γ500) (-παράβολο) = 3.000€

(εφάπαξ εξόφληση = 3.500€ -20% = 2.800€) 

 

 

Επεξεργασία από συντονιστή Κυριακή, 13 Μαΐου 2012 7:22:14 μμ(UTC)  | Αιτιολογία: Δεν προσδιορίστηκε

Νάντια Λιάκου  
#2 Απεσταλμένο : Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012 2:16:48 πμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 380
Ελλάδα

Διευκρινίσεις για τις αμοιβές των μηχανικών σε σχέση με τη ρύθμιση αυθαιρέτων 

Συνημμένα αρχεία:
dieukriniseis_orthiepanalipsi.pdf (184kb) έγινε λήψη 64 φορές.
Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error