Έλεγχος Δόμησης

Building Studio


Η εφαρμογή Building Έλεγχος Δόμησης, αναλαμβάνει τη διαχείριση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. αριθμ. 299/7.1.2014 Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο στον γενικό επιβλέποντα του έργου, όσο και στους ελεγκτές δόμησης δημιουργώντας κατά περίπτωση τις αιτήσεις, τα σχετικά πορίσματα με τους ελέγχους και τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Νομοθεσία

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης», που δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ (Β57/17-1-2014), καθορίζεται ο αριθμός και τα είδη των ελέγχων.

Αριθμός ελέγχων

Διενεργούνται από τους Ελεγκτές Δόμησης και ο αριθμός καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το είδος των έργων και των εργασιών δόμησης, μόνο για περιπτώσεις όπου απαιτείται έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, ως εξής:

α) Κατηγορία Α - ένας έλεγχος: τελικός

i) Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους.
ii) Εργασίες δόμησης που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του.
iii) Προσθήκες καθ’ ύψος σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
iv) Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.
v) Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
vi) Εργασίες κατασκευής έργων αντιστήριξης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών και υδάτινων επιφανειών, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
vii) Εργασίες κατασκευής δεξαμενών αποθήκευσης νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.
viii) Εργασίες κατασκευής στεγάστρων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

β) Κατηγορία Β - δύο έλεγχοι: αρχικός και τελικός
i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
ii) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι έως και δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
iii) Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

γ) Κατηγορία Γ - τρεις έλεγχοι: αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός
i) Νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
ii) Προσθήκες κατ’ επέκταση σε υφιστάμενα κτίρια, όταν η συνολική επιφάνεια της προσθήκης είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους.

Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου

Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις σχετικές μελέτες που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και τα στοιχεία και το έντυπο της Ταυτότητας Κτιρίου. Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό ή ενδιάμεσο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η κατασκευή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εργασιών, ο Ελεγκτής Δόμησης διενεργεί τον έλεγχο και σημειώνει στις παρατηρήσεις του το στάδιο των οικοδομικών εργασιών (επισυνάπτεται και φωτογραφία του έργου), καθώς επίσης και τη μη έγκαιρη υποβολή αιτήματος για έλεγχο δόμησης από τον επιβλέποντα μηχανικό, προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στον επιβλέποντα μηχανικό, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της διαπίστωσης ή μη παραβάσεων.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή Building Έλεγχος Δόμησης αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση των προαναφερομένων διαδικασιών. Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (στοιχεία εγκρίσεων, κατηγορίες, εργασίες, ελέγχους, στοιχεία ελεγκτών, αποζημιώσεις, προγραμματισμός ελέγχων) ενώ παράλληλα σας βοηθάει στη σύνταξη των σχετικών αιτήσεων και πορισμάτων.

Δυνατότητες

 • Κατηγορίες και είδος έργου ανά κατηγορία
 • Αυτόματη ανάθεση ελέγχων κατά περίπτωση

Οφέλη για τον επιβλέποντα

 • Διάσπαση του έργου σε υποέργα (πχ συγκροτήματα)
 • Προγραμματισμός ελέγχου
 • Αποτελέσματα ελέγχου
 • Στοιχεία επανελέγχου
 • Κατάλογος ελέγχων που θα εκτελεστούν
 • Υπολογισμός αποζημίωσης ανά ελεγκτή για κάθε έλεγχο
 • Διαχείριση πληρωμών ελεγκτών
 • Ημερολόγιο προγραμματισμένων ελέγχων
 • Αίτηση προς την Υ.ΔΟΜ.

Οφέλη για τον ελεγκτή δόμησης

 • Σύνταξη πορισμάτων για κάθε κατηγορία ελέγχου
 • Έτοιμες απαντήσεις (Θετικό/Αρνητικό) για κάθε στοιχείο ελέγχου
 • Φωτογραφίες έργου
 • Σκαριφήματα παραβάσεων
 • Αυτόματη παραγωγή πορίσματος με δυνατότητα επεξεργασίας του

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.