Απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου

Building Studio


Η εφαρμογή Building Απογραφή αναλαμβάνει τη σύνταξη του εντύπου «Αίτησης Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικών ‘Εργου» που υποβάλλεται στο Υποκ/μα – Παρ/μα ΙΚΑ που είναι αρμόδιο για την απογραφή του έργου, από τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Επιπλέον, η εφαρμογή Building Απογραφή έχει τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης του εντύπου «Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου» σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές.

Κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η διαχείριση προσώπων, με αυτόματη αξιολόγηση και έλεγχο των δεδομένων που απαιτούνται, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, κοινοπραξία, κύριο έργου ή ανάδοχο.

Δυνατότητες

  • Έντυπο «Αίτηση- Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικών ‘Εργου».
  • Έντυπο «Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου».
  • Υποστήριξη για Ιδιωτικά και Δημόσια έργα.
  • Διαχείριση Υποκαταστημάτων ΙΚΑ (εργοταξίων).
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση Φυσικών ή Νομικών προσώπων και Κοινοπραξιών.
  • Αυτόματη διαχείριση Υπεύθυνων και Νόμιμων εκπροσώπων (Έντυπα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).
  • Έλεγχος ακρίβειας και πληρότητας δεδομένων.
  • Εκτύπωση σε χαρτί Α3 ή Α4.